SAL7360, Act: V°118.2-V°119.1 (261 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°118.2-V°119.1  
Act
, COPIE VAN EEN OVERGENOMEN CEDULLE, 9 paragrafen

Transcription

2019-01-13 by myriam bols
Ende aldus ter stont nam de voirs(creven) jacop dach om guedinghe/
ende vesticheit te doene op in donderdaige naistcomen(de) gem(er)ct/
dat hij doude brieve vande(n) voirs(creven) erve alsdoen niet ghereet/
en hadde in p(re)d(i)c(t)o consilio eod(em)/
H(ier) nae volchgt copie uuyter ov(er)gegevender cedulle(n)/
dair inder voirscr(even) terminacien aff gheruert wordt/
Item nove(m)br(is) xv lestleden gaf jacop van muysen(en) vleeschouwe(r) hen(ri)[co]/
hanckairt ten erfchijse zijn woeni(n)ghe metten huysen hove scaelgien/
stallen houthuyse hoysolders en(de) alle(n) ande(re)n toebehoirte(n) d(air) de selve/
jacop smid? woent gelege(n) inde scrijnstrate te loeven(en) tussche(n) a(n)thonise/
van wechelen ende clause den coste(re) ter eender zijden te weten/
ter scipstratam wert ende thuys ende thof desselfs jacops dair/
naist geleghen dwelck de jouffr(ouwe) keyenoechs nu in hue(ri)nghen/
bewoent ter ander zijden te weten ter coestraten wert comen(de)/
den voirscr(even) hof achter tot aen thuys bertelmeeus wile(n) madee/
ghelijck ende alsoe verre de selve jacop die goede opden/
voirscr(even) dach verscheyden ende onderslaghen van zijne(n) voirs(creven)/
v(er)huerden erve dair naest gelegen hielt besat ende selve/
bewoende ende hij die den voirscr(even) henrico ende meer ande(re)n/
dat visenteren(de) bewesen hadde
//
Item gaf hem noch uuyte als bove(n) den erftoeganc dnutscap/
ende tgebruyck tot ende vanden borreputte staen(de) op scaelgike(n)/
vanden voirs(creven) ande(re)n toeb verhuerden erve om dair toe op en(de)/
ane uuyten voirs(creven) uuytgeven(en) erve te gane van dair weder/
te ke(re)n ende den selven erftoeganck nutscap ende gebruyc/
dair [oic? aen en(de)] toe te hebben doer een poertken alsdoen staen(de) inden/
muer die steet tusschen de scaelgikens vanden voirscr(even)/
uuytgegeven(en) erve ende den selve(n) v(er)huerden erve ende/
alsoe op ende over tvoirs(creven) tscaelgiken dair den selve(n) putte/
op steet/
It(em) dit gaf hij al den voirs(creven) henr(ico) aldus uuyte op trecht/
dair vore uuytgaen(de) te weten eene(n) rinsch gulden(en) te xx/
stuv(er)s erflijck mair oft dien te quijten stont oft niet oft dat/
hij hog(er) afteleggen staet dan met xviii r(insch) g(uldenen) dair aff en/
woude jacop niet inne staen/
It(em) ende noch op ix pet(er)s te xviii st(uvers) tstuck erflijck den/
voirscr(even) jacopen te betalen/
Item want het vorwerde is inde voirs(creven) come(n)scap al eest dat de/
voirs(creven) jacop de voers(creven) goede nu uuytgegev(en) heeft dat hij nochta(n)/
dair uuyt niet en sal derve(n) trecken noch sceyden dan tsint/
jansmesse naistcomen(de) Soe sal hem de selve henric(us) ten selve(n)/
tsintjansmesse tot eene(n) voirlieve ende onderpande moeten/
afleggen ende quijten drie der voirs(creven) neghen pet(er)s met/
vie(re)nvijftich gelijcken pet(er)s inder weerden voirscr(even)/
It(em) tsurplus vanden selven neghen pet(er)s beloepen(de) noch sesse pet(er)s/
erflijck sal jacop opde voirs(creven) goede behouden ende zulle(n) valle(n)/
jairlijcx tsintjansmisse baptisten ende dierste betalinge sal/
dair aff yerst inne ghaen van sintjansmesse naistcomen(de) alse/
henricus inde voirs(creven) goede come(n) sal over een jair ende niet eer
//
It(em) dese sesse pet(er)s erflijck sal de selve henric(us) moege(n) quijte(n)/
ende lossen altijt alst hem gelieft tot eenen oft meer/
malen mair niet min dan twee peters dair af tot eene(n)/
male ende elken peter dair af met achtien gelijke(n) peters/
ende met vollen renten/
It(em) sal jacop den voirscr(even) henrico hier af doen behoirlijcke/
guedinge ende vestich(eit) alsulke dat hem nae recht genoech/
zij ende genoech doen ende waerscap gelove(n) ende dat/
warande(re)n opden voirs(creven) rinsche gulden(en) te xx stuv(er)s erflijck/
als voe(r) allen den co(m)mer dair voe(r) uuytgaen(de)/
Ende op alle de voirs(creven) manie(re) heeft de voirs(creven) jacop de goede/
gelijck die vore verhaelt ende verclaert staen den voirs(creven)/
henr(icke) uuytgegev(en) ende henric(us) die genome(n) van hem ende/
heeft int toeslaen ende aenghaen vander selver comenscap/
de voirs(creven) jacop vanden selven henrico den godspe(n)ninck/
ontfaen ende behouden Seggende ende slaende den selve(n)/
henr(icke) in zijn hant houdt siet god gever u soe vele/
ghelucx mede als ick gherne hadde ick outs u bat/
dan yemande anders
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt