SAL7358, Act: R°40.1-R°41.1 (92 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°40.1-R°41.1  
Act
Date: 1464-08-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-02 by Dominique Van Daele
Opden dach van heden sijn come(n) voir den rade vander stad/
adriaen vand(er) steynemoelen wettich sone jans wilen vander steyne/
moelen die hij hadde van jouffr(ouwen) jehanne(n) wile(n) vand(er) wijct/
en(de) jan vander poirte(re) man ende mo(m)boir marie(n) vand(er) steyne(n)/
moelen zuster des vors(creven) adriaens bringende met hen drie/
c(er)tificacie(n) deen vand(er) stad van ghind dand(er) vander stad/
van antwerpen en(de) de derde vand(er) stad van mechelen dair/
af de tenue(r) va(n) woerde te woerde hier na volgen Allen/
den ghene(n) die dese p(rese)nte cedulen l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen/
scepen(en) ende raid vander stede van ghend saluyt uut dien dat/
recht wille en(de) redene bewijst datme(n) orconde warachtige saken/
talle(n) tide alsmens versocht is Soe eist dat wij dies versocht/
zijnde orconde(n) ende certifiere(n) met waerheden dat up de(n) dach/
va(n) hede(n) datu(m) va(n) desen voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone/
jorijs bourel onse poort(er) Ende heeft acht(er)volgende den co(n)sente/
dat zijn medegesellen mo(m)boirs vande(n) kynde(re)n van wile(n) ja(n)ne/
van steynemuele(n) gedaen hebben Angaende den beleytsbrieven/
vande(r) voirs(creven) kijnde(re)n also ons anbrocht es ingelijcx zijn conse(n)t gedaen/
in also v(er)ren alst hem angaet dat de voirs(creven) kijndre(n) haerl(iede) beleyts/
brieve(n) hebben zulle(n) en(de) gebruken volgende den rechte(n) en(de) costume(n)/
in gelike(n) saken onderhouden Twelke wij elken betekene(n) bij dese(n)/
ten sine dat elc vand(er) waerheit geadv(er)teert soude zijn gegeve(n)/
in kennessen der waerheden onder den zeghel van saken der/
voirs(creven) stede van ghend den xiii[te(n)] dach va(n) wedemaent int jaer/
xiiii[c] viere ende tsestich It(em) allen den ghene(n) die dese lette(re)n/
sullen sien oft hore(n) lesen ende sunderlinge den eerbe(re)n en(de) wisen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raid der stad va(n) loeven(e) onse(n) lieven en(de)/
zunderlinge geminde(n) vrienden burg(er)meest(er)s scepen(en) en(de) raide vand(er)/
stad va(n) antwerpen saluyt met ke(n)nisse(n) d(er) waerheit wij doen/
te wetene ende c(er)tifice(re)n voir de gerechte waerheit dat opden/
dach va(n) heden datu(m) va(n) desen voir ons geweest heeft in/
p(ro)pren p(er)sone henric hemelrijcx onse ingesete(n) poirte(r) voe(r) hem/
selve(n) ende inden name en(de) als ma(n) ende mo(m)boir va(n) jouffr(ouwen)/
lijsbette(n) sbusschers jans dochter wilen zijnre huysvrouwe(n) die/
hij midts zeke(re)n nootsaken en(de) om dat hij huden sdaighs van/
kinde bleve(n) is en(de) oec midts de(n) consente dat zij he(m) d(aer) toe
//
gegeve(n) heeft soe hij ons seyde hier inne geloofde te vervane/
Ende bekinde dat hij gewillekuert heeft en(de) geco(n)senteert/
willekuerde ende consent(er)de voir hem en(de) inde(n) name van/
zijnre voirs(creven) huysvrouwe(n) dat adriaen van steyne(n)moele(n) en(de)/
jan vander porte(re) zijn zwagh(er) ingesete(n) poirtere(n) d(er) stad va(n)/
mechlen selen moege(n) trecke(n) en(de) hen vuege(n) bijde wethoud(er)/
vand(er) stad va(n) loeven(e) en(de) aldair heijsche(n) en(de) gecrige(n) alsulke beley/
brieve als tande(re)n tiden voir scepen(en) va(n) loeven(e) gepass(er)t zijn/
d(aer) mede de voirs(creven) jan de bussche(re) godev(ar)t van steyne(n)muelen/
jan heergod en(de) jorijs boureel als mo(m)bore(n) en(de) tot behoeff van/
wilen jans va(n) steynemuelen kijnde(re)n toe geleit zijn tot zeke(re)n/
goeden inde voirs(creven) brieve d(aer) af gemaect begrepen toebehoirende/
wilen johanne(n) vand(er) wijct des voirs(creven) jans huysvrouwe en(de) d(er)/
voirs(creven) kijnde(re) va(n) steyne(n)muele(n) moeder om d(aer) mede te doene tgene/
des behoire(n) sal En(de) des torconde(n) soe hebbe(n) wij burg(er)meest(ere)n/
scepen(en) en(de) rade voirs(creven) de(n) zeghel te(r) sake(n) d(er) voirs(creven) stad va(n)/
antwerpe(n) op dese(n) brief doen drucken int jaer xiiii[c] en(de) lxiiii/
xi dage(n) in augusto It(em) allen de(n) gheve(n) dien dese l(ette)ren ge/
thoent sele(n) worden en(de) sund(er)linge den eerbe(re)n en(de) besceydene(n)/
burg(er)meest(er)s scepen(en) en(de) raid d(er) stad va(n) loeven(e) onsen lieve(n)/
geminde(n) vriende(n) co(m)moingimeest(er)s scepen(en) en(de) raid d(er) stad/
van mechlen salut en(de) alle vrientscap met kinnesse(n) d(er) w(ar)h(eit)/
Wij doen te wete(n) en(de) orconde(n) oec voir de gerechte waerh(eit)/
dat opde(n) dach va(n) hede(n) voir ons in p(ro)pren p(er)sone geweest/
hebben katlijne smeedts wed(uwe) wile(n) godev(ar)ts va(n) steynemuele(n)/
zegher va(n) steynemoele(n) hue(r) zone en(de) oec meester jan de leeuw/
gielijs va(n) ghestele en(de) claes ca(m)pyoen als mo(m)bore(n) en(de) inde(n) name/
va(n) ja(n)ne willeme lodewijc pete(re)n godev(ar)t katheline(n) marie(n) en(de)/
marie(n) onv(er)jaerde kijnde(re)n vande(n) voirg(enoemde) wile(n) godev(ar)de en(de) ka(telij)[ne]/
smeedts zij(n)d(er) huysvrouwe(n) alle onse medeporte(re)n en(de) medepoir/
terssen Ende hebbe(n) uut hue(re)n vryen wille geconsenteert en(de)/
gewillekuert dat adriaen van steynemoele(n) en(de) jan vand(er)/
poirte(re) oec onse poirte(re)n bring(er)s va(n) desen selen moegen/
trecken en(de) hen vueghen bij de voirs(creven) wethoude(re)n vander/
stede va(n) loeven(e) en(de) ald(aer) eysschen(de) en(de) gecrige(n) alsulke beleyde/
brieve tandere(n) tiden voir scepen(en) va(n) loeven(e) gepasseert d(aer) mede/
de voirg(enoemde) wile(n) godev(ar)t jan h(e)regod jan de bussche(re) en(de) jorijs/
boureel als mo(m)bore(n) en(de) tot behoef va(n) wile(n) jan van
//
steynemoelen kijnde(re)n toe geleidt zijn tot zeke(re)n goede(n) inde voirs(creven)/
brieve d(aer) op gemaect claerlik(er) begrepen i toebehoiren(de) wilen/
johanne(n) vand(er) wijct des voirs(creven) wilen jans huysvrouwe(n) en(de)/
d(er) voirs(creven) kijnde(re)n va(n) steynemoelen moeder om d(aer)mede te/
doene tgene des behoiren tal sond(er) argelist En(de) des torconde(n)/
hebbe(n) wij den zeghel te(n) saken vand(er) voirs(creven) stad va(n) mechele(n)/
doen drucken op dese br(iev)en die gemaect ware(n) opde(n) ix dach/
van augusto int jaer ons he(re)n xiiii[c] lxiiii Begheren(de) en(de) v(er)sueken(de)/
te hebben en(de) te gecrige(n) als oer en(de) erfgename d(er) voirs(creven) jouffr(ouwen)/
johanne(n) vand(er) wijct alsulke(n) scoutbr(ieve) en(de) beleyt als de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
bekint heeft tandere(n) tide(n) te wete(n) julii sexta a(nn)[o] xlii janne de bussche(re)/
en(de) janne h(er)got vand(er) so(m)me va(n) vii[c] l(i)b(ra) oud(er) gr(oten) torn(oise) te hue(re)r/
manisse(n) tot behoef va(n) hen en(de) tot behoef godev(ar)t vand(er) steyne/
moelen en(de) jor(ijs) boureel te bet(alen) (et)c(etera) bekint heeft dair toe/
de voirs(creven) jan de bussche(re) en(de) ja(n) h(er)got inde(n) name als voe(r) geleit/
ware(n) opde(n) ix[te(n)] dach d(er) voirs(creven) maent van julio Wair om/
bij de(n) rade vand(er) stad no(ta)belijc v(er)gadert de voirs(creven) c(er)tificacien en(de)/
onse registren gevisenteert ov(er)drage(n) en(de) geslote(n) waert datme(n)/
de voirs(creven) brieve(n) scrive(n) bezeghele(n) en(de) de(n) voirs(creven) adriane en(de)/
janne ov(er)levere(n) soude Actu(m) in pleno (con)silio augusti xvii
ContributorsDominique Van Daele
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus