SAL7360, Act: R°193.1 (426 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°193.1  
Act
Date: 1467-02-28

Transcription

2019-02-08 by myriam bols
Item want gheram bote als man en(de) momboir jouffr(ouwe)/
margariete vanden hove zijns wijfs die met scepen(en)/
brieven van loven(en) over vele jae(re)n gepasseert houden(de)/
en(de) besetten(de) is op seke(re) goede en(de) onderpande wilen/
toebehoe(re)nde janne van lare diemen heet peters/
hier na bescreven xi ziste(re)n rox goet ende payabel/
der maten van mechelen erflic tsinte andriesmesse/
apostels te betalen Te weten(e) vier vierdelen/
voir elc zister gerekent metter stat brieve(n) van/
loven(en) gescreven aenden schouth(eit) van conticke vor/
tgebrec van betalingen der selver renten hadde/
doen leve(re)n de vors(creven) goede dair af dat p(ar)tien/
op heden als ten naesten verstreken(en) daghe/
dach van rechte hadden inde banc voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) te weten pauwel bal bertel/
de rijke jan de laet jan de scoesitte(re) de weduwe/
langeheyns joes matheeus en(de) joes de scoesitte(re)/
met hue(re)n medeplege(re)n die de selve pande in/
handen hadden zond(er) nochtan den vors(creven) ghera(m)me/
van zijnen vors(creven) gebreke te voldoene Tot welken/
daghe de vors(creven) p(ar)tien noch gheen van hem come(n)/
en zijn ende peter beyart als procur(eur) des vors(creven)/
gherams inden rechte compare(re)nde en(de) trecht/
versueken(de) en(de) na dat de vors(creven) scepen(en) van loven(en)/
g begheert hebben den bode vander stat die den/
brief vors(creven) aenden vorg(enoemde) schouth(eit) droech taenhoe(re)n/
die op zijnen eedt nam dat hij dexecucie aend(en)/
vors(creven) schouth(eit) versocht hadde en(de) dat de vors(creven) p(ar)tien/
dair af dach van rechte name(n) ind(en) selven brieff/
begrepen Soe hebben de vo(n)nissen der scepen(en) va(n)/
loven(en) ter manessen smeyers gewezen datmen/
den vors(creven) ghera(m)me inde macht van zijne(n) vorscr(even)/
scepen(en) brieven houden sal zoe v(er)re dat voir/
hen comen was P(rese)ntibus scabinis in scampno/
m(ar)cii febr(uarii) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt