SAL7360, Act: R°106.3-V°107.1 (232 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°106.3-V°107.1  
Act
Date: 1466-12-15

Transcription

2019-02-05 by myriam bols
It(em) jan van braempt sone wilen goirts woenen(de) nu ter tijt te kyesekem/
in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint dat hij genome(n) heeft teghen weyne/
rampairt woenen(de) te beckevoirt als mo(m)boir vanden wettigen kinde(re)n/
weyns wilen rampairt die hij acht(er) gelate(n) heeft en(de) hadde van jouffr(ouwe)/
(christ)inen wilen sijnd(er) huysvrouwe(n) nu wettighe werdynne jans van/
berthem thof en(de) de goede te kyesekem geleg(en) toebehoiren(de) den selve(n)/
wijlen weyne met den lande(n) [ende bog(air)den] dair toe hoe(re)nde houden(de) tsame(n) omtri(n)t/
xviii boen(der) en(de) oic met den beemden eeusselen [ende bogairden] soe v(er)re die totten
//
voirs(creven) goeden behoe(re)n en(de) soe v(er)re claes cotte(n)s die goede tot noch toe/
gehouden heeft Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte/
naistcomen(de) eenen t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanc due(re)nde elx jairs/
d(air)enbynne(n) de vors(creven) wynnen(de) lande o(m)me ende voe(r) de helicht/
van allen den vruchten dair op jairlix wassende e [en(de) sal de wynne] jairlix/
dat ten oeghste alst [tcoren] gebonne(n) sal sijn tgedeelte der vors(creven) kinde(re)n d(air) af/
inne vue(re)n eer hij tsijne sal moigen rue(re)n Ende selen de selve/
kinde(re) oft hue(r) mo(m)boir alsme(n) dat binden en(de) innevue(re)n soude sinden/
op dat hen gelieft yeman(de) die hen gelieft om dair toe te siene/
en(de) soe wa(n)neer de wy(n)ne meyni(n)ge heeft tvors(creven) goet inne te vue(re)n/
en(de) te doen binden sal hijt hen te vore(n) moete(n) cundigen Ende/
de vors(creven) beemde en(de) eeussele jairlix om en(de) voe(r) xvi hollan(dse) gul(den)/
te xvi stuv(er)s tstuc jairlix ts(in)[t] m(er)tensmisse te betalen den vors(creven) kind(ere)n/
oft hue(re) mo(m)boir ende de vors(creven) bog(air)de o(m)me en(de) voe(r) de helicht/
vanden allen den oefte d(air) inne wassen(de) It(em) es vorweerde en(de)/
(con)dicie soe wanneer tgedeelte de vand(en) cornevruchte(n) [der vors(creven) kinde(re)n] gedorsste(n)/
sal sijn dat de vors(creven) wynne dan dat sal mote(n) leve(re)n op dat/
hen gelieft en(de) vue(re)n tot diest jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
It(em) selen de wy(n)ne en(de) kinde(re) oft hue(r) mo(m)boir dooft vand(en) vorscr(even)/
bog(air)den gelijker hant doen lesen en(de) ter eerden doen en(de) dat ald(air)/
wesende selen zijt gelijc deilen en(de) gedeilt sijnde op alsoe dat dat/
opde boome staen(de) en(de) wassende te voren niet v(er)cocht en ware/
It(em) sale(n) de vors(creven) wynne ter eenre zijden en(de) de kinde(re) oft hue(r) mo(m)boir/
ter ande(re) van malcande(re)n moige(n) scheyden ten halve(n) tide bij also/
dat de ghene die sceyden sal g willen dat den ande(re)n een jair/
half jair te vore(n) sal mote(n) cundigen It(em) sal de vors(creven) wynne/
de vors(creven) yerste drie [jair sijns t(er)mij(n)s] jairlix mote(n) coepen mest [en(de) betalen] xl sacken duve(n)mests/
tot ii boend(er) lants oft ii[c] hope stroes dwelc hij de te meste sal/
mote(n) beh beke(re)n totte(n) selve(n) twee boend(ere)n [den vors(creven)] lande ende dat halen/
jairlix [dair hijt gecocht sal hebben] en(de) vue(re)n op tvors(creven) lant in afslage der vors(creven) ende/
de pe(n)ninghe die hij voe(r) tselve mest oft stroe sal mote(n) geve(n) selen/
hem gecort wordden aende vors(creven) weyhue(r) Ende nae de vors(creven) drie/
yerste jair sal de vors(creven) wynne noch jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde
//
coepen en(de) betalen in noch xl sacke duve(n)mests oft ii[c] hope stroes om/
te halen vue(re)n en(de) beke(re)n gelijc vors(creven) steet ende hier af selen hem/
jairlix gecort wordden aende vors(creven) weyhue(r) de twee deele vand(en)/
pe(n)ingen dat d tselve mest oft stroe gecost hadde ende oft den/
wy(n)ne bynne(n) e(n)nige(n) jae(re) sijns vors(creven) t(er)mijns geliefde meer mests/
oft stroes te coepen dair af selen dat sal hij moige(n) doen ende/
dair af selen hem altijt de twee deele dat dat gecost hadde/
gecort wordde(n) aende vors(creven) weyhue(r) ende altijt sal hijt moten/
coepen over de velpe It(em) sal de vors(creven) wynne alle de vors(creven)/
lande jairlix wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) wel en(de) loflijc gelijck/
reengenote(n) bove(n) en(de) bened(en) ende allet stroe vand(en) vors(creven) goed(en)/
comen(de) sal de vors(creven) wynne int vors(creven) hof en(de) nerge(re)ns els mote(n) leve(re)n/
te meste beke(re)n en(de) tselve mest opde vors(creven) lande jairlix vue(re)n/
alsoe wel ten verste(n) alse ten naeste(n) tslants meeste(n) profite/
It(em) es vorweerde dat de vors(creven) wynne jairlix alsoe vele lants/
alse hij mergelen sal sal moigen wynne(n) met rapen oft raep/
sade en tot sijne(n) p(ro)fite ende den selve(n) mergel sele(n) de/
vors(creven) kinde(re) mote(n) betale(n) opde cuyte en(de) de wynne dien hale(n)/
[alsoe v(er)re de selve wynne mergelt met geheelen merghele] It(em) alle de lande die dair daer gegrave(n) wordde(n) van dien/
grave(n) selen de wynne en(de) kinde(re) den last gelijke dragen It(em)/
sal de vors(creven) wynne de vors(creven) landen ten uutgane zijns ter/
jairlix late(n) en(de) houde(n) in hue(r) aerde soe hijse bevind(en) sal en(de)/
den wynt(er) art besaeyt late(n) tsijne(n) afsceiden de stortte o(m)megedaen/
alsoe hijse [oic] bevi(n)den sal It(em) es vorweerde dat de vors(creven) wy(n)ne/
sal moige(n) truncken alle thout dat aende voirs(creven) lande staet/
soe v(er)re [en(de) waineer] dat gewoenlic es te houd(en) It(em) alle bode(m)me oft/
weghe aende vors(creven) goede geleg(en) sal de vors(creven) wynne houd(en)/
in redelik(en) stade state It(em) want de vors(creven) kinde(re) den vors(creven)/
wynne geleent hebben oft leen(e)n sulle(n) tsijne(n) innecome(n) thien/
rijd(ers) te xxv st(uvers) tstuc sesse pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc vijf rinsche g(ulden)/
te xx stuv(er)s thien hollan(dse) gul(den) te xvi stuv(er)s tstuc drie mudde
//
bardeven(en) [en(de)] drie mudden g(er)sten alsulke alsme(n) op tvors(creven) goet wynt/
soe es vorweerde ende heeft [geleijt] de voirs(creven) wynne den vors(creven) kinde(re)n/
oft hue(re) mo(m)boir geloift die weder te gheven ten ynde vand(en)/
vors(creven) yerste(n) sesse jae(re)n It(em) sal de vors(creven) wynne vand(en) vorscr(even)/
kinde(re)n jairlix hebben twee ellen lakens oft dair voe(r) gecort/
aen tvors(creven) weygelt jairlix eene(n) hollan(dse) gul(den) It(em) es voirt/
vorweerde dat de vors(creven) wynne altijt alse hij in ande(re)n sak(en)/
oft stucken d(air) van v dan den vors(creven) goeden aenclevende oft/
aengaende d den goeden die hij nu hult met sijne(n) wag(en)/
oft peerden besich es oft uutsijn sal in wynnen vrachte(n)/
oft d(er)re and(er)ssins dat de selve wynne alsdan telken selver daige/
reysen dat hij alsoe [and(er)s] onledich oft besich wae(re) den vors(creven) kind(ere)n/
oft hue(re)n mo(m)boir sal mote(n) geve(n) drie stuv(er)s Ende alle/
dese sal de wynne aende beemde vors(creven) moige(n) houwen/
ter mynst(er) schaden tgene des hem behoeve(n) sal om de/
selve beemde mede te v(er)maken Ende alle dese vorweerd(en)/
Inde sunt fideiussores joh(ann)es cleynvranx f(ilus) q(uo)nd(am) ywani de/
kyesekem arnold(us) hoze f(ilius) q(uo)nd(am) walt(er)i (con)mor(ans) apud nova(m) capella(m)/
henric(us) vand(en) goede(n)huys f(ilius) q(uo)nd(am) henr(ici) (con)mor(ans) apud moele(n)beke/
et joh(ann)es de schaetbroec f(ilius) q(uo)nd(am) henr(ici) (con)mor(ans) apud ghempe/
Et colonn[(us)] p(ro)misit eos relevare indempnes naus(nydere) vync dece(m)br(is) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt