SAL7360, Act: V°191.2 (420 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°191.2  
Act
Date: 1467-03-03

Transcription

2019-09-23 by myriam bols
It(em) van allen gescille ende genechte dat geweest is tusschen janne den/
bastart van bossuyt voir hem ende alle sijn medehulpe(re)n die met hem/
zeder dat hij gequetst is geweest met hem p(ar)tie geweest hebbe(n) tege(n)/
de p(er)sone nae bescr(even) in deen sijde ende gheert vande(n) veken(en) ruele(n) van/
ypere(n) gielke(n) de kempene(re) geheeten van postele voir hen ende willeke(n)/
vander heyden die hair hulpe(n) geweest is ende oick arndt de kempene(re)/
geheete(n) de ken van postele brueder des voirs(creven) gielkens die zij hier/
inne gelove(n) te vervane in dande(re) Hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert/
ende verbonde(n) inde eerbe(re) huer vriende hier nae genoe(m)pt te wetene/
de yerste p(ar)tie voirs(creven) in baudewijn smale ende he(re)n janne p(ro)chiaen va(n)/
dyon le mont prieste(r) rintmeester tshe(re)n van ligny ende de ande(r) p(ar)tie/
in baudewijn bastart van glymes ende cornelijse van birghen in sulker/
vueghen dat de voirs(creven) segghers informacie vander voirs(creven) p(ar)tien gescille/
en(de) gebreke in wedersijden aenhoire(n) ende neme(n) sele(n) ende hue(r) een/
drechtighe uuytsprake d(air)af doen tussche(n) dit ende sondach naistc(omende)/
metter sonne(n) P(ro)mitt(entes) rat(um) ende oft e(n)nigher p(ar)tien segghe(re)n/
gebrake dat sij in die stadt eene(n) ande(re)n sulle(n) moege(n) neme(n) cor(am)/
naus(nydere) hoeve(n) m(ar)cii iii[a]
Contributorsmyriam bols
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2019-09-23 by myriam bols
It(em) inde stad va(n) baud(ewijn) smale is segge(r) gecore(n) h(er) lanceloet del haye lice(n)ciaet/
in theologien eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt