SAL7360, Act: R°86.1-R°87.1 (185 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°86.1-R°87.1  
Act
Date: 1466-11-21

Transcription

2018-11-16 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat arnt oliviers sone wilen claus/
en(de) marie smelters zijn wijff in p(rese)ncia hebben genomen/
en(de) bekint dat zij genomen hebben vanden [prioir] en(de) procur(eur) des/
godshuys vanden rodencloeste(r) in zonien thof des selfs/
cloesters metten huysen hoven wynnende lande en(de) allen/
ande(re)n toebehoirten gelegen te berthem te leefdale te/
vroyenberge en(de) dair omtrent gelijc henric bogart/
dat voirmaels gehouden heeft Te houden te hebben ende/
te wynnen van half meye naestcomen(de) eenen t(er)mijn/
van twelf jae(re)n lanc deen na dand(er) sonder middel/
vervolgen(de) elx jars dae(re)nbynnen elc boender der/
vors(creven) lande om en(de) voir achthien mol(evaten) rox goet ende/
payabel d(er) maten van lov(en) met wanne en(de) vlogelen/
wel bereit te kersmesse te betalen en(de) int voirscr(even) cloest(er)/
te leve(re)n den vors(creven) p(ri)oir oft procur(eur) vanden selven godsh(uys)/
den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde en(de) telcken t(er)mijne als v(er)reicte/
schout Item es vorweerde zoe wanneer de vors(creven) wynne(n)/
de vors(creven) leveringe doen zullen dat zij dan met hue(re)n/
p(er)den int vors(creven) godshuys den cost hebben zullen Item sullen/
de vors(creven) wynne(n) de vors(creven) lande wynne(n) en(de) werve(n) wel en(de)/
loflijc gelijc reengenoten bove(n) en(de) benede(n) Item en zullen de/
vors(creven) wynne(n) gheen stroe vanden vors(creven) lande comen(de) mogen v(er)copen/
noch uute(n) vors(creven) hove laten vervremden mair sullen dat moete(n)
//
etten met hue(re)n beesten en(de) dmest d(air) af comen(de) vue(re)n opde vors(creven)/
lande tslants meesten proffijte also wale opde verste als/
opde naeste Item en sullen de vors(creven) wynne(n) bynne(n) den vors(creven)/
tijde gheene vanden vors(creven) lande ande(re) p(er)sone mogen uutgheve(n)/
noch verande(re)n noch oic gheene ande(re) lande wynne(n) sond(er)/
consent des vors(creven) prioirs oft procur(eur)s het en wae(re) dat de/
lande vorg(eruert) tierst gewonnen zullen wezen Item sal [sulle(n)] de vors(creven)/
wynne(n) jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde houden int vors(creven) hof/
hondert scape behalven dat zij opde twee naeste toecomen(de)/
jae(re)n niet gepraempt en zullen zijn wes zij myn bevond(en)/
sullen zijn gehouden te hebben dan de vors(creven) hondert scape/
Item sullen zij jairlix houden drie oft vier melccoyen vier/
oft vive ledich rinde(re)n en(de) vier oft vijf p(er)den Item sullen de/
vors(creven) wynnen thue(re)n afscheiden den roggen(en) art wel en(de)/
loflic besaeyt laten met rogge op zijn vier getidege voe(re)n/
de stortte met even(en) op ii voren en(de) de brake eens omgedae(n)/
bynnen april Item en sullen de vors(creven) wynne(n) bynne(n) zhue(re)n leste(n)/
drie jae(re)n gheen vanden vors(creven) lande mogen hoervruchten/
Item op dleste jair sullen de vors(creven) wynnen gehouden zijn/
allet mest uuter vors(creven) messien te vue(re)n voir half merte/
op de [geheele] brake en(de) nergerens elder op gheene and(er) lande/
ten meesten proffijte d(er) selver braken also wale opde verste/
als op de naeste en(de) die gheele braken sulle(n) zij also mette(n)/
meste gehouden zijn eens o(m)me te vorien? thue(re)n afscheiden/
Item sullen de vors(creven) wynne(n) na hue(re)n besten verhueden/
de vors(creven) lande van nuwen schaveyen en(de) alle weghen/
en(de) waterloepe houden sonder cost des vors(creven) godshuys Item/
sullen de vors(creven) wynne de vors(creven) huysinghe sculdich sijn/
te houden wel en(de) loflic op hue(re)n cost vander understen/
rikelen nederweert Ende oft d(air) yet aen gebrake het/
wae(re) vanden winde afgewayet aende dake oft wende/
afgeregent dat een wercman op eenen dach oft twee/
maken mochte zoe es vorweerde dat de vors(creven) wynnen/
sculdich sullen zijn dat te doen doen op zhue(re)(n) cost mair/
wart sake datter yet and(er)s meer viel te maken/
dat van noode moeste gemaect sijn is ondersproken dat/
de wynne(n) dat sculdich sullen sijn te cundigen den p(ro)cur(eur)
//
vanden vors(creven) godshuys en(de) bij sijnen conse(n)te soe sullent sijt/
doen maken in afcorttingen vand(en) vors(creven) pachte Item sullen/
de selve wynnen ten eynde van hue(re)n vors(creven) termijne leve(re)n/
tsaetcoren en(de) tvoirs(creven) godshuys sal besorgen den sae p(er)soen/
die tsayen sal op swynne(n) coste Item sullen de vors(creven)/
wynnen int afscheiden van hue(re)n vors(creven) t(er)mijne alle de/
willigen en(de) alboeme opde vors(creven) goede staende laten also/
sijse vonden thue(re)n incomen sond(er) argelist Item es vorw(er)de/
datmen den vors(creven) wynnen bynne(n) den vors(creven) t(er)mijne vand(en)/
vors(creven) coren cortten [sal] achthien mudden rox der maten/
vors(creven) eens Ende alle dese vors(creven) vorweerden (et)c(etera) hier/
af sijn borghen der vors(creven) wynnen ongesund(er)t ende/
onverscheiden jan vanden dale swagher des vors(creven)/
wynne en(de) jan van achter sone wilen jans woenen(de)/
beide te bierbeke Et duo p(ri)mi roel(ofs) berghe no(vembris) xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt