SAL7360, Act: R°123.1-R°124.1 (269 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°123.1-R°124.1  
Act
Date: 1466-12-13

Transcription

2019-01-26 by myriam bols
Het sijn come(n) in rechte inde banc voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
reyne(r) voelkens als man en(de) mo(m)boir lijsbette(n) van vynckenbosch sij(n)s/
wijfs dochte(r) arnts wile(n) van vynckenbosch in deen sijde ende arnde/
en(de) henrike cloet gebruede(re) kinde(re) jans wilen cloet die hij hadde/
van yden wilen golijs dochte(r) jans wijlen gholijs van sijnen yerste(n)/
bedde in dande(re) Alse van vijf mudden rox der maten va(n) loven(en)/
erfspachts die arnd wilen van vynckenbosch te ii malen in/
voirleden(en) jae(re)n gecocht en(de) gecregen heeft uut machte van/
scepen(en) brieve(n) van loeven(en) bekint bij janne wilen goly ende/
janne wile(n) goly den jonge(n) sijne(n) sone op diverse goede en(de)/
ond(er)pande in sijne(n) voirg(eruerde) scep(enen) brieve(n) genoe(m)t ten ocsuyne/
vand(en) welk(en) de vors(creven) reyne(r) o om betaelt te sijne va(n)/
sijne(n) vors(creven) erffpachte hem nad(er) stad recht mette(n) he(m)? hadde/
doen leve(re)n de goede henrix en(de) arnts cloet gebruedere/
h(ier) ond(er) ghenoteert sijnde [oft seke(re) have d(air) af gepant] uut den welk(en) de vors(creven) gebrued(ere)/
cloets den vors(creven) reyne(re)n en(de) de vors(creven) goede aensprak(en) seggen(de)/
dat de vors(creven) reyne(r) met sijne(n) vors(creven) scep(enen) br(ieven) d(air) aen verdoolt/
wae(re) en(de) bij rede(ne)n want sij bode(n) te thoene(n) dat de/
vors(creven) jan goly de vad(er) getrouwt hadde wile(n) een v(ro)uwen/
p(er)soen geheete(n) clisse clouwe(n)s die tsame(n) hadde(n) twee/
wettige dochte(re)n deene geheete(n) lijsbeth en(de) dand(er) yde ende/
dat de vors(creven) yde vergadert was met ja(n)ne wile(n) cloet/
vader der vors(creven) aenlegg(er)s en(de) dat de selve aenlegg(er)s/
sijn wettige kinde(re) der selv(er) wile(n) jans cloets en(de) yden/
en(de) dat jan wilen goly en(de) de vors(creven) clisse clouwe(n)s yden/
moeder dese goede besate(n) als huer wettige erve en(de) dat/
de selve clisse d(air) uut starf als uut hue(re)n erve en(de) dat/
jan goly d(air) inne bleef sitten(e) als tochtene(r) en(de) dat uut/
doode d(er) vors(creven) clissen derflich(eit) der vors(creven) goeden verstarf/
op lijsbette(n) en(de) yden vors(creven) Seide(n) voirt dat arnd cloet/
hue(r) vader de helicht van des(er) goide(n) tege(n) lijsbette(n) goly
//
zijnd(er) swegerinne(n) en(de) hue(r) kinde(re) gecreg(en) hadde dwelc/
zij bode(n) te bewijse(n) met scepen(en) br(ieven) vand(en) banc van houd(er)t/
Seyde(n) oec dat jan goly na doot d(er) vors(creven) clissen getrouwt/
hadde i vrouwe(n) p(er)soen geheete(n) (christ)ine vand(er) hulst d(air)/
af hij hadde gecreg(en) drie wettige kinde(re) te wete(n) ja(n)ne/
henr(icke) en(de) oeden en(de) dat de vors(creven) clisse over xl jaer/
en(de) d(air)enbove(n) aflivich es gewordd(en) en(de) dat jan cloet/
en(de) yde golijs sijn wijf voe(r) en(de) hue(r) kinde(re) arnd/
en(de) henr(ic) de vors(creven) aenlegg(er)s nae dese goide beseten/
hebbe(n) als huer p(ro)p(re) erve over xx xxx jaer en(de) daige
//
dese en(de) meer ande(re) pointe(n) boode(n) sij te thoene(n) hopen(de) oft/
zijse gethoene(n) conste(n) dat de vors(creven) reyne(r) tot hen en(de) hue(re)n/
goede(n) w(er)t verdoolt wae(re) Op dwelc de vors(creven) reyne(r)/
voelke(n)s he(m) verantweerd(ende) ontkinde de v(er)mete d(er) vors(creven) aen/
legge(re)n en(de) besund(er) tpoent d(air) zij voirtsette(n) dat na doot d(er)/
vors(creven) clissen derflich(eit) van desen goide(n) verstarf der vors(creven)/
lijsbette(n) en(de) yden mair boot te thoene(n) met levend(er) waerh(eit)/
tvercrijch d(er) vors(creven) rinte(n) bij arde gedaen tot sijne(n) scep(enen) br(ieven)/
en(de) dat art uute(n) vors(creven) rinte(n) wae(re) gestorve(n) als uut sijne(n)/
erve en(de) dat sijn wijf d(air) inne was bleve(n) sitten(e) als/
tocht(er)sse en(de) dat reyners wijf was wettige docht(er) svors(creven)/
wile(n) arnts va(n) vynckenbosch en(de) sijns wijfs Ende vorts uut/
scep(enen) br(ieven) dat dese rinte des vors(creven) reyners wive in hue(r)/
deilinge was gebleve(n) boot oic te thoene(n) dat de vorscr(even)/
aenlegg(er)s lijsbette(n) wile(n) van thiene(n) huer(er) moeyen goide/
hadde(n) gecrege(n) op vuege dat sij dese rinte jairlix drag(en)/
en(de) betale(n) souden ende meer ande(r) pointe die hij meynde/
dat hem in richte sculd(ich) wae(re)n te diene(n) Dair op bij/
scep(enen) vo(n)nisse p(ar)tien gewijst w(er)t tot hue(re)n thoene ende/
te(n) daige d(air) toe geset en volquame(n) de vors(creven) aenlegg(er)s
//
huers v(er)meets niet p(ri)ncipalijc van twee pointe(n) te wete(n) dat jan/
wilen goly getrouwt hadde clissen wilen clouwens anders dan/
bij huer(er) bester kinnessen en(de) dat janne was en(de) dese goede/
janne goly bij clissen so sijne(n) yersten wive toebehoirden ende/
de vors(creven) reyne(r) volqua(m) geheelic sijns v(er)meets Behalve(n) alleene/
dat zijn getuyge(n) seyden dat hue(r) beste conde was dat daenlegg(er)s/
dese goide gecocht hadde(n) tege(n) lijsbette(n) van ti thiene(n) huer(er) moeye(n)/
opde vueige? dat sij die rinte jairlix drage(n) soude(n) en(de) hue(r) ande(re)/
goede d(air) af lossen Alsoe dat ten uut(er)sten bij vo(n)nisse de he(re)n/
scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en) smey(er)s nae aensprake v(er)antw(er)d(en)/
en(de) thoenisse van beid(en) p(ar)tien gewijst hebben met vo(n)nisse/
dat den vors(creven) reyne(re)n zijne(n) erfspacht volgen soude alsoe/
v(er)re alst noch voer scep(enen) come(n) wae(re) p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis in/
sca(m)pno decembr(is) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt