SAL7360, Act: R°101.4-V°101.1 (225 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°101.4-V°101.1  
Act
Date: 1466-12-06

Transcription

2018-11-25 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sele(n) sien oft hoire(n) lesen bur/
g(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet der stad va(n) loeven(en) saluit doen cond/
en(de) laten wete(n) dat op den dach va(n) hede(n) datu(m) van desen voir/
ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone jan vand(er) hoeve(n) natuerlijc sone/
willems wile(n) vand(er) hoeven(en) ende heeft gesedt geconstituert
//
volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teit gegeve(n) [abs(que) revo(cati)o(n)e] joese nijs willems/
sone woenen(de) te lovenjoul alle en(de) yegewelke zijn sake(n) q(ue)stie(n)/
en(de) gescillen als de selve jan uutstaende heeft oft namaels/
hebben soude moegen voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc/
dat dat gescien oft wesen soude moege(n) Alle zijn jaerguld(en)/
opcomi(n)ge(n) en(de) v(er)vallen goede beruerl(ike) en(de) onberuerlike chijnsen/
rente(n) erfmachte(n) als hij heeft en(de) he(m) namaels valle(n) sele(n) inde(n) lande/
van brab(ant) oft elde(r) te wat plaetsen hij die uutstaende heeft/
en(de) men hem sculdich is oft namaels sculdich wesen sal in/
eniger manieren te verware(n) te mane(n) teyssche(n) op te buere(n) ende/
tontfange(n) (et)c(etera) Ut h(ab)etu[r] oct(obris) xxiiii p(re)ce(den)[ti] de mo(na)st(erio) s(anc)ti mych(aelis) antw(er)p(iensis)/
salvo iusto calculo dece(m)bris sexta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt