SAL7360, Act: R°198.1 (434 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°198.1  
Act
Date: 1467-03-05

Transcription

2019-07-02 by myriam bols
It(em) een deylinghe en(de) sceydinghe gesciet en(de) gemaict zijnde tussce(n) roelofve va(n) redinge(n)/
katlijnen van redinghen zijnder zuster werdy(n)ne anthonijs va(n) e(re)nboudeghe(m) huers/
ma(n)s met (con)sente en(de) ten bijwesen des selfs anthonijs magriete(n) vrancke(n) machteld(en)/
en(de) g(er)truyde(n) van redinghen alle brued(ere)n en(de) sust(ere)n wettighe kinde(re) roelofs wijlen/
van redinghe(n) na(tur)lix die hij hadde van machtelde(n) wijle(n) colijns zijnd(er) werdynnen/
te wete(n) die voirs(creven) g(er)truyt alnoch ond(er) hue(r) mu(n)dige daige wesen(de) die jan de clerc/
plattij(n)make(r) en(de) arnd smo(n)nicx als zij tot hue(re)n daige(n) come(n) sal zijn h(ier) inne geloeft/
hebben te v(er)vaene Vanden goeden chijsen en(de) erfpachte(n) hen gebleve(n) nae de doot/
der voirs(creven) wijle(n) machtelde(n) colijns huer(er) moeder ten bijzijne en(de) met wille wete(n)/
orlove en(de) (con)sente roelofs lombaert en(de) der voirs(creven) jans die clerc en(de) arts mo(n)nicx alse/
naeste maighe en(de) vriende der voirs(creven) kinde(re)n van beyden zijden openbairlijc affir/
merende dat dese deylinghen gesciet zijn ten meesten orboe(r) en(de) p(ro)fite der voirscr(even)/
kinde(re)n sonder deen voirder dan dande(re) dair inne te verschoene(n) anders dan dat/
nae dovergeven en(de) (con)sente(re)n alle der gedaighder kinde(re)n voirs(creven) en(de) nae dat de voirs(creven)/
goede chijse en(de) pachte in vi geliken deelen gesedt en(de) gedeilt wae(re)n zij alse naeste/
vriende voirs(creven) inden name en(de) tot behoif der voirs(creven) g(er)truyden ongedaecht wezen(de)/
voir uut gecosen hebben alse voir dbeste en(de) orboirlicste deel tghene dat der selv(er)/
g(er)truyde(n) in huer(er) deilingen aengedeilt en(de) bleven es en(de) d(air)na hebbe(n) de v ande(re) ghe/
daighde kinde(re) vors(creven) met huer(er) ald(er) (con)se(n)te vand(en) and(ere)n v blive(n)de(n) dele(n) gelodt en(de) d(air) op zij(n) hue(r) deili(n)ge(n)/
toegegaen/
Soe es bleven ende gevallen den voirs(creven) roelofve van redinghen in zijnd(er) deyli(n)g(en)/
de helicht van eenen boende(r) bosch ende de helicht van eene(n) boende(r) beempts geleg(en)/
geheeten die calste(r) gelegen tgeheel goet al in eenen stucke op gheen zijde/
arsschot tusscen den hersselschen loop ter eender zijden en(de) janne standairt/
janne oliviers heynen andries ende ghera(m)me bote ter ande(re) dair af/
den kinde(re)n sroevers dander helicht toebehoirt sub iu(r)e p(ri)us inde debito/
vide(licet) me(dieta)[te] duor(um) florenoru(m) r hollandr(ensium) triu(m) caponu(m) ac duodecim hal/
stariorum siliginis hereditarioru(m) census et t(re)cense Hanc quoq(ue) et/
sat(isfacere) cor(am) borch(oven) nausnyde(re) m(ar)cii qui(n)ta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt