SAL7360, Act: R°241.1-V°241.1 (518 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°241.1-V°241.1  
Act
Date: 1467-04-14

Transcription

2019-05-01 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt/
doen cont en(de) te weten dat opden dach datum van desen/
voir ons comen is in prop(er) (per)sone jouffruwe beatris van kersbeke/
dochter wilen willems van kersbeke van thienen/
en(de) heeft geconstitueert volcomen macht procuracie en(de)/
auctoriteit gegeven tot hae(re)n wederroepen wille(m)me van/
kersbeke hae(re)n brued(er) arnde polly en(de) henricke van bout(er)shem/
natuerlic oft den eenen van hen bringer des briefs alle/
en(de) yegewelcke alsulken saken questien en(de) gescillen als de/
vors(creven) jouffr(uwe) beatris nu uutstaende heeft oft namaels hebbe(n)/
zoude mogen voir wat gerichte gheestelic oft weerlic/
dat dat zijn oft geboren mochte Alle der vors(creven) jouffr(uwe)/
beatris jairgulden opcomingen en(de) vervallen goeden beruerlic/
en(de) omberuerlic chijsen renten [en(de)] erfpachten als de selve jouffr(uwe)/
heeft oft hair namaels vallen sullen inden lande van/
brabant oft elder te wat plaetsen dat zij die uutstaende/
heeft in e(n)niger manie(re)n Te verwaren te manen teysschen/
opteboren en(de) tontfanghen tegen oft aen wat p(er)sone dat/
dat zijn mach dair voir te panden te dagen te beleide(n)/
rastemente(n) te doen leggen die met rechte texequeren/
te vervolghen en(de) te vorde(re)n alle scepen(en) brieve met/
rechte te vo(n)nissen en(de) vorderinghe dair af te nemen/
en(de) te doen na costume en(de) gewoente(n) vanden plaetsen/
dair dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) zoude mogen Ende/
ofs noet geborde voir alle richte(re)n gheestelic ende/
weerlic met rechte der vors(creven) jouffr(uwe) saken te (con)testere(n)/
te decline(re)n te excipieren te reco(n)venie(re)n te verantwerd(en)/
te bescudden te bedingen te wynnen en(de) te verliesen/
alle gescriften en(de) libellen over te gheven en(de) te/
nemen dair op te replice(re)n te duplice(re)n also wale/
int principael als int accessoir also dicke en(de) menich/
werven als des te doen zijn sal getuygen met
//
rechte bedwongen te worden tot huer(er) deposicien te leiden/
der wederp(ar)tien getuygen te sien zweren die te batt(ere)n/
hue(r) deposicien te wederleggen also dicke en(de) menichwerve(n)/
alst behoe(re)n en(de) behoeven sal allet des vors(creven) steet alsoe/
wel int principael domberuerlike goede chise renten pachte(n)/
als anders met rechte te wynnen en(de) te verliesen de/
saken bij beroepe oft appellacien te mogen vervolgen de/
vo(n)nissen van dien en(de) allen ande(re)n der vors(creven) jouffr(uwe) (con)stitucien/
aengaende te verwachten tghewisde te vervolgen en(de)/
te doen exequeren composicie en(de) mynlike effeninge va(n)/
al des vors(creven) is te maken den sculders van des zij oft/
e(n)nich van hen ontfangen sullen te quiteren en(de) volcome(n)/
quitancie te gheven Ende vortaen generalic ende/
specialijc allet ghene dair inne te doen en(de) te vorde(re)n/
des de vors(creven) jouffr(uwe) selve zoude mogen doen telker tijt/
oft zij tegenwordich en(de) voir oghen wa(r)e Geloven(de)/
de selve jouffruwe beatris voir ons in goeden truwen/
opde verbintenesse van allen hue(re)n goeden tegenwordich/
en(de) toecomen(de) g beruerlic en(de) omberuerlic goet vast/
gestentich en(de) van weerden te houden allet ghene des/
bijden vors(creven) p(ro)cur(eur)s oft den eenen van hen in des vors(creven) is/
gedaen en(de) gevord(er)t sal worden in e(n)nigher manie(re)n/
Salvo iusto calculo ap(ri)lis xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt