SAL7360, Act: R°53.2-V°53.1 (109 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°53.2-V°53.1  
Act
Date: 1466-10-16

Transcription

2018-11-09 by myriam bols
Alle(n) den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoiren lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raet der stad va(n) loeven(en) salut doen/
cond alle(n) liede(n) dat voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone jan dierix/
scepman woenen(de) te vilvorde(n) en(de) heeft geco(n)stituert absq(ue) re/
vocac(i)o(n)e clase stroecorf poirte(r) te loeven(en) alsulke(n) x l(i)b(ra) gr(oten) vlems/
als gielijs vande(n) putte de(n) selve(n) ja(n)ne diericx sculdich is/
uut sake(n) va(n) eene(n) scepen dat hij jege(n) de(n) selve(n) ja(n)ne gecocht/
heeft Te manen teysschen op te boe(re)n en(de) tontfangen dair/
voir de dagen te panden te beleiden rastemente(n) te legghen/
also dat behoeren en(de) behoeven sal mogen die met rechte te/
v(er)volgen texequeren en(de) te vorde(re)n En(de) ofs noet geborde voir/
allen richte(re)n gheestelic en(de) weerlic des vors(creven) steet met/
rechte te contesteren te declineren te excipieren te reco(n)venie(re)n/
te verantwerden te bescudden te bedingen alle gescriften en(de)/
libelle(n) d(air) toe dienen(de) over te gheven en(de) te nemen te/
repliceren en(de) te duplice(re)n also wale int principael alst/
int accessoir zoe dicke en(de) menichwerven dats te doen
//
sal zijn die getuygen met rechte versueken bedwongen te wordd(en) tot huer(er)/
deposicien die te leyden der wed(er)p(ar)tien getuyge(n) te sien zwe(re)n die te/
batte(re)n hue(r) deposicien te wederlegg(en) alsoe dicke en(de) menichwerven/
alst behoeven sal des voirs(creven) steet ende al des d(air) aen cleve(n) mach/
te wynne(n) te verlyesen bij beroepe oft appellacie(n) te moige(n) v(er)volgen/
vo(n)nissen int(er)locutore en(de) diffinitive d(air) af te verwachten tgewijsde/
te v(er)volgen en(de) te doen exeque(re)n composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge/
van al des vors(creven) steet te maken en(de) volcome(n) quitan(cie) d(air) af te/
gheven Ende g(e)n(er)alic en(de) specialic voirtaen d(air) inne te doene en(de)/
te vorde(re)n allet ghene des biden voirs(creven) roelofve vranx janne dierix/
oft hij telk(er) tijt tegewoirdich ende voir oogen ware hier inne/
gedaen ende gevordert soude moigen wordd(en) in e(n)nig(er) manie(re)n Geloven(de)/
de selve jan dierix opde v(er)bintenisse van allen sijnen goeden tegewoir/
dich ende toecomen(de) goet vast gestentich ende van weerden te/
houden allet ghene des biden vors(creven) claese stroecorf in des voirs(creven)/
steet gedaen ende gevordert sal moigen wordd(en) in e(n)nig(er) manieren/
oct(obris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt