SAL7360, Act: R°78.1-V°78.1 (174 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°78.1-V°78.1  
Act
Date: 1466-11-14

Transcription

2018-11-20 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat andries van rosmer vorste(r) te loven(en)/
ter eender zijden en(de) claus marchant diene(r) der [selver] stat van/
loven(en) ter ande(re) sijn met malcande(re)n overcomen ende/
eensworden alse vanden steynen(en) ghevel en(de) muere vande(n)/
huyse geheten den hovel des vors(creven) andries staende neve(n)/
sinte peters kerchof te loven(en) naest den huyse geheten/
den moriaen strecken(de) van voir aen tstrate achterweert/
xxvii voete ii(½) duym myn tot den uutersten kante/
vander pijpen der schouwen staen(de) inde koken(en) vand(en)/
vors(creven) hovel dien dair nu met calcke wit gemaect is/
en(de) dair onder inden muer vors(creven) eenen kerf gemaect is steet/
der pointen vorweerden en(de) condicien hier na bescreven/
die de selve p(ar)tien voir hen hue(re)n erven en(de) nacomelingen/
malc den ande(re)n gelooft hebben tot eeuwegen daghen/
tonderhouden en(de) te volvue(ren) Te weten(e) inden yersten/
dat de vors(creven) claus en(de) zijn nacomelingen alst hen sal/
gelieven metten vors(creven) mariaen op te vae(re)n oft d(air) op een/
ander huys te setten dat zij dan tot aenden vorscr(even)/
ghevel en(de) muer sulle(n) mogen varen en(de) hue(r) ty(m)meringe/
en(de) balcke vestigen inden selve(n) ghevel en(de) muer en(de)/
die met anckers d(air) inne anckeren en(de) opden selven/
ghevel en(de) muer metsen also hoghe alst hen sal/
gelieve(n) en(de) also die gote liggen(de) tusschen den vors(creven)/
moriaen en(de) hovel bety(m)me(re)n totten teken(en) en(de) kerve/
vorg(eruerd) Item sullen de selve claus en(de) zijn nacomelinge/
den vors(creven) ghevel en(de) muer na de t(m)meringe dieme(n)/
opden vors(creven) moriaen setten sal en(de) na dwerc vand(er) selve(r)/
hoghen en(de) neren behalven dat de vors(creven) claus ende/
zijn nacomelinge den vors(creven) andriese en(de) sijne(n) nacome/
lingen als dan also besorgen zullen moeten dat aend(en)/
vors(creven) hovel [anders] gheene schade en geschiede nocht cost/
en hebbe van e(n)niger brekingen dair aen want die/
schade soud(en) de vors(creven) claus en(de) zijn nacomelinghe/
gehouden [sijn] opterichten Item es vorweerde dat de
//
vors(creven) claus [en(de) zijn gerve(n)] den waterloop die de vors(creven) andries nu heeft/
lopen(de) inde gote vors(creven) liggen(de) tusschen den vors(creven) hovel en(de)/
moriaen leiden sulle(n) thue(re)n schoensten en(de) tzijnder thue(re)r/
mynster schaden het zij achterwert oft vorweerts behalve(n)/
datme(n) d(air) and(er)s niet ghiete(n) en sal dan me(n) d(air) sculdich/
is te ghieten en(de) van outs gedaen heeft Item sulle(n) de/
vors(creven) claus en(de) sijn nacomelingen die gelijc vors(creven) steet opvae(re)n/
willen [moghen] den vors(creven) ghevel ofs behoeft wael onderschoyen/
en(de) den muer tusschen den vors(creven) ghevel en(de) kerve/
draet recht opmetsen Ende sal aldus den vorg(eruerde) ghevel/
en(de) muer van nu vortaen tusschen den vors(creven) p(ar)tien/
gemeyne sijn en(de) blive(n) en(de) huer(er) beider erve dair/
met verscheiden zijn tot eeuwegen dagen borchove(n)/
berghe no(vem)[b(ris)] xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt