SAL7358, Act: R°216.1 (454 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°216.1  
Act
Date: 1465-05-16
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-01 by Dominique Van Daele
Tvo(n)nisse vande(n) gedinge dat geweest is voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) lov(en)/
tussce(n) jannese vander eycke(n) in deen zijde en(de) thomas crabbe in dande(re)/
Aldair de voirs(creven) jannes de(n) voirs(creven) thomas aensprack seggen(de) hoe dat de/
selve ja(n)nes als p(ro)cur(eur) tande(re)n tide(n) zeke(re) lande en(de) thienden den he(re)n va(n) corby/
voirs(creven) toebehoirende gelege(n) binne(n) de(n) dorpe van berthe(m) inder kerke(n) aldair/
heeft doen gebieden om dat hij die verpachte(n) en(de) teene(n) genoemden/
daghe uutgeve(n) soude den ghenen die dair meest om bieden soude(n) Met vorw(er)de(n)/
dat de pachtene(re) die wel ende wettelijc verborgen soude voir scepen(en) va(n) loeven(en)/
met alsulken borghe(n) die den voirs(creven) p(ro)cur(eur) genuege(n) en(de) dair voe(r) goet/
genouch duncke(n) soude(n) Ende oft die borchtocht alsoe niet en ge/
sciede binne(n) xiiii nachte(n) na dat de keersse gebernt ware dat de voirs(creven)/
p(ro)cur(eur) die andere(n) soude moege(n) uutgeve(n) ende v(er)pachten Ende waert/
dan alsoe dat die myn gouwe(n) danse verpacht hadde(n) geweest tsurplus/
van dien soude de voirs(creven) yerste pechtene(r) sculd(ich) zijn op te legge(n) en(de)/
te betale(n) en(de) des v(er)mat hem de voirs(creven) p(ro)cur(eur) thoenisse En(de) want de/
selve goede en(de) thiende(n) met geboden als voe(r) uutgegeve(n) zijn en(de) hebbe(n)/
myn gegoude(n) viii m(ud)[de] rocx en(de) vii m(ud)[de] evene(n) dan de voirs(creven) thomas die/
jaerlijcx gehuert hadde Soe hoopte en(de) meynde de voirs(creven) p(ro)cur(eur) dat de/
voirs(creven) thomas gehoude(n) zijn soude tsurplus voirs(creven) jaerl(ijx) te betale(n) en(de) d(aer) af/
vestich(eit) te doene voir scepen(en) van loeven(en) De voirs(creven) thomas bekinde/
in zijne(n) v(er)antwerde(n) de voirs(creven) sake genoech also gesciet zijnde mair/
seyde dat hij va(n) zijnre hant de voirs(creven) goede ende thiende/
wed(er)om uutgegeve(n) hadde eene(n) gesete(n) oft woenachtich inde(n) dorpe/
voirs(creven) Met (con)dicie(n) dat die den voirs(creven) thomas aenden voirs(creven)/
p(ro)cur(eur) ontlaste(n) soude van des voirscr(even) steet en(de) alsulke(n) borghen/
dair voir setten dat hijs tevreden zijn soude oft dat/
der wett van berthem genoech duncken soude Dair opde/
voirs(creven) p(ro)cur(eur) seyde dat hij met dien borghe(n) die hij genoemt/
hadde te vreden ware ende ov(er)mits dat deen van hen niet en/
woude de borchtocht doen noch aenveerden soe p(rese)nt(er)de de/
tweeste pechtene(r) gelijc thomas seyde dair voe(r) te sette(n) twee/
zijn brueders mette(n) welke(n) de voirs(creven) p(ro)cur(eur) niet te vreden en/
was Wair op de voirs(creven) thomas seyde en(de) meynde waert datter/
de voirs(creven) wett mede te vrede ware oft hue(r) goetgenouch dachte/
dat hij d(aer) mede gestaen soude Was gewijst met dese(n) woerden/
dat de voirs(creven) thomas met zijnre voirs(creven) p(ro)curacie(n) gestaen sal bij/
alsoe dat der wet alhier redelijc dunct en(de) dat die vesticheit/
gesciede voir scepen(en) van loeven(en) cor(am) o(mn)ib(us) de(m)pt(is) roel(ofs) py(n)noc maii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick