SAL7360, Act: R°240.4-V°240.1 (517 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°240.4-V°240.1  
Act
Date: 1467-04-14

Transcription

2019-05-04 by myriam bols
It(em) jan blanckart sone wijlen wout(er)s [en(de)] everart de pape sone joes die pape die/
tot des nae bescreven es vervangen heeft lijnken vander elst dochter wilen/
henricx zijnder swegerinne(n) in deen zijde goird pierart en(de) willem zijn sone/
renunciantes p(ri)vileg(iis) univ(er)sitat(is) in dande(re) sijn vand(en) pointe(n) h(ier)na v(er)claert/
d(air) af zij underlinghe questie ende gescille hadden met malcande(re)n v(er)eenicht/
en(de) v(er)accordeert inder vuegen als h(ier)na volcht Ierst alse vand(en) o(m)beruerlik(en)/
goeden den vors(creven) p(ar)tien gebleven nade doot pet(er)s wilen van s(in)te pet(er)s ende/
zijns wijfs dair af es verdedinct dat die den wettighen we gheboirte(n)/
van jouffr(ouwe) magriete(n) wijlen die wijf was des voirs(creven) goirts dochter/
des vors(creven) wijlen pet(er)s Te weten den voirs(creven) janne hue(re)n sone en(de) den and(ere)n/
p(ar)tie(n) vors(creven) ter stont toebehoire(n) en(de) volgen selen na beg(ri)p vand(en) testa(men)[te] des vors(creven)/
wile(n) pet(er)s va(n) s(in)[te] pet(er)s en(de) sij(n)s wijfs sond(er) dat de vors(creven) goird e(n)nich recht oft tocht/
dair inne sculd(ich) sal sijn te hebben en(de) oft zed(er) der selv(er) jouffr(ouwe) mag(ri)ete(n) doot
//
e(n)nige van desen(er) p(ar)tien vors(creven) (con)(tra)rie va(n) dese(n) tractaete e(n)nige p(ro)fite(n) vande(n)/
selve(n) goede(n) hadde gehave(n) zed(er) hue(re)r doot v(er)schene(n) dat hij dat bringen/
sal ond(er) de wet om navolgen(de) den testame(n)te vors(creven) en(de) oic dese(n) tractate/
gedeilt te wordde(n) It(em) alse vand(en) hond(er)t ende thien c(ro)ne(n) die de voirs(creven)/
jan blanckart en(de) zijn wederp(ar)tie meynde(n) dat van wout(er)s wijlen/
blanckart vader des vors(creven) jans huwelik(er) vorweerd(en) en(de) seke(re)n erfpachte/
d(air) inne begrepe(n) van afquiti(n)ge(n) come(n) wae(re)n en(de) die sij meynde(n) dat de vors(creven)/
goird hen oplegge(n) soude mits reden(en) bij hen ghealligeert desgelix van/
alrehande lijfpen(sien) die bij des vors(creven) jans moeder tide gestaen hebben/
oft noch op sijn lijf staen mochte(n) oft gecocht sijn van dese(n) tween poe(n)ten/
es verdrage(n) dat de vors(creven) goird en(de) willem sijn sone tot eeuwighen/
dagen ongelast sulle(n) blive(n) het en wa(r)e dat de vors(creven) goird e(n)nige va(n) den/
lijfpen(sien) nae sijn doot den vors(creven) janne liete alse op hem bloot staen(de)/
sond(er) yema(n)ts and(er)s heffen Ende dair tegen en sal de vors(creven) willem/
ne(m)mermeer mogen volgen noch aenticht hebbe(n) noch behoude(n) op/
die drie crone(n) erflic de twee in sinte qui(n)tens strate en(de) eene op/
duylake op seke(re) goede verpant noch op die drie crone(n) erflic te/
love(n)joel [verpant] die wout(er) wilen blanckart in sijne(n) hijlijc v(er)crege(n) heeft/
mair dair af sal de vors(creven) willem sijnder wed(er)p(ar)tien alle alsulken/
vestich(eit) doen tot hue(re)r manissen en(de) coste dat den vors(creven) ja(n)ne en(de) sijne(n)/
medeplichte(re)n genoech sal moige(n) wesen Item zijn es voirt verdrage(n)/
dat alle vorweerden geluften quitancien en(de) tractaete die tot desen/
daige toe tusscen de vors(creven) p(ar)tien gepasseert sijn dat die in huerer/
machten ende weerden blive(n) selen It(em) oft oic de vors(creven) p(ar)tien and(er)s/
e(n)nige saken met malcande(re)n hebben uutstaen(de) dair af de vors(creven)/
tractaete noch oic dese vorweerde niet en spreke(n) dair af/
blijft elc van hen op sijn beloep van rechte Welke pointe(n)/
ende (con)dicien alle ende yegewelke de vors(creven) p(ar)tien malcande(re)n/
geloift hebben voer hen hue(re)n erfgenamen ende nacomelinge(n)/
vast ende gestentich te houden sonder dair tegen te doene oft/
te comen bij hen selven oft bij yemande anders Act(um) coram/
roelofs vynck aprilis xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt