SAL7358, Act: V°215.1 (453 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°215.1  
Act
Date: 1465-05-11
LanguageNederlands

Transcription

2019-03-26 by Dominique Van Daele
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoe(re)n lesen/
burg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) raet d(er) stad va(n) loeven(en) saluit Doen te/
wete(n) dat op de(n) dach van heden datu(m) va(n) desen voir ons come(n)/
is in p(ro)pren p(er)sone henric van rest sone wile(n) henricx diene(r) des/
meyers va(n) loeven(en) en(de) heeft mechtich gemaect geconstituert gesedt/
volcome(n) p(ro)curacie et auc(tori)teyt gegeve(n) janne va(n) rest zijne(n) brueder/
wille(m) van scoeland en(de) henric de rademake(re) oft de(n) eene(n) va(n) hen bring(er)/
sbriefs alle alsulke(n) saken ende questie(n) alse de voirs(creven) henr(ic) va(n) rest/
uutstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) soude moege(n) voir wat gerichte/
gheestelijc oft weerlijc dat dat zijn oft gescien mochte Alle/
zijn jaergulde(n) sculde(n) opcomi(n)ge(n) ende v(er)valle(n) alle zijn goede ber(uerlic)/
ende onber(uerlic) chise(n) rente(n) erfpachte(n) als hij heeft en(de) namaels/
hem valle(n) sele(n) inde(n) lande van brabant oft elde(r) te wat plaetsen/
dat hij die uutstaende heeft ende men hem die sculdich is oft/
namaels wesen sal in e(n)niger manie(re)n te verware(n) te mane(n) teyssce(n)/
opte buere(n) en(de) tontfange(n) tege(n) oft aen wat p(er)sone(n) oft oec tot wat/
plaetsen dat dat zijn mach dair voe(r) te pande(n) te daghe(n) te/
beleyde(n) rasteme(n)te te doen legge(n) die met rechte te exequere(n)/
te v(er)volgen en(de) te vorde(re)n na costume en(de) gewoente(n) vande(n) plaetsen/
dair dat behoire(n) oft behoeve(n) soude moege(n) En(de) op dats noot geboirde/
voir alle richte(re)n gheestelijc en(de) weerlijc met rechte te v(er)antwerde(n)/
te bescudden te bedinge(n) die te wy(n)nen(n) en(de) et v(er)liesen composicie ende/
mynlike yffeni(n)ge d(aer) af te make(n) den sculders va(n) dat zij en(de) elc/
van hen ontfange(n) sal te quitere(n) volcome(n) q(ui)ta(n)cie d(aer) af te gheve(n)/
donber(uerlicke) goede des voirs(creven) henricx te hantplichte(n) te v(er)pachte(n) te/
v(er)huere(n) en(de) met jaerschare(n) uut te gheve(n) En(de) g(e)n(er)alic en(de) specialijc/
dair inne te doene en(de) te vordere(n) allet des bij de(n) voirs(creven) geco(m)mitt(er)de(n)/
henr(icke) va(n) rest oft hij telk(er) plaetse(n) jeg(en) en(de) voir oege(n) ware d(aer)/
inne gedaen en(de) gevordert soude moege(n) werde p(ro)mitt(entes) rat(um) et q(uod)/
p(ro)cu(rato)res facie(n)t (com)putu(m) et ass(erti)[o(n)e] de fac(ul)t(atis) et recept(oribus) maii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick