SAL7360, Act: R°294.2-V°294.1 (631 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°294.2-V°294.1  
Act
Date: 1467-06-11

Transcription

2019-06-23 by myriam bols
Item uut dien dat jouffruwe odilie weduwe henricx/
wilen vilters welc henric over vele jae(re)n voir de/
so(m)me van vijftich hollan(sche) guld(en) erflic come(n) is ende/
met scepen(en) brieven van lov(enen) geleit tot allen den ombe/
ruerliken goeden en(de) erfgoeden arnts wilen vanden/
houte sone he(re)n jans wilen vanden houte ridders zund(er)/
linghe te woestmeerbeke en(de) dair omtrent ghelegen/
in woeni(n)gen huysen hoven wynnen(de) lande beempden/
eeuselen bosschen chijsen renten erfpachten en(de) allen ande(re)n/
toebehoirte(n) onlanx der stat brieve verworve(n) heeft
//
aenden meye(r) van woestmeerbeke vors(creven) dair mede den selven/
gescreven en(de) vand(er) stat wegen versocht is alle de/
opcomi(n)ge proffite(n) en(de) vervallen vanden goeden ende/
heerlicheiden vors(creven) met hue(re)n toebehoirten die hij oft/
ande(re) sijn onderseten onder oft in handen mochten hebben/
verschenen oft te verschijnen van dan vortaen over [te] leve(re)n/
en(de) peyselic souden doen volgen d(er) vors(creven) weduwe(n) totter/
tijt dat zij van hue(re)n achterstelle d(er) vors(creven) renten hair/
nu gebreken(de) zoude zijn vernueght Bij also oft de vors(creven)/
meye(r) e(n)nige vanden vors(creven) officie(re)n rentmeeste(re)n pechtene(re)n/
oft ande(re) wie die wa(r)en die hen der vors(creven) goede onderwoude(n)/
dair tegen yet seggen woude(n) oft hen tegen de vors(creven) brieve/
oppone(re)n dat zij des op heden int recht voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) wa(r)en comen En(de) op heden voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van lov(enen) comen es inde banc her/
mathijs mu(n)te(re) canonc van thienen met volcomend(er)/
procuracien vander voirs(creven) weduwen versuekende betalinghe/
der vors(creven) renten te hebben en(de) te procede(re)n oft zijn vors(creven)/
p(ar)tien quamen en(de) oftse niet en quamen na dat hij boot te/
thoene(n) metten secretar(is) dat de vors(creven) brieve gescreven/
wae(re)n inder maten als vors(creven) is en(de) metter stat bode bewees/
dat die gedragen wae(re)n aend(en) meye(r) vors(creven) so v(er)socht/
hij datmen hem dan hielde vanden vors(creven) renten inde/
macht van zijnen beleide en(de) scepen(en) brieve(n) vorg(eruert) Hier/
op wert bijden he(re)n scepen(en) van lov(enen) die den vors(creven) secret(aris)/
en(de) bode verhoirden ten uutersten gewijst met vonnissen/
ter manessen smeyers mits der contumacien d(er) p(ar)tien/
vorg(enoemt) wair zij niet en quame(n) ten opstane smeyers en(de)/
der scepen(en) datmen den vors(creven) he(re)n mathijse inden name/
der voirs(creven) weduwen vand(en) voirs(creven) renten opde voirs(creven) ond(er)/
pande houden zoude inde macht van hue(re)n voirs(creven)/
beleide en(de) scepen(en) brieven also verre dat noch/
voir scepen(en) was comen P(rese)ntib(us) scabinis in scampno/
dempto borchoven junii xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt