SAL7360, Act: R°288.2 (615 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°288.2  
Act
Date: 1467-06-03

Transcription

2019-06-19 by myriam bols
Nae dien dat arnd reers cleermake(r) ontboden hadde voir den raide/
vander stat jacoppe witteman bege(re)nde dat hij hem afdede aende bode(n)/
vander stat zeke(re) boete(n) tot vie(re)n toe dair voe(r) hij dagelicx gemae(n)t/
ende gevolcht wart ende oic zekere costen van conden aen hem/
gedaen ten versueke desselfs jacops bij den late(n) der jouffr(ouwe) van langrode/
huers hoofs te rode doen de selve jacop volchde op seke(re) sijn goede ald(air)/
geleg(en) voer seke(re) lijfrinte die hij opde selve zijn goede zeyde te hebben/
ende oic van conde(n) die de selve arnd wedero(m)me den selve(n) jacoppe/
hadde doen doen Ende d(air)enbove(n) dat hij hem opleide eene(n) stuver die/
hij hem noch tacht(er) was ende oic tgene dat hij jairlix eene(n) zeke(re)n/
tijt meer pachts vand(en) voirs(creven) lijfpen(sien) vand(en) vors(creven) arde gehave(n) hadde dan/
de p(ri)ncipale pe(n)ninge die de selve arnt va(n) he(m) gehave(n) hadde den pe(n)ni(n)c/
x gereke(n)t gerint hadde(n) hopen(de) d(at) he(m) dat also vand(en) selve(n) jacoppe al sculd(ich)/
wa(r)e te gescien bij div(er)sen reden(en) die hij d(air) toe allig(er)de en(de) oic navolgen(de) zeke(re)n/
vo(n)niss(en) onlanx uute(n) vors(creven) gescille(n) gesprote(n) en(de) voir de(n) selve(n) arde en(de) tegen/
de(n) vors(creven) jacoppe gege(ve)n geregistreert staen(de) in des(er) came(re)n m(ar)cii x lestled(en)/
Soe es tussce(n) de selve p(ar)tien uutgesproke(n) na dat de vors(creven) jacop he(m) d(air) op int/
lange v(er)antweerdt hadde en(de) tierst oversien en(de) voir ooge(n) geleecht tvors(creven)/
vo(n)nisse dat de vors(creven) [jacop] gehoud(en) sijn soude den eysch des vors(creven) arts in al des/
vors(creven) es te voldoene behalve(n) vand(en) leste(n) poi(n)te vand(en) pachte die jacop meer/
gehave(n) soude hebben dan tprincipael gerint mocht hebbe(n) dair af was/
duytsprake geliefde den vors(creven) arnde van dien yet te volgen dat hij dat/
dade met recht dair en(de) soe dat behoirde Act(um) in (con)silio opidi junii iii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt