SAL7360, Act: R°55.1-V°56.1 (115 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°55.1-V°56.1  
Act

Transcription

2020-03-30 by myriam bols
Item gielis vander stoct heeft voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
aengesproken janne vanden steenwinckele seggen(de) dat/
de selve jan tande(re)n tijden inde merct van antwerpen tot/
haeght hadde doen rasteren de wagen en(de) peerde hubrechts/
berbier voirman van besanchon die gast pleeght te zijne/
inder herbergen des vors(creven) gielis voir schout die hij den/
selven hubrechte was eysschen(de) Van welcker schout/
de selve hubrecht gielis zijn weert noch en(de) ande(re) zijn/
vriende met hem meynd(en) dat hij velliken niet gepraempt/
en mocht worden mits der vrijdich(eit) vand(er) merct en(de)/
seide de vors(creven) gielis dat hij dair op tantwerpen [en(de) elder] inden/
name des vors(creven) hubrechts zoe verre vervolghde dat/
de vors(creven) jan van steenwinckele de wage en(de) p(er)de des/
vors(creven) hubrechts barbiers ontslaen moeste costeloes Mair/
seide dat hij int vervolgh van dier saken noch meer/
costen hadde gedaen en(de) geleden die hij bij specificacien in/
eend(er) cedullen overgaf en(de) dede lesen inden rechte dair/
af de tenue(r) achter desen vo(n)nisse van worde te worde/
vervolght Welcke costen hij meynde dat hem de/
vors(creven) van steenwinckele insgelix opleggen en(de) betalen soude/
want hij selve tvervolgh gedaen hadde des hij hem/
wel getroeste totten rechte d(er) stat van antwerpen ende/
der vrijheit vand(er) merct ald(air) p(rese)nte(re)nde zijnen eedt/
de vors(creven) gespecificeerde costen uutgeleeght en(de) geleden te/
hebben Hopen(de) dat also de selve van steenwinckele/
hem die opleggen en(de) betalen soude en(de) sculdich zoude/
zijn te betalen(e) overgeven(de) ten uutersten voir alle/
vonnissen zoe verre de vors(creven) verweerde(r) caucie woude/
stellen van desen geeysten costen tegen hem te rechte te/
come(n) voir de wet van antwerpen hij woude d(air) met te/
vreden staen Opt welc de vors(creven) van steenwinckele
//
hem verantweerde en(de) en meynde in gheen vanden vors(creven) costen/
gehouden te wesen na deser stat recht noch dat oic/
gheene costen van rechte en wa(r)en en(de) boot te bewisen dat/
hij de wagen en p(er)den des vors(creven) hubrechts barbiers tot/
haeght costeloes hadde ontslagen met meer reden(en) bij hem/
gealligeert Ende also werden met vo(n)nissen van/
scepen(en) beide p(ar)tien gestelt op hair thoenisse en(de) dat aenge/
hort zoe bij levend(er) wairheit zoe bij certificacien wert/
uuterlijc de sake bij scepen(en) vo(n)nisse gestelt ind(er) stat hande/
ende de raet vand(er) stat raport van scepen(en) gehoert/
hebbende al int langhe van alle tghene des voir/
de selve scepen(en) bij monde oft gescrifte comen was t(er)mijneerde/
en(de) overdroegh voir reden(en) en(de) recht evenverre de/
vors(creven) van steenwinckele niet aenverden en woude de/
p(rese)ntacie des vors(creven) gielis dat hij dan gehouden/
sijn sal den selven gielise zijn geeyschste costen op/
te richten Actu(m) in pleno consilio oct(obris) xvii/
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-03 by The Administrator