SAL7357, Act: R°156.1-R°157.1 (310 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°156.1-R°157.1  
Act
Date: 1464-02-06

Transcription

2020-01-12 by Karel Embrechts
Item jan voet geheeten cuype(re) sone wijlen gheldolfs voet van sinte pet(er)s rode/
in p(rese)ncia heeft genomen ende bekint dat hij genomen heeft van den eerweer/
dighen ende edelen he(re)n he(re)n ja(n)ne van bourg(oign)[en] busscops van camerijc ende greve/
van cambresijs alle die goede des voirs(creven) he(re)n behoiren(de) totten hove vander/
horst in woeninghen huysen hoven wynnende lande beemden eeusselen bog(ar)de(n)/
en(de) allen hue(re)n toebehoirten al inde prochie van rode gelegen soe v(er)re die/
de selve wynne voirtiden en(de) tot heer toe aldair gehouden heeft en(de) die m(ijn)/
hee(r) voirs(creven) toebehoiren uutgenomen den calverbeemt die m(ijn) hee(r) te hemw(er)t/
behouden sal Te houden te hebben en(de) te wynnen van halfmeye lestleden/
eenen t(er)mijn van ix jaren lanc due(re)nde deen nae dande(r) staphants sonder/
middel volgen(de) elx jairs dae(re)nbynnen die voirs(creven) wynnen(de) lande o(m)me ende/
voe(r) vijfenveertich mudden rocx goet ende payabel mate van loeven(en) ende/
pacht van rode ende de voirs(creven) beemde eeussele en(de) bogairden o(m)me en(de) vore/
vijftich rinscher gulden(en) goet en(de) payabel te xx st(uvers) tstuck Te weten/
tvoirs(creven) greyn tsint andriesmisse apostels en(de) de weyhue(r) half te liechtmisse/
en(de) half tsint jansmisse bap(tis)[te(n)] jairlix te betalen en(de) tselve greyn inden voirs(creven)/
hove vander horst te leve(re)n met vijf mudden loevensche smaels den voirs(creven)/
eerweerdigen hee(r) en(de) sijnen rintm(eeste)r oft p(ro)cur(eur) ten tide sijnde aut alt(er)i den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de voirs(creven) wynne die vors(creven)/
leve(ri)nghe vand(en) voirs(creven) greyne altijt doen mach sonder v wedersegghen van/
yema(n)ne met vijf mudden loevensche smaels It(em) moighen die voirs(creven) m(ijn) he(r)/
en(de) die wynne ten yersten sesse jae(re)n des voirs(creven) t(er)mijns van malcande(re)n sceyde(n)/
bij alsoe dat die ghene van hen die alsoe sceyden sal willen dat den ande(re)n/
drie jair te voren sal moten cundighen Desgelix woude e(n)nich van hen/
ten uutgaene des t(er)mijns voirs(creven) vanden ande(re)n sceyden dat sal dieghene/
die alsdan sceyden sal willen den ande(re)n oec drie jair te vore(n) mote(n) cu(n)dige(n)/
It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) m(ijn) hee(r) jairlix den voirs(creven) calverbeempt/
ten behoirliken tide sal doen maeyen en(de) hoeyen ende dat gedaen sal/
die voirs(creven) wynne tselve hoy gehouden sijn bynne(n) den voirs(creven) hove vand(er)/
horst te leve(re)n en(de) te vue(re)n mair d(air) voe(r) sal die selve wynne jairlix hebbe(n)/
den toemaet vanden selven calverbeemde Item es vorweerde dat die/
voirs(creven) wynne hebben sal alleene en(de) behouden dooft vanden twee overste(n) bog(ar)de(n)
//
sonder mijnen hee(r) voirs(creven) dair af yet te hebben ende dooft vanden/
ande(re)n twee nedersten bogarden selen mijn hee(r) en(de) die wynne voirs(creven)/
te geliken coste doen lezen en(de) ter eerden leve(re)n en(de) alsdan half ende/
half deylen Item es vorweerde dat mijn hee(r) voirs(creven) alle die huysinghe/
vanden wynhove jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde houden sal op sijnen/
cost van wande ende dake wel ende loflic behalven dat die wy(n)ne/
dair toe jairlix leve(re)n sal vijfhondert lener walme Item es vorweerde/
dat mijn hee(r) voirs(creven) sal doen graven verheffen en(de) ruyme(n) alle die grechte(n)/
en(de) ryolen in ende omtrint den voirs(creven) goeden geleg(en) wel en(de) loflijc en(de)/
die selve goede doen beheymen ende bevreeden en(de) alle struyken van/
deurne(n) breemen en(de) anders inde voirs(creven) beemde staen(de) doen uutroden/
op sijnen last dwelc die voirs(creven) wynne tsijnen afsceiden al alsoe/
sal moten laten Item es vorweerde dat die voirs(creven) wynne jairlijcx alle/
die voirs(creven) lande wynnen werve(n) ende mesten sal wel en(de) loflijc gelijc/
reegenoeten boven en(de) beneden ende sijn p(ro)fijt anders dair mede doen/
moighen en(de) tsijnen afsceiden sal hij die moten laten besaeyt met rogghe/
en(de) somercoirne alsoet behoirt ende gelijc hijse aenveert heeft ende/
want dbesaeyen vanden somercorne voirs(creven) ten afsceiden des voirs(creven) t(er)mijns/
gescien sal moten nae halfmeye als den selven t(er)mijn uut sal sijn Soe/
es vorweerde dat de selve wynne nae den selven t(er)mijn iiii peerde/
opde voirs(creven) beemde sal moighen weyen tot dat de selve somervrucht/
volzaeyt sal sijn en(de) ten lanxten tot uutganc mey Item en sal die vors(creven)/
wynne ten lesten jae(re) sijns voirs(creven) t(er)mijns egheen vanden voirs(creven) goeden/
moighen hoervruchten Item sal die voirs(creven) wynne tallen drie jaren/
sijns t(er)mijns voirs(creven) m(ijn) hee(r) moten leve(re)n eenen beer It(em) sal m(ijn) hee(r) jairlix/
te kersmisse den voirs(creven) wynne moten gheven en(de) leve(re)n vier ellen wolle(n)s/
lakens tot eenen tabbarde alsulc als hij sijnen ande(re)n dyene(re)n gheve(n) sal/
It(em) sal die voirs(creven) wynne jairlix hebben allet duyvenmest op tduyfhuys vand(en)/
voirs(creven) huyse [hove] sijnde en(de) dat op mijns he(re)n lande voirs(creven) mote(n) doen ten p(ro)fijte/
der selver Item sal die voirs(creven) wynne alle die willeghen opde voirs(creven) goede/
staen(de) moighen truncken ten behoirliken tide om de voirs(creven) goede mede te
//
bevreeden(e) behalven alleene die willeghen staende opde beke dair mijn hee(r)/
sijnen wille ende profijt mede sal moighen doen It(em) oft e(n)nighe boeme opde vors(creven)/
goede v(er)droighden die sal die wynne moigen uutroden en(de) afhouwen en(de) voir/
elken der selver setten twee poten vanden selven arde Item want die wy(n)ne/
voirs(creven) anders dan voirs(creven) steet hem egheens houts opde voirs(creven) goede te houden/
oft te truncken en mach onderwynden soe es vorweerde dat m(ijn) hee(r) hem/
d(air) voe(r) jairlix van der weyhue(re)n voirs(creven) sal moten afslaen tot sijnder ber/
ringhen behoif twee cronen It(em) soe wanneer m(ijn) hee(r) vors(creven) oft jan de/
smet sijn rintm(eeste)r int hof ter horst comen selen dan sal die wynne voirs(creven)/
allen hue(re)n p(er)den leytierstroe moten leve(re)n des sal de selve wynne hebben/
dmest d(air) af comen(de) It(em) heeft noch genomen de vors(creven) wynne en(de) bekint dat/
hij genome(n) heeft als voe(r) alle den viertschoef m(ijns) voirs(creven) hee(r) toebehoirende/
inde p(ro)chie van rode geleg(en) den voirs(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde jairlix om/
ende voe(r) vier mudden rocx alsulx als voirs(creven) steet te betalen en(de) te/
leve(re)n jairlix gelijc voirger(uert) es Ende alle des vorweerd(en) (con)dicien en(de)/
gelufte(n) voirs(creven) (et)c(etera) Inde su(n)t fideiuss(ores) d(i)c(t)i coloni t(am)q(uam) debitores principales/
indivisim nycholaus d(i)c(t)us coel voets cuparius et henric(us) voets d(i)c(t)us cuype(re)/
f(rat)res d(i)c(t)i coloni ac filii qu[o]nd(am) gheldulphi et joh(ann)es ro(m)melairt d(i)c(t)us smet filius/
quondam joh(ann)is co(m)morans apud ghempe in p(ar)rochia de wynghe Et p(ri)mus/
roelants zande februarii vi[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-24 by kristiaan magnus