SAL7356, Act: R°4.1-V°4.1 (8 of 455)
Search Act
previous | next
Act R°4.1-V°4.1  
Act
Date: 1462-06-28

Transcription

 by 
Item vanden gebreken die jaquemair a(ux) enfans heeft gehadt/
tot den abt van vliederbeke en(de) den sculden die de selve/
jaquemar den vors(creven) abt eysschen(de) was dair voir de/
selve jaq(ue)mair in handen gesedt en(de) gewijst wae(re)n eene/
halve dossijne schalen den vors(creven) abt toebehoe(re)nde die/
hij te roelofs corsbout goutsmets hadde gestelt om/
te bruyne(re)n Zijn bijden raide vand(er) stat met vorgaen(de)/
rijpen raide en(de) met vollen gevolghe overdragen en(de)/
get(er)mijneert na dat jacop hozen [en(de) jan de smet] voir de stat gelooft/
hadde(n) inden name vanden vors(creven) abt tachtervolghen/
en(de) te voldoene allet ghene des hier inne bijder/
stat ov(er)dragen zoude worden en(de) de vors(creven) jaquem(air) ov(er)ge/
gheve(n) hadde oic hier af ter stat t(er)mijnacien te/
stane en(de) te laten berusten alle de vorderinghe die/
de vors(creven) jaquem(air) op de vors(creven) scalen des vors(creven) abts/
hadde verworven [overgesien oic de scriftue(re)n van beiden p(ar)tien] tghene des hier na v(er)clairt/
staet Yerst alse vanden xvi voyagien die de/
vors(creven) jaquem(air) voir den vors(creven) abt in div(er)sen plaetsen/
met zijns selfs p(er)de gedaen hadde loopen(de) tsamen hond(er)t/
vieren(de)twintich[veertich] daghe eysschen(de) van dien zijne(n) arbeit/
en(de) loen van zijnen p(er)de Es get(er)mijneert dat de/
vors(creven) abt van elc vanden vors(creven) dagen hier af gheve(n)/
sal bij seke(re)n reden(en) dair toe dienen(de) twee stuv(er)s/
en(de) d(aer) mede gestaen Item als vand(en) vijf crone(n)/
viii st(uvers) xviii myte(n) die die de abt den vors(creven)/
jacquemair den vors(creven) abt yesch van gheleenden ghelde/
es get(er)mijneert zoe v(er)re de selve abt hout bij/
ede alst behoert [en(de)] gelijc hij geboden heeft dat hij/
den selve(n) jaq(ue)mair hier af vernueght en(de) betaelt/
heeft dat de selve abt en(de) zijn borghen dair/
mede gestaen zullen Item als vanden gebreke dat
//
de vors(creven) jaq(ue)mair meynde dat dabt hem sculdich wae(r)/
iiii steene keersen en(de) and(er)s vanden ophouden van/
sijnen huyse es get(er)mijneert evenverre de/
vors(creven) abt den eedt doet gelijc hij geboden heeft/
dat hij den vors(creven) jaq(ue)mair wael voldaen heeft/
al des hij in hem was gehouden ten ocsuyne vand(er)/
vorwerden tusschen hen gemaect dat hij (con)s(er)ge vand(en)/
vors(creven) huyse zoude wezen dat de vors(creven) abt dair/
mede gestaen zoude Es vort get(er)mijneert dat/
de vors(creven) abt den vors(creven) jaquem(air) opleggen sal die/
vi st(uvers) die hij yersch vand(en) rep(ar)acien vanden hove(n)/
int vors(creven) huys gemaect Item als vanden lx[iiii] st(uvers)/
die de vors(creven) jaquemair verleeght heeft aen h(er)/
janne papejans prieste(r) en(de) [vi stuv(er)s] voir tbruyne(re)n vand(en) vors(creven)/
schalen is get(er)mijneert dat de vors(creven) [abt] die den vors(creven)/
jaquemair restitue(re)n sal Es vort get(er)mijneert als/
vanden costen van rechte die de vors(creven) jaq(ue)m(air) int/
vorste vervolgh opde vors(creven) scalen gedaen en(de) oic in desen/
processe geleden heeft dat hem de vors(creven) abt die/
opleggen sal tes ordinancien vand(er) stat oft zij d(aer)/
inne niet verliken en consten Item want de vors(creven)/
p(ar)tien boven desen questie hadden vand(er) cost ende/
last van eenen jonghen scholier die de vors(creven) jaq(ue)mar/
seide eenen [tijt] t(er) begerten des vors(creven) abt gehouden gere/
gheert ende ghevuedt te hebben en(de) oic van eene(n)/
tabbart laken dat de vors(creven) jaquem(air) seide dat hem de/
selve abt sculdich was dair af de stat gheen belicht/
gemaect en heeft Dair af is duutsprake vand(er)/
stat dat om zeke(r) reden(en) d(aer) toe dienen(de) p(ar)tien/
van dien zullen staen en(de) bliven op hue(r) beloep va(n)/
rechte om d(aer) af te gescien trecht d(aer) en(de) also behoe(re)n sal act(um)/
in pleno (con)silio junii xxviii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Jos Jonckheer