SAL7360, Act: R°237.3-V°237.1 (511 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°237.3-V°237.1  
Act
Date: 1467-04-13

Transcription

2019-04-16 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doe cont en(de) te wete(n) dat opde(n) dach datu(m) van/
desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone jan [de] coni(n)c woenen(de) te bruessel/
ende heeft geconstituert gesedt volcomen macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit/
geg(even) janne den coni(n)c vorste(r) te loven(en) den jonghen zijne(n) sone alle/
alsulken saken en(de) [actien] sculden eyschinghen en(de) gebreken alse de selve jan de/
coni(n)c e(n)nichsins uutstaen(de) mach hebben tegen meester gielise corbet canonic/
tot aetricht ende dair inne de selve meest(er) gielijs te hemweert/
gehouden mach sijn in wat manie(re)n dat het ware Te verwaren te/
manen te eysschen optebue(re)n te ontfangen dair voe(r) te panden te daigen/
te beleiden rastem(en)te te doen legge(n) die met rechte texeque(re)n te vervolge(n)/
en(de) te vorde(re)n voir alle richte(re)n gheestelijc ende weerlijc dair des/
te doen wesen mochte en(de) [al] nae costu(m)e en(de) gewoente vand(en) plaetsen/
dairt behoe(re)n sal Ende op dats noot gebuerde voir alle richte(re)n/
gheestelijc ende weerlijc met rechte die saken te (con)teste(re)n te decline(re)n/
texcipie(re)n te reco(n)venie(re)n te v(er)antweerd(en) te bescudde(n) te bedinge(n) te
//
wynnen te v(er)liesen alle ges gescriften ende libelle(n) over te geve(n)/
ende te nemen te replice(re)n te duplice(re)n alsoe dicwile en(de) menich/
werve(n) alse des te doen sijn sal getuygen met rechte versuek(en)/
bedwongen te wordd(en) tot huer(er) deposicien die te leyde(n) der wed(er)/
p(ar)tien getuyge(n) te sien zwee(re)n die te batte(re)n hue(r) deposicie(n) te wed(er)/
leggen also dicwile en(de) menichw(er)ve(n) alst behoe(re)n en(de) behoeven/
sal Die saken bij beroepe oft appella(ci)[en] te moige(n) vervolgen de/
vo(n)nissen van dien en(de) allen ande(re)n zijnd(er) (con)stitucie(n) aengaen(de) te/
verwachte(n) tgewijsde te v(er)volgen en(de) te doen exeque(re)n composicie en(de)/
mynlike yffeni(n)ge van als des vors(creven) es te mak(en) den vors(creven) meest(er)/
gielijse en(de) allen ande(re)n des behoeven(de) te quite(re)n en(de) volcomen/
quitan(cie) te gheve(n) Ende voirtane g(e)n(er)alic en(de) specialijc allet/
gene dair inne te doen en(de) te vorde(re)n des (et)c(etera) Promitt(ens) ratum/
salvo (com)putu et assig(na)cione ap(ri)lis xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt