SAL7360, Act: R°272.2-V°272.1 (587 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°272.2-V°272.1  
Act
Date: 1467-04-30

Transcription

2019-06-17 by myriam bols
Tvo(n)nis vanden gedinghe dat geweest is voir meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(en) tusschen clause lodewijcx als aenlegge(r) ter eender zijde(n)/
ende gheerde(n) amours ter ande(re) aldair de voirs(creven) claus den voirscr(even)/
gheerde aensprack seggen(de) dat hij anderwile(n) ende doen hij meye(r)/
inder stadt van thienen was den selve(n) clause hadde doen houde(n)/
ende alsoe te rechte betegen voirde scepen(en) ende wet van thiene(n)/
aldair soe v(er)re geprocedeert w(er)t dat seke(re) vo(n)nisse gelope(n) waren/
teghen den selve(n) g(heer)de ende mette(n) voirs(creven) clause dair inne de/
voirs(creven) claus gehadt ende seyde gelede(n) te hebben(e) div(er)se coste(n)/
van rechte gedragen(de) ter so(m)me(n) toe van xi oft xii k licht g(ulden)/
die de voirs(creven) claus beg(er)de opgelegt en(de) betaelt te hebben(e)/
Seggen(de) voirt dat hij den voirs(creven) g(heer)de ynsgelijcx aensprack/
ende beg(er)de van hem gerestitueert te hebben(e) eene(n) leeu die/
de voirs(creven) gheerdt als dyene(r) oft meye(r) m(ijns) he(re)n van heyleshem/
met onrechte hem afgenome(n) hadde bieden(de) alle pointen te/
thoenen(e) hopen(de) waere hij die getoene(n) conste dat hij hem/
restitucie gehoude(n) soude zijn te doene vanden voirs(creven) sijnen/
twee eyssche(n) Dair op de voirscr(even) gheerdt hem v(er)antweerden(de)/
dede seggen dat al waert soe dat hij eenighe sake(n) tege(n)/
den voirs(creven) clause uuyt machte van zijnder officien uuytstaen(de)/
gehadt hadde voirde voirs(creven) wet te thiene(n) die sake(n) en behoirde(n)/
n(er)gens elders dan voe(r) den rade m(ijns) gened(ichs) he(re)n daer hij en(de)/
alle ande(re) officie(n) te rechte behoire(n) aldair hij p(re)se hem p(rese)nteerde/
te rechte te come(n) van tghene des hij eyssche(n) soude willen/
Ende als vanden leeuwe die hij seyde dat hem de voirs(creven)/
gheerdt afgenome(n) hadde als diene(r) des he(re)n van heyleshem/
seyde de voirs(creven) gheerdt dat hij ten versueke des voirs(creven)/
he(re)n van heyleshem van m(ijns) gened(ichs) he(re)n wege(n) ontfanghen/
hadde seke(re) mandeme(n)te d(air) mede bevolen was dat eenyeg(elijke)
//
die goede liggen(de) hadde bijdes godshuys goede van heyleshem/
soude overbringen de regenoete(n) binne(n) eene(n) seke(re)n tijde [en(de) op eene seke(re) pene] inde(n)/
voirs(creven) ma(n)deme(n)te begrepen opde pen daer inne de voirs(creven)/
claus niet ond(er)hoiric bevonde(n) en was ende mids dien/
gevalle(n) inde voirs(creven) pene Seggen(de) niet te min soe v(er)re/
de voirs(creven) claus hem yet eysschen woude vanden voirs(creven) pointe(n)/
p(rese)nteerde hij daer af te comen(e) voe(r) den rade m(ijns) genedichs/
he(re)n oft voir wet te thienen ende goede caucie te stellene/
om tgewijsde aldair te voldoene hopen(de) dair mede te gestane/
Was gewijst dat gheert amours met voldoen van sijne(n)/
presentacien gestaen sal In scampno cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto/
meldert aprilis ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt