SAL7359, Act: V°178.1 (316 of 355)
Search Act
previous | next
Act V°178.1  
Act
Date: 1466-06-04

Transcription

2020-07-16 by kristiaan magnus
Item vanden stoote die is tusschen woute(re)n van buetschore renu(n)cians/
quoad hec p(ri)vileg(iis) univ(er)sit(atis) op deen zijde en(de) gorde vanden wouwe(re)/
die wynne is opt hof des vors(creven) wout(er)s op zij ghelegen te/
meensele op dande(re) Alse vander pechtingen vand(en) selve(n)/
hove en(de) des dien aencleeft en(de) allen ande(re)n saken die zij tegen/
malcande(re)n tot op desen daghe toe uutstaen(de) mogen hebben/
hebben hen de selve p(ar)tien verbonden en(de) gesubmitteert/
inde segge(re)n en(de) vriendelike effene(re)n te weten(e) de vors(creven)/
wouter in janne van buetsele sijnen swager en(de) clause lodewijx/
en(de) de vors(creven) gort in he(re)n janne van hugarden priester en(de) janne/
cleynbravelt die informacie en(de) alle bescheidt en(de) oic thoenesse/
in weder sijde op dats behoef aenhoe(re)n sullen tusschen dit/
en(de) maendach en(de) hue(re) uutsprake d(aer)af doen bynne(n) xiiii/
nachten naestcomen(de) ofs zijs een worden en(de) inden gevalle/
oft zijs niet en consten verliken zulle(n) de selve segge(re)n de/
sake also die voir hen verhandelt is bringen bynne(n) den/
selven tijde bijden he(re)n scepen(en) va(n) loven(en) om d(aer) af van he(n)/
om den wijn een vo(n)nisse van rechte te hebben Promitt(entes)/
ratu(m) En(de) inden gevalle oft e(n)niger p(ar)tien segg(er) gebrake dat/
zij in die stat and(er) gelike sullen mogen neme(n) Hebben/
de vors(creven) p(ar)tien vort malcande(re)n gelooft wart dat in e(n)nich/
van hen ten vors(creven) maendaghe gebrec wae(re) inde getuygen/
te bringen dat die gebreckelicke den ande(re)n getuyge(n) coste/
sullen dragen Heeft vort gelooft de vors(creven) wout(er) dat/
hij bynne(n) desen middel met zijnd(er) clergien gheen recht/
vorderinghe ov(er) den vors(creven) gorde volgen en sal Hebben vort/
gelooft de vors(creven) p(ar)tien te weten(e) de vors(creven) wout(er) totten vors(creven) getuy/
genesse ten vors(creven) dage te bringen eene(n) p(er)soen en(de) de voirscr(even)/
gort twee p(er)sone langrode v(er)trike junii iiii
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-14 by kristiaan magnus