SAL7358, Act: R°234.1 (484 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°234.1  
Act
Date: 1465-06-08
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-28 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen burgher/
meeste(re)n scepen(en) en(de) raid der stad van loeven(en) saluit doen te weten/
dat opten dach datum van desen voir ons comen is in p(ro)pren p(er)sone/
laureys van wynge ingeseten poirte(r) der stad van loeven(en) en(de) heeft/
geconstituert gesedt ende volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteyt/
gegeven sonder e(n)nich wed(er)roepen he(re)n anthonis van warna(n)t prieste(r)/
wouteren gheens gehete(n) stas en de tybout steenweechs beyde diene(re)n/
der stad van loeven(en) oft den eene(n) van hen bringe(r) sbriefs alle alsulken/
saken ende questien als de voirs(creven) laureys van wynge uutstaende heeft/
oft namaels hebben soude moegen voir wat gerichte gheestelijc/
ende weerlic dat dat zijn oft gescien mochte Alle zijn jaergulden/
opcomingen ende v(er)vallen alle zijn goede beruerlike en(de) onberuerlike/
chisen renten erfpachte(n) als hij heeft ende namaels hem vallen sele(n)/
inden lande van brabant oft elde(r) te wat plaetsen dat hij die/
uutstaende heeft ende men hem die sculdich is oft namaels wesen/
sal in gheenig(er) maniere(n) Ende principalike alsulke(n) acht mudde/
rocx ende drie mudde tarwen alse godfrin dorbaix ende gheert/
vanden vekene den selven laureys erflic sculdich ende belanc zijn/
met scepen(en) brieven van nethene(n) met allen acht(er)stelle gevalle(n)/
ende verschene(n) ende alnoch te vallen en(de) te verschijne(n) te v(er)ware(n)/
te manen teysschen op te buere(n) ende tontfangen tege(n) oft aen wat/
p(er)sone(n) oft oec te wat plaetsen dat dat zijn mach dair voe(r) te/
panden te dage(n) te beleyden trastemente te doen legge(n) die met rechte/
texeq(ue)ren te vervolgen ende te vorderen na costume en(de) gewoente van/
den plaetsen dair dat behoire(n) en(de) behoeve(n) soude moegen Ende op/
dats noot geboirde met rechte te v(er)antwerden te bescudden te bedinge(n)/
te wynne(n) te verliesen composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge d(aer) af te maken/
den sculders van dat zij en(de) elc va(n) hen ontfange(n) sal te q(ui)tere(n) volco/
men quit(ancie) d(aer) af te gheven donberuerlike goede des voirs(creven) laureys/
te hantplichte(n) te v(er)pachte(n) te v(er)huere(n) en(de) met jaerschare(n) uut te geven(e)/
en(de) g(e)n(er)alijc en(de) specialijc d(aer) inne te doene en(de) te vordere(n) allet des bij/
den voirs(creven) geconstituerden oft den eene(n) van hen gelijc oft de voirscr(even)/
laureys telken plaetsen jegewoirdich en(de) voir oeghen ware dair/
inne gedaen ende gevordert soude moegen werden Gelovende/
de voirs(creven) laureys vast gestentich ende van werden te houden (et)c(etera)/
et q(uod) p(ro)cu(rato)res facie(n)t (com)putu(m) et assig(naci)[o(n)e] de fact(orum) et recept(ionem) junii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick