SAL7360, Akte: R°122.1-V°122.1 (266 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°122.1-V°122.1  
Act
Datum: 1466-12-24

Transcriptie

2019-01-11 door myriam bols
Cond zij allen lieden dat willem van velthem sone wilen/
willems woenen(de) te wynxele int hoff jans maes woenen(de)/
te loeven(en) in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n)/
heeft jege(n) roelof roelofs woenen(de) te loeven(en) de goede hier/
na bescr(even) gelegen te wynxele ende te herent inden/
yerste(n) den roggen aert houdende omtrint iiii(½) boender/
also die hier na volge(n) Ierst een stuc lants houden(de) i(½)/
dach(mael) gelegen aenden cokart inde p(ro)chie va(n) herent reeng(enoten)/
de herstrate op deen zijde en(de) lodewijc roelofs op dande(r)/
zijde It(em) een half boend(er) lants opt p(er)reken gelege(n) It(em) i(½)/
dach(mael) lants belegen opden berch It(em) een vierdel lants d(air)/
neve(n) gelegen It(em) een vierdel lants op tselve velt Ite(m) een/
half boender lants op tvoirs(creven) velt It(em) een boend(er) lants/
opt p(er)reken It(em) drie vierdel lants gelege(n) ald(air) It(em) een/
half dach(mael) lants op tselve velt It(em) twee stucke lants op dbiloc/
gelege(n) houdende drie vierdel It(em) een dach(mael) lants op den/
berch voirs(creven) It(em) een driesschelke(n) gelege(n) ald(air) houden(de) een half dach(mael)/
d(air) af soe roelof meyndt hij gheen guedinge en heeft en(de) alsoe/
en is hij d(air) af gheen warant It(em) noch drie dach(mael) lants ge/
lege(n) opden berch voirs(creven) die goessen vand(er) calste(re)n gehouden/
heeft en(de) dit toecomen(de) jaer schere(n) sal des sal de voirs(creven) wy(n)ne/
de(n) pacht trecke(n) aende(n) voirs(creven) goesse(n) nu gevalle(n) zijnde Hier na/
volcht de storte houden(de) omtrint xviii dach(mael) inde(n) yersten/
een boender lants gelege(n) op de maleyse inde p(ro)ch(ie) va(n) he(re)nt/
tussce(n) de strate aldair en(de) dyependael lants It(em) een boender/
lants gelege(n) inde(n) calchove(n) dat der collegie(n) was vand(er) facult(eit)/
va(n) theologie(n) It(em) een dach(mael) lants dair neve(n) gelege(n) Item/
een half boender lants gelege(n) ond(er) berthembosch It(em) een/
half dach(mael) lants gelege(n) ald(air) It(em) ii(½) dach(mael) lants gelegen/
inde(n) calchove(n) It(em) drie dach(mael) lants gelege(n) achter den hove/
ende noch een dach(mael) op tselve velt Hier na volcht de brake/
houdende xvii dach(mael) en(de) xii roeden inden yerste(n) inde(n) yerste(n)/
een half dach(mael) lants acht(er) de(n) wijng(ar)t jans vande(n) boome
//
tussce(n) de(n) goede(n) roeloffs voirs(creven) en(de) claes zegh(er)s It(em) een half boend(er)/
lants op dijsputte It(em) i dach(mael) lants op tselve velt It(em) drie/
vierdel op de(n) berch It(em) drie vierdel en(de) noch drie vierdel/
beyde aldair gelege(n) It(em) i(½) dach(mael) op tselve velt It(em) (½) dach(mael)/
gelege(n) aldair It(em) een half dach(mael) aen tvorste cruce It(em) drie/
v(ier)del lants en(de) v vierdel gelege(n) ald(air) It(em) i dach(mael) lants op/
dijsputte It(em) i dach(mael) lants gelege(n) ald(air) It(em) ii vierdel een dach(mael)/
en(de) v vierdel op tselve velt It(em) i(½) dach(mael) op dbroecvelt gelege(n)/
It(em) xii roede(n) en(de) een half dach(mael) op tselve velt Te houde(n)/
te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n)/
xii jare(n) lang v(er)volgende elcx jaers dare(n)binne(n) om en(de) voe(r) xxii/
mudde rocx goet ende payabel mate(n) va(n) loeven(en) met wa(n)ne en(de)/
met vedere(n) wel bereyt alle jare tsinte andriesmisse ap(oste)ls/
te betalen ende te loeven(en) te levere(n) te(n) huyse des voirs(creven) roelofs/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) goede/
sal houde(n) wynne(n) w(er)ve(n) en(de) meste(n) wel en(de) loflijc zijne(n) voirscr(even)/
t(er)mijn lang dueren(de) gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die late(n)/
tsijne(n) afsceyde(n) gelijc hijse vant te zijne(n) aencome(n) en(de) soe wa(n)neer/
de voirs(creven) wynne de(n) voirs(creven) roelof coren [oft hout] bringt sal de voirs(creven) roelof/
he(m) de(n) montcost gheve(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne de(n) voirs(creven) roeloff/
jaerlijcx te loeven(en) bringe(n) xii wissen houts gelijc de voirs(creven) roelof/
he(m) die bewisen sal omtrint zijne(n) hove te thuydeke(m) inde p(ro)ch(ie)/
va(n) herent [oft wynxele] gelege(n) en(de) oft de voirs(creven) roelof e(n)nich jaer liet ov(er)gaen soe/
en sal hij tsand(er)jae[r]s oft d(air) na gheen verhael hebbe(n) It(em) sal de/
voirs(creven) wynne alle de [whege] grechte(n) beke(n) en(de) wat(er)leyde(n) omtrint de(n) voirs(creven)/
goede(n) houde(n) veghe(n) en(de) ruyme(n) wel en(de) loflijc zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn/
lang duerende des sal hij hebbe(n) de(n) afval van hegge(n) en(de) haghe(n)/
en(de) de goede d(air) mede v(er)make(n) Ende alle dese vorw(er)den (et)c(etera)/
Inde est t fideiussor joh(ann)es maes (com)mor(ans) lovan(ii) sup(ra) biest et p(rim)[(us)]/
nausnyd(ere) hoeve(n) dec(embris) xxiiii
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-14 door Xavier Delacourt