SAL7356, Act: V°140.2-R°141.1 (281 of 455)
Search Act
previous | next
Act V°140.2-R°141.1  
Act
Date: 1463-01-21

Transcription

2018-11-20 by myriam bols
It(em) herma(n) van langhele woenen(de) te misken in p(rese)ncia heeft genome(n)/
ende bekint dat hij genome(n) heeft jege(n) brueder pete(re)n moens (con)v(er)s/
des goidshuys van meechdendale bij oplyntre als des volcomelijc/
gemechticht vande(n) selve(n) goidshuyse de helicht vand(er) ghelt thiende/
ende vand(er) corenthiende(n) des voirs(creven) goidshuys te nederlyntre/
gelegen gelijc gheert ende jan van ertrike gebruede(re)n voe(r) raes/
vand(er) riviere(n) met gh(eer)de van goethuyse d(air) na en(de) de selve raes/
alleene tot nu ald(air) gehoude(n) hebben vand(er) welker de voirs(creven) raes/
de ande(re) helicht vande(n) voirs(creven) thiende(n) houdende is Te houde(n) en(de)/
te hebben van sint jansmisse baptiste(n) lestleden eene(n) t(er)mijn va(n)/
vijf jare(n) lang vervolgende elcx jaers d(air)enbinne(n) om en(de) voe(r) xxi/
mudde(n) haerts corens xxvi mudden gherste(n) elcx grains goet ende/
payabel der mate(n) van thiene(n) met wanne en(de) met vedere(n)/
wel bereyt c ende xx g(ri)pe(n) te xl pl(acken) stuc min v pl(acken) en(de) i(½) lam/
vanden besten alle jare algader te kersmisse te betale(n) en(de) int voirs(creven)/
goidshuys te levere(n) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] Met vor/
werden dat de voirs(creven) h(er)man eene(n) t(er)mijn vande(n) voirs(creven) t(er)mijne(n) sal/
moege(n) zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende ond(er)houde(n) sonder dair af yet/
te derven gheve(n) voir ten leste(n) jare den welken hij alsdan de(n) voirs(creven)/
goidshuyse sal moete(n) oplegge(n) ende betale(n) en(de) int voirs(creven) goidsh(uys)/
levere(n) Es voirt vorwerde waert sake dat de voirs(creven) herman
//
te(n)nig(er) tijt sijns voirs(creven) t(er)mijns gheen cusber gherste en hadde dat hij dan/
voir elc mudde van dier thienssch(er) mate(n) gheve(n) sal en(de) betale(n) vii halst(er)/
evene(n) d(er) selver mate(n) wel bereyt met wa(n)ne ende vede(re)n It(em) waert/
sake dat de voirs(creven) raes [h(er)man] e(n)nige schade hadde tenige(n) tide sijns voirs(creven)/
t(er)mijns van haghelslage orloge oft gemeyne(n) te(m)peeste so sal de(n) selve(n)/
h(er)manne d(air) af rastoer gescien na usagie(n) der s(e)c(un)darie kerke(n) va(n) luydick/
oft der he(re)n va(n) sinte lambrechts te luydick bij also dat hij die/
schade sal moete(n) cundige(n) oft doen cundige(n) binne(n) acht dage(n) nae datse/
gesciet sal zijn om die gevisenteert te werden Hier af zijn borghe(n)/
des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipale sculde(re)n ongesundert en(de) een voir al/
gheert van goethuyse(n) sone wile(n) jans en(de) jan va(n) hale(n) sone wile(n)/
gheerts beyde va(n) nederlyntre ende oft e(n)nich vande(n) voirs(creven) h(er)ma(n)ne/
en(de) zijnre borghe(n) aflivich worde binne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne soe is/
vorwerde dat dande(re) alnoch te live bliven(de) inde stad vande(n) aflivige(n)/
t(er) manisse(n) des voirs(creven) brued(er) pet(er)s oft gemechtichde(n) des voirs(creven) godsh(uys)/
alt(ijt) ande(re) also goet sette(n) sele(n) voir des voirs(creven) steet It(em) waert/
also dat de voirs(creven) h(er)man te(n) ynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijne de voirscr(even)/
thiende wed(er)om begh(er)de te hebbe(n) soe is vorwerde dat hij se dan/
voir ande(re) hebbe(n) sal en(de) dan salme(n) he(m) de payen op oft af sette(n)/
na dat de p(er)soenthiende op en(de) af gaen sal na advena(n)t d(er) selver/
En(de) alle dese vorwerde(n) roelofs ouder(ogghe) ja(nuarii) xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-04-19 by Jos Jonckheer