SAL7360, Act: R°244.1-V°244.1 (526 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°244.1-V°244.1  
Act
Date: 1467-04-16

Transcription

2019-05-06 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) ende raet der stad va(n) loeven(en) saluit doen te wete(n) dat/
opden dach van heden datum desen voir ons comen in p(ro)pren p(er)sone jan/
datijn wettich sone wout(er)s wilen datijn woenen(de) te tricht ende heeft/
geconstituert gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) math(eeus)/
colcx vorste(r) henricke de haresch gehete(n) mascure en(de) roelof vand(er)/
elst oft den eene(n) van hen bringe(r) sbriefs Alle en(de) yegewelke zijn/
saken questien en(de) geschillen als de selve jan alsnu uutstaen(de) heeft/
oft namaels uutstaende hebbe(n) soude moegen voir wat gerichte gheestel(ijc)/
oft weerlijc dat dat zijn oft gescien mochte alle des selfs jans/
datijn sculden jaergulden opcominge(en) ende v(er)vallen goede beruerlijc/
en(de) onberuerlijc chisen renten erfpachten als de selve jan heeft en(de)/
namaels hem valle(n) selen inden lande van brabant oft elde(r) te wat plaetse(n)/
dat hij die uutstaende heeft ende men hem sculdich is oft hier nae/
sculdich wesen sal in e(n)niger manieren Te verware(n) te mane(n) teysscen/
op te bue(re)n en(de) tontfangen tegen oft aen wat p(er)sone dat dat zijn mach/
dair voe(r) te panden te daghen te beleyden rastemente te doen/
leggen die met rechte texequere(n) te vervolgen ende te vorde(re)n alle/
scepen(en) brieve met rechte te vo(n)nissen en(de) vorderinge d(air) af te nemen/
ende te doene na costume gewoente(n) ende usagien vanden plaetsen/
dair dat behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moegen Ende ofts noot/
geboirde voir alle richte(re)n gheestelijc en(de) weerlijc met rechte zijn/
saken te conteste(re)n te decline(re)n texcipiere(n) te reco(n)veniere(n) te v(er)antwerde(n)/
te bescudden te bedingen alle gescriften en(de) libellen over te gheven/
en(de) te nemen te replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) alsoe wel int principael als/
int accessoir alsoe dicwille ende menichwerve(n) als des te doen zijn/
sal getuge met rechte te versueken bedwongen te werden tot huerre/
deposicie(n) die te leyden der wederp(ar)tien getugen te zien zwere(n) die/
te battere(n) hue(r) deposicie(n) te wederleggen alsoe dicwile en(de) menich/
werve(n) alst behoiren en(de) behoeve(n) sal Allet des voirscr(even) steet alsoe/
wel donberuerlike goede chise rente(n) pachte(n) voirg(eruert) als and(er)s met/
rechte te wynne(n) te verliesen de sake(n) bij beroepe oft appellacie(n)/
te moegen v(er)volgen de vo(n)nissen van dien en(de) allen anderen/
des voirs(creven) jans datijn constitucie(n) aengaende also wale int(er)locutoire
//
als diffinitive te verwachten tgewijsde te v(er)volgen en(de) te doen exequere(n) com/
posicie ende mynlike yffeni(n)ge van al des voirscr(even) is te maken den sculd(er)s/
van des zij oft e(n)nich van hen ontfange(n) selen te quite(re)n ende q(ui)tan(cie)/
te gheve(n) Ende voirt alle des voirs(creven) jans datijn goede beruerlijc/
ende onberuerlijc chijnse(n) rente(n) en(de) pachten hoedanich die zijn in/
al oft in deele te verpachte(n) te hantplichten te verhuere(n) en(de) met/
jaerschare(n) uut te gheven en(de) allet ten meeste(n) orboe(r) en(de) proffijte/
des voirs(creven) goidshuys [jans] ende dair af alle behoirlike en(de) behoeflike/
vestich(eiden) ende zekerheyden te doene Ende voirtane g(e)n(er)alijc ende/
specialijc dair inne te doen en(de) te vorde(re)n allet des de voirs(creven)/
jan datijn doen ende vorde(re)n soude moegen waert dat hij telker/
tijt en(de) plaetsen jegenwoirdich ende voir oege(n) ware en(de) soe wes/
bij den eene(n) der voirs(creven) p(ro)cur(eur)s in e(n)nich des voirscr(even) steet bego(n)ne(n)/
oft inne gesteken sal worden van rechtvorderinge(n) oft and(er)s dat/
dat dande(re) van hen sal oft selen moege(n) middele(n) volynden/
voirts vorde(re)n laten compone(re)n oft v(er)volge(n) sond(er) yema(n)ts wed(er)segge(n)/
Gelovende voir ons in goeden trouwen de voirs(creven) jan datijn op/
de verbintenisse van alle(n) zijne(n) goede(n) jeg(enwoirdich) en(de) toecomen(de) v(er)crege(n)/
en(de) te v(er)crigen(e) beruerlijc en(de) onber(uerlijc) hoedanich die zijn waer/
die gelege(n) zijn oft hoe zij genoemt moege(n) werden goet vast/
gestentich en(de) onv(er)brekelijc en(de) van weerde(n) te houden tot ewige(n)/
daghe(n) allet des bij de(n) selve(n) p(ro)cur(eur)s oft den eene(n) va(n) hen in/
des voirscr(even) steet e(n)nichssins gedaen gep(ro)cureert en(de) gevordert/
sal werden [sine fraude] Behalve(n) dat de voirs(creven) p(ro)cur(eur)s en(de) elc van hen/
den voirs(creven) janne datijn sculdich selen sijn van dese(n) hue(re)n bewinde/
altijt ter manissen des voirs(creven) jans datijn goede rekeni(n)ge besceyt/
en(de) bewijssenisse te doene also d(air) toe behoirt des torconde/
aprilis xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt