SAL7360, Act: R°242.1-V°242.1 (519 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°242.1-V°242.1  
Act
Date: 1467-04-13

Transcription

2019-06-11 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen zien oft hoire(n) lesen borg(er)meeste(re)n/
scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt doen cond en(de) te weten dat/
opden dach van heden datum van desen voir ons zijn in p(ro)pe(re)n p(er)sone/
die eerweerdighe vader in gode [he(re)n en(de)] abt en(de) tco(n)vent des goidshuys van vlyer/
beke ende hebben gheconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie en(de)/
auctoriteit ghegheven henr(icke) hanckart alle alsulken [saken] questien en(de) gescille(n)/
alse tvoirs(creven) goidshuys tegewoirdichlijc uutstaen(de) heeft oft naemaels/
hebben soude moigen teghen oft aen wat p(er)sone oft oic tot wat plaetse(n)/
dat des dat wa(r)e oft te doen zijn mochte Alle des selfs goidshuys/
jaergulden opcomi(n)gen ende vervallend goeden beruerlijc ende omberuerlijc/
chijsen rinte(n) erffpachten alse [die] tvoirs(creven) goidshuys heeft oft hem naemaels/
vallen selen inden lande van brabant oft elde(r) te wat plaetsen dat hij die [tselve goidsh(uys) die]/
uutstaende [oft liggen(de)] heeft oft naemaels hebben mochte Te verwaren te manen/
te eysscen opte bue(re)n ende te ontfangen tegen oft aen wat p(er)sonen dat dat/
zijn mach dair voe(r) te panden te daigen te beleiden rastemente te doen/
leggen die met rechte texeque(re)n te vervolgen te vorde(re)n alle scepen(en)/
brieve met rechte te vo(n)nissen ende vorderinge dair af te neme(n) en(de) te/
doene nae costu(m)e gewoente ende usagien vand(en) plaetsen dair dat/
behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude moige(n) Ende ofts noot gebuerde voir/
alle richte(re)n gheestelijc ende weerlijc met rechte alle des vors(creven) goidsh(uys)/
saken te (con)teste(re)n te decline(re)n te excipie(re)n te reco(n)venie(re)n te v(er)antweerden/
te bescudden de [te] bedingen te wynnen te verliesen alle gescriften ende/
libellen over te gheven ende te nemen te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wael/
int p(ri)ncipael alse int accessoir alsoe dicwijle ende menichwerve(n) als/
des te doen zijn sal getuygen met rechte versueken bedwongen te word(en)/
tot hue(re)r deposicien die te leyden der wederp(ar)tien getuyghen te zien zwe(r)en/
die te batte(re)n hue(r) deposicien te wederleggen alsoe dicwijle en(de) menichw(er)ven/
alst behoe(re)n ende behoeve(n) sal Allet des voirs(creven) steet alsoe wel donberuerlike/
goede chijse rinte(n) pachte(n) voirg(eruert) als anders met rechte te wynne(n) en(de) te/
verliesen de saken bij beroepe oft appellacien te moige(n) vervolgen de vo(n)niss(en)/
van dien en(de) allen ande(re)n zijnd(er) (con)stitucien aengaende te verwachte(n) tge/
wijsde te v(er)volgen ende te doen exeque(re)n composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge/
van al des vors(creven) es te maken den sculders van des hij ontfang(en) sal te/
quite(re)n en(de) volcome(n) quitan(cie) te gheve(n) Ende voirt alle des voirs(creven) goidsh(uys)
//
goede beruerlijc ende omberuerlijc chijse rinte(n) en(de) pachte(n) hoedanich/
die sijn in al oft in deele te v(er)pachte(n) te hantplichte(n) te v(er)hue(re)n/
en(de) met jairschare(n) uut te gheve(n) en(de) allet ten meesten orbore en(de)/
p(ro)fite des vors(creven) gherams goidsh(uys) en(de) dair af behoirlike ende/
behoeflike vestich(eit) en(de) zekerheit te doen(e) Ende voirtane g(e)n(er)alijc/
ende specialijc d(air) inne te doene ende te vorde(re)n allet ghene des/
des de vors(creven) eerweerdige(n) he(re)n abt en(de) (con)vent selve soude(n) moige(n)/
doen oft vorde(re)n wairt dat zij telker tijt en(de) plaetsen tegewoird(ich)/
en(de) voir oogen waren Ghelovende voir ons in goede(n) trouwen/
die voirg(enoemde) eerweerd(igen) he(re)n abt en(de) (con)ve(n)t renu(n)cie(re)nde tot desen alle(n)/
p(ri)vilegien gr(ati)en l(ette)ren exceptien en(de) behulpen geimpetreert oft te/
impetre(re)n die goet vast gestentich onverbrekelic ende va(n) weerd(en)/
te houden allet tgene des bijden vors(creven) p(ro)cur(eur) in des vors(creven) steet e(n)nichs(ins)/
gedaen geprocureert en(de) gevord(er)t sal wordde(n) Behalve(n) dat de/
selve p(ro)cur(eur) den voirs(creven) goidsh(uys) van desen sijne(n) bewynde ter maniss(en)/
der he(re)n vors(creven) sculd(ich) sal sijn goede rekeni(n)ge besceit en(de) bewijsse/
nisse te doene P(rese)ntibus francone willem(air) burgim(a)g(ist)ro berghe vynck/
scabinis aprilis xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt