SAL7359, Act: V°63.2-R°64.1 (104 of 355)
Search Act
previous | next
Act V°63.2-R°64.1  
Act
Date: 1465-09-30

Transcription

2020-06-26 by kristiaan magnus
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zelen zien oft hoe(re)n lesen borg(er)meest(ere)n/
scepen(en) en(de) raid der stad van loeven(e) saluyt doen cond en(de) te wete(n) dat/
opden dach van heden datum van desen comen es in prop(er)en p(er)sone/
jann van laethem onse ingeseten poirte(r) woenen(de) inde h(er)berge geheete(n)/
die lelye inde steenstrate te loeven(e) ende heeft geconstitueert gesedt/
volcome(n) p(ro)curacie macht en(de) auctoriteit gegeve(n) arnold(en) kyp gerard(en)/
van baussele meest(er) janne lobbe secretar(is) der stad va(n) loeven(en) arnold(en)/
brau geheete(n) vand(er) straten ph(ilip)e vand(en) vlaest gielise vand(en) eynde/
tijboute steenweechs en(de) janne vlas beyde geswore(n) gel bode(n) der/
stad van loeven(e) aut alt(e)ri alle alsulke saken questie(n) en(de) gescillen/
alse de vors(creven) jan van laethe(m) uutstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n)/
soude moigen voir wat gerichte gheestelic oft weerlic dat dat/
sijn oft gescien mochte alle sijn jairguld(en) opcomi(n)gen v(er)vallen goede/
beruerlic ende omberurelic chijse rinte(n) erfpachte(n) alse hij heeft ende/
hem namaels vallen selen inde(n) lande van brab(ant) oft elde(r) te/
wat plaetsen dat hij die uutstaen(de) heeft en(de) men hem die/
sculdich es oft naemaels wesen sal in e(n)nig(er) manie(re)n te/
verwaren te besorghen te v(er)volghen te manen te eysscen op/
te bue(re)n en(de) te ontfangen tegen oft aen wat p(er)soene(n) oft oic/
te wat plaetsen dat at sijn mach dair voe(r) te dagen te pande(n)/
te beleiden rastemente te doen leggen die met rechte te/
exequeren en(de) te vorde(re)n nae gewoente en(de) costu(m)e vand(er) plaetse(n)/
d(aer) dat behoe(re)n ende behoeve(n) soude moigen En(de) op dats noot/
gebuerde met rechte te v(er)antweerd(en) te bescudden te bedinghe(n)/
te wynne(n) te v(er)liesen composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge d(aer) aff/
te maken den sculders van dat zij en(de) elc van hen ontfange(n)/
selen te q(ui)ten en(de) volcome(n) q(ui)tan(cie) d(aer) af te geve(n) domberuerlike/
goede des vors(creven) jans van laethe(m) te hantplichte(n) te v(er)pachten/
te v(er)hue(re)n en(de) met jaerscharen uut te geven ende voirtaen g(e)n(er)alic
//
ende specialic d(aer) inne en(de) des dien aencleve(n) mach te doene en(de) te/
vorde(re)n allet ghene des biden vors(creven) gemechtichden oft den eene(n)/
van hen bringe(re) sbriefs gelic oft de vors(creven) jan van laethe(m) telk(er)/
plaetsen jegewoirdich en(de) voir oogen wae(re) d(aer) inne gedaen en(de)/
gevord(er)t soude moigen wordde(n) Promitte(n)s ratu(m) et Salvo q(uod)/
p(ro)curatores aut alt(er) facient q plenarie ad mo(nitionem) d(i)c(t)i joh(ann)is (com)putu(m)/
et ass(erti)[o(n)e(m)] de f(a)c(t)is et recept(is) sept(embris) ult(ima)
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-20 by kristiaan magnus