SAL7360, Act: R°38.1 (77 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°38.1  
Act
Date: 1466-09-24

Transcription

2018-11-09 by myriam bols
Ov(erm)idts die(n) dat so(m)tijts gebuert dat de goede liede gheestelijc en(de)/
weerlijc die rente(n) pachte [oft] tsijse erflijc oft te live op ond(er)pande hebbe(n) by(n)ne(n) d(er) stad vrih(eit) oft de(n) hoetvo(n)nisse van loeven(en) gelege(n) voe(r) gebrect/
va(n) betalinge(n) [huerd(er) rente(n)] doen dage(n) en(de) p(ro)cede(re)n op huer ond(er)pande om betaelt/
te w(er)de(n) bij e(n)ige(n) hue(re)n p(ro)cur(eur) die zij des voe(r) scepen(en) mechtige(n)/
en(de) dat mechte(n) de p(ro)cur(eur) d(aer) bij hen gestelt afli(vi)ch w(er)t eer [de] saken/
en(de) genechte(n) te(n) eynde zijn oft soe zieck dat zij trecht [dan] niet acht(er)volge(n)/
en(de) moege(n) daer bij dan de goede liede tot stade(n) en(de) acht(er)deele q(ua)men/
Soe eest [dat] om h(ier) inne behoirlijc te v(er)sien bijd(er) stad rayde bij [met] vollen/
gevolge ov(er)dr(agen) en(de) get(er)mineert is dat de voirs(reven) soe telk(er) tijt di alst/
gebuert dat e(n)ige alsulke(n) p(ro)cur(eur) [is] aflivich afhendich w(er)den oft soe zieck/
siin dat zij trecht vand(en) voirs(creven) dagem(en)te niet acht(er)volge(n) en co(n)nen/
de p(ro)p(ri)etar(is) d(er) vors(creven) rente(n) dan t(er) stont eene(n) [selve] de vors(creven) recht vorderen/
doen mach oft bij [met] e(n)ige(n) bij hen [dan] gequit(er)eert doen doen en(de) aenveerdene/
daert de ande(re) hadde gelate(n) in alle d(er) mani(er)en als de yerste/
hadde moege(n) doen en(de) dat die v(er)ander(in)ge p(ar)tien in rechte vordel/
noch p(re)iudijs doen en sal moege(n) in gheend(er) manie(re)n in pleno/
(con)silio p(re)sid(entibus) roel(ants) willem(air) sept(embris) xxiiii a(nn)[o] lxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt