SAL7358, Act: R°212.1-V°213.1 (448 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°212.1-V°213.1  
Act
Date: 1465-05-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-03-21 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zelen zien oft hoe(re)n lesen bur/
g(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raid der stad van loeven(en) saluyt Doen cond/
en(de) te weten dat opden dach datum van desen voir ons comen/
zijn in prope(re)n p(er)sone sebastiaen de lavalle als man en(de) mo(m)boir/
jouffrouwen anthonijnen de ro(m)mantshove sijnder werdynnen gerart/
de aribaldis als man ende momboir jouffr(ouwe) katlijnen de ro(m)mants/
hove zijnder werdynnen zust(er)s der voirs(creven) jouffr(ouwen) anthonijnen/
merten de ro(m)mantsove brueder der voirs(creven) gesust(ere)n ende jannes/
anthonij de jardina inden name van hem selven en(de) als des/
behoirlijc gemechticht van jouffr(ouwen) amadeen de madeis zijnd(er)/
moeder en(de) van janne en(de) jouffr(ouwe) ysabeelen de jardina zijne(n)/
brued(er) ende sust(er) Ende hebben geconstitueert gesedt ende/
volcomen macht procuracie en(de) auctoriteyt gegeven sonder/
e(n)nich wederroepen janne madee na(tur)lijc sone machiels wijlen/
madee ende clause scribaens oft den eenen van hen bringe(r)/
des briefs Alle ende yegewelke hue(r) saken jairgulden sculden/
opcomi(n)gen profijten en(de) vervallen goede beruerlijc en(de) ombe/
ruerlijc chijse rinten pachten die zij selve oft van weghen/
als voe(r) tsamen oft besundert nu hebben oft hen naemaels/
vallen mochte(n) oft toecomen inden lande van brabant oft dair/
buyten hoedanich die zijn het sijn chijsgoede leene eyghen/
oft ande(r) en(de) tot wat plaetsen en(de) steden dat dat wesen mochte/
in e(n)nigher manie(re)n Te verwaren te manen te eysschen/
op te bue(re)n en(de) te ontfanghen tegen oft aen wat p(er)sonen dat/
dat sijn mach dair voe(r) te panden te daigen te beleiden en(de)/
rastemente te doen leggen die met rechte te exeque(re)n te/
vervolghen en(de) te vorde(re)n alle brieven met rechte te/
vo(n)nissen nae costu(m)e en(de) gewoente vand(en) plaetsen dair dat/
behoe(re)n sal oft behoeven soude moigen En(de) op dats noot ge
//
buerde voir alle richte(re)n gheestelic en(de) weerlijc met rechte/
de saken te (con)teste(re)ne te decline(re)ne te excipie(re)ne en(de) te reco(n)venie(re)ne te/
[v(er)antweerden te bescudden te bedinghen] alle gesc(ri)ften en(de) libellen over te geven te nemen te replice(re)n/
te duplice(re)n alsoe wel int p(ri)ncipael als int accessoir also dicke/
en(de) menichwerve(n) als des te doen sal sijn getuygen met/
rechte versueken bedwongen te wordden tot hue(re)r deposicien/
en(de) die te leyden der wederp(ar)tien getuygen te sien swee(re)n/
die te batte(re)n en(de) hue(r) deposicien te wederleggen alsoe dicke/
en(de) menichwerven alst behoeven en(de) gelijc dat behoe(re)n sal/
Al des vors(creven) steet alsoe wel de omberuerlike goede chijse/
rinten en(de) pachten voirg(enoemt) als and(er)s met rechte te wynne(n)/
te verliesen de saken bij beroepe oft appellacien te moigen/
vervolgen de vo(n)niss(en) van dien en(de) allen and(er)n hue(re)r (con)sti/
tucien aengaende alsoe wale int(er)locutoire als diffinitive/
te verwachten tghewijsde [met hen te] vervolghen en(de) [te] doen exeque(re)n/
en(de) teghen hen vo [van hue(re)n inheffen en(de) den vors(creven) goeden] te voldoen alle behoirlike eede inde(n)/
name van ons en(de) van onsen [hen ende hue(re)n] wegen te doen oft hue(re)r/
wed(er)p(ar)tien overgeven alle beneficien van rechte aen m(ijn)/
gened(ichs) he(r) zijne(n) raide oft elswair daer dat behoeven/
soude moighen te verwerven composicie en(de) mynlijke/
yffeni(n)ge van al des vors(creven) es te maken den sculders va(n)/
des sij oft e(n)nich van hen ontfangen selen te quite(re)n en(de)/
quitan(cie) te gheven Ende voirt alle de vors(creven) goede/
beruerlijc en(de) omberuerlijc chijse rinten en(de) erffpachten/
hoedanich die sijn in al oft in deele te v(er)coepen te/
verthie(re)n te verande(re)n te belasten de selve omberuerlike/
goede ten erfchijse oft erffpachte uut te gheve(n) en(de) alle/
guedingen en(de) behoirlike vesticheid(en) dair af te doene dair
//
en(de) tontfaene dair op en(de) dair af behoirlic te worpen/
te verthijden en(de) waerscap en(de) genoech doen dair af te/
doene en(de) te geloven ende al na costume en(de) gewoente/
vanden plaetsen dair dat behoiren en(de) behoeve(n) soude/
moigen oft dair die goede chijse rinten en(de) erffpachten/
gelegen wae(re)n En(de) d(aer)enboven de selve omberuerlike/
goede te v(er)pachten te verhue(re)n oft anderssins met jairschae(re)n/
uut te gheven ende voirtaen g(e)n(er)alic en(de) specialijc allet/
ghene dair inne te doene oft en(de) te vorde(re)n dat de vors(creven)/
p(er)sone (con)stitue(re)nde oft e(n)nich van hen tsamen oft besund(er)/
selve souden moigen doen oft vorde(re)n in e(n)nig(er) manie(re)n/
wairt dat sij telker tijt en(de) plaetsen tegewoirdich en(de)/
voir oogen waren Ende dat de selve p(ro)cur(eur)s oft/
e(n)nich van hen voirt in al des vors(creven) steet en(de) in elc/
besundert eene(n) oft meer substitue(re)n selen moigen va(n)/
hue(re)r hant alst hen gelieft Gheven(de) de vors(creven) (con)sti/
tueerd(er)s en(de) elc hue(re)r [als voe(r)] den selve(n) gesubstitueerd(en) en(de) elken/
van hen volcomen macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteyt als voe(r)/
te doen en(de) te vorde(re)n alsoe wel inder v(er)copingen en(de)/
belastingen vors(creven) als and(er)s alle tgene des de selve/
p(ro)cur(eur)s oft e(n)nich van hen bij des(en) tegewoirdig(er) p(ro)cu(ra)cie(n)/
doen oft vorde(re)n souden moigen en e(n)nig(er) manie(re)n En(de)/
soe wes bij den eene(n) der voirs(creven) procur(eur)s oft hue(re)n gesub/
stitueerd(en) in e(n)nich van des vors(creven) steet begonne(n) oft inne/
gesteken wae(r) van rechtvorderinghen oft and(er)s dat dat/
dande(r) van hen sal moigen volinden voorts vorderen/
middelen laten (com)pone(re)n en(de) v(er)volghen sond(er) yemants/
wederseggen Gheloven(de) voir ons in goede trouwen
//
die voirs(creven) (con)stituente en(de) elc hue(re)r besundert opde verbinte/
nesse van allen hue(re)n goeden tegewoirdich en(de) toecomende/
v(er)creghen oft te v(er)crijghen beruerlijc en(de) omberuerlijc/
hoedanich die zijn waer die geleg(en) zijn oft bevonden/
mochte(n) wordden Goet vast gestentich onverbrekelijc/
en(de) van weerden te houden tot eeuwigen daigen/
voir hen hue(re)n erven en(de) nacomelingen allet ghene/
des bijden vorscr(even) p(ro)cur(eur)s oft hue(re)n gesubstitueerd(en)/
oft den eenen van hen in des vors(creven) steet e(n)nichsins/
gedaen en(de) gevord(er)t sal werdden renu(n)cie(re)nde tot/
desen de selve p(er)sone alle behulpe vrijdich(eit) en(de) p(ri)vilegien/
v(er)cregen oft te v(er)crijgen van wat he(re)n gheestelijc/
oft weerlijc dat het zij Die zij oft e(n)nich van/
hen teghen dinhout des(en) p(ro)curacie sueken oft te/
baten nemen mochten in e(n)nigher manie(re)n alle fraude/
en(de) arghelist uut gesceiden des torconde(n) (et)c(etera) maii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick