SAL7360, Act: R°172.1-V°171.1 (374 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°172.1-V°171.1  
Act
Date: 1467-02-12

Transcription

2019-02-03 by myriam bols
Het zijn comen in rechte voer meye(r) ende scepen(en) van loeven(en)/
inde banc jan vanden hove sone wijlen jans die voer meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(en) gevo(n)nist heeft zeke(re) scepen(en) brieve va(n)/
loven(en) op henricke egnoy ende die dair voe(r) inde vroente/
gehacht sadt sprekende van twintich pet(er)s in deen/
zijde ende de selve henric egnoy in dande(re) daer/
de voirs(creven) jan versocht met eenen geleverden voirspreke/
betalinge vand(en) voirs(creven) scepen(en) brieve te hebben hopen(de)/
dat hem dat gescien soude oft dat de voirs(creven) henric/
dair voe(r) in hachten soude bliven nae der stat recht tot/
d(er)re tijt toe dat hij de voirs(creven) scepen(en) brieve hadde voldaen/
Dair tegen de voirscr(even) henric hem oppone(re)nde dede seggen/
dat hij metten voirscr(even) janne vanden hove noyt vorweerde/
gemaect noch comenscap gedaen en hadde noch en was/
hem noyt nyet sculdich van rinten noch anders maer/
de gelufte die hij hem mocht hebben gedaen was/
gespruyt uut onribelijken hanteringen die de voirs(creven) jan/
vanden hove niet voer hem selven maer als meyer van/
loeven(en) met hem hadde gehadt die hen selven naemaels/
vynden souden ende hij p(rese)nteerde voir alle vo(n)nissen de/
voirs(creven) so(m)me te setten in handen vander wet ende dae(re)n/
tynden voirt te varen te vercleren ende bij te bringhen/
int gerechte voer meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) oft/
ter plaetsen dair de scepen(en) wijsen zouden dat het/
behoe(re)n mochte de saken ende reden(en) vand(er) meshand/
linghen in hem begaen zulke dat hij hoopte dat hij der/
betalingen vander voirs(creven) so(m)men ongehouden soude weze(n)/
hopende dat hem dat werdden zoude ende dat hij dair op
//
vander hachten ende vroenten soude zijn geslaghen Dair/
op de voirs(creven) jan vanden hove replice(re)nde meynde dat/
nae recht vander stat ende vanden voirscr(even) scepen(en)/
brieven hij betalinghe ende hantvullinghe hebben soude/
ende dat hij niet eer ontslagen en soude wezen ende/
geliefde den voirscr(even) henricke dae(re)ntynden yet opte/
doene oft te vorde(re)n dat liet hij gaen dairt sculdich/
ware te gane Daer ten uut(er)sten nae allet ghene/
des bij partien was ghealligeert met vo(n)nisse van/
scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers gewijst was/
gheliefde den voirscr(even) henricke op des voirs(creven) aenlegg(er)s/
eysch en(de) teghen de scepen(en) brieve yet te allige(re)n dat/
hij dat doen mach ende dat hij metten setten vand(en)/
pe(n)ninghen ende den costen dair op gedaen van zijnder/
hachten soude wordden geslaect p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis/
in scampno februar(ii) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt