SAL7360, Act: V°202.3-R°204.1 (443 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°202.3-R°204.1  
Act
Date: 1467-03-09

Transcription

2019-07-03 by myriam bols
Cond zij alle(n) lieden dat jan bone gehete(n) scoenjan in jeg(ewordicheit) der/
scepen(en) va(n) loeven(en) gestaen heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft/
van roelove roelofs woenende te loeven(en) dwinhof des voirs(creven) roelof/
geheten thoff van thuydekem mette(n) landen en(de) weyden d(air) toe behoiren(de)/
gelegen inde p(ro)chie van herent achter tcloester va(n) berthe bethleem uutgesceyde(n)/
de goede h(ier) na bescreve(n) inde(n) yerste(n) twee stucke lants deen aen dande(re)/
gelege(n) houdende te same(n) drie dach(mael) gelege(n) acht(er) tcloester toest(er)hem/
die peter vand(er) dilen in pechtinge(n) houdt It(em) i boend(er) lants dat gort
//
vand(er) haert houdt It(em) i cleyn stucxke(n) lants dat v(er)huert is/
[vacat] om iii mol(evate) corens tsjaers It(em) de maleyse de cokart een stuc/
lants neven tdoffhuys twee stucke lants inde calchove(n) twee half/
boende(r) op dijsputte en(de) een dach(mael) oec aldair gelege(n) gehoude(n) te pachte/
van willem van velthem Te houden te hebbe(n) ende te wynne(n) va(n) halfm(er)te/
naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) lang dueren(de) deen na dander/
sonder middel volgende elcx jaers dairenbinne(n) te wete(n) tvoirs(creven) hoff/
metten landen om de helicht van allen den vruchte(n) jaerlijcx op de/
selve goede wassende bij alsoe dat de voirs(creven) wynne des voirs(creven) roelofs/
helicht vanden vruchten voirs(creven) afdoen sal ende inden bant leve(re)n ende/
des selfs roelofs helicht over andere(n) hoop yerst inne vuere(n) sonder cost des/
voirs(creven) roelofs en(de) de voirs(creven) wynne sal den knape des voirs(creven) roelofs ald(air)/
comende om tcore(n) te deylen op tvelt den montcost gheven It(em) de/
wynne sal de dersschers vueden die des voirs(creven) roelofs gedeelte derssce(n)/
selen ende dair voer hebbe(n) caff ende crinssen oft voir [de] crinssen/
elcx daighs voir twee dersschers een moelevat rocx dwelc de(n) voirs(creven)/
roelove best gelieft ende roeloff sal de dachue(re)n betalen ende de voirs(creven)/
weyde behoudelijc dat hij inde elsbossche gheen schade en doe elcx/
jaere(n)binne(n) voir en(de) om xxxii rijnsche gulden(en) elke(n) r(ijnsche) guld(en) gerekent/
voir xx stuv(er)s alle jare tsinte m(er)tensmisse inde(n) wynter te betale(n) de(n) voirs(creven)/
roelove de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) de voirs(creven) wynne sal tfroyt/
op zijne(n) cost ter eerden leve(re)n en(de) des voirs(creven) roelofs helicht van sijne(n)/
greyne ende oofte jaerlijcx te loeven(en) leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) roelof/
behouden int voirs(creven) hoff de porte ende tsteynen huys met zijnen/
toebehoirte(n) ende de(n) corensolde(r) die hij aldair heeft doen make(n) tsijne(n)/
p(ro)ffite en(de) gerieve en(de) noch thoofken dair de(n) wijng(ar)t op stont sonder/
den wynne dair inne gericht te zijne Welc hoofken sal de voirscr(even)/
wynne wynne(n) werve(n) mesten ende bezayen gelijc den anderen goede(n)/
voirs(creven) ende de vruchten dair op wassende afdoen ende die de(n) voirs(creven)/
roelove oic te loeven(en) leve(re)n ten coste des selfs wynnen en(de) hier/
voe(r) sal de wynne hebbe(n) tot zijne(n) verdoene de(n) bogart gelegen/
achter den ovenboer die de selve wy(n)ne oec alleene tot zijne(n) ver/
doene hebbe(n) sal It(em) sal de voirs(creven) [wynne] hebbe(n) alle v(er)droechde willege(n)/
behoudelijc dat hij voir elke v(er)droechde willeghe wederom sette(n)/
sal twee levende pote(n) en(de) die verware(n) ende wassende houden It(em)/
tot dien sal de selve wynne op tselve goet jaerlijcx plante(n) d(air)t best/
dient viftich poten half willeghe(n) en(de) half alboeme(n) ende die ver/
ware(n) ende wassende houden It(em) de voirs(creven) wynne sal moege(n) tru(n)cke(n)/
hegge(n) ende haghe(n) en(de) trunceycke(n) te behoirlike(n) tide tsijnre berri(n)ge(n)
//
behoef dair hem roelof dat bewisen sal ter mynster schaden It(em)/
inde willeghen en sal de wynne gheen recht hebben dan te tru(n)cken/
totte(n) setten(e) vanden pote(n) ende bevreden vanden goeden It(em) sal de voirs(creven)/
wynne de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende tgeheel stroe vanden goeden jaerl(ijcx)/
comende int selve hoff slijte(n) en(de) te meste make(n) en(de) dat op dla(n)t/
vuere(n) sonder te v(er)coepen(e) It(em) sal de voirs(creven) wynne de(n) voirs(creven) roelof/
levere(n) jaerlijcx hondert [vijftich] busselen walms int hoff te verdeckene/
te(n) coste en(de) laste des voirs(creven) wy(n)ne en(de) de voirs(creven) roelof salre? oec/
vijftich leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne de huyse houde(n) vand(er) und(er)ster/
rijkelen nederwerts op zijnen cost It(em) alle alsulke(n) schade(n) die aen/
die aen de huysingen geschiede(n) bij des voirs(creven) wynne(n) ocsuyne oft/
bij zijne(n) beesten sal de selve wynne rich richte(n) It(em) oft [sal] de voirs(creven) wy(n)ne/
e(n)nich [jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) coepen xxiiii botvoed(er)] mests buyten coopt opt lant te vuere(n) dair af sal roelof be/
talen de tweedeele en(de) de voirs(creven) roelof [wy(n)ne] dand(er) derdendeel ende/
de wynne sal dat hale(n) ende vuere(n) op de voirs(creven) lande also wale op/
de verste als op de naeste It(em) sele(n) de voirs(creven) roelof en(de) de wy(n)ne/
binne(n) de(n) yerste(n) drie jare(n) alle jare cope(n) hond(er)t mandele(n) stroes die/
de voirs(creven) roelof en(de) de wynne te gelijke betale(n) sele(n) en(de) de wy(n)ne sal/
die op zijnen cost halen en(de) dat sal de wynne met zijne(n) beesten/
etten ende slijten binne(n) de(n) hove en(de) d(air) af mest make(n) en(de) dat wed(er)om/
vueren opde selve lande ten meeste(n) p(ro)ffite gelijc voirscr(even) steet behoud(elijc)/
oft de voirg(enoemde) roeloff de(n) voirs(creven) wynne It(em) oftme(n) int voirs(creven) hoff/
van nuws dect oft plect d(air) af sal roelof de(n) last draghe(n) be/
houdelijc dat de wynne de gereesscap halen sal daert behoeft/
It(em) de wynne sal de lande wynne(n) werve(n) meste(n) en(de) besayen wel en(de)/
loflijc met getidige(n) vore(n) gelijc reengenote(n) ende besayt laten en(de)/
bedreve(n) gelijc hijt vynden sal sonder hoervruchten ten ware met/
roelofs consente It(em) de wynne sal de(n) voirs(creven) roelove jaerlijcx gheve(n)/
ende leve(re)n te loeven(en) vier mandele(n) stroes sal de voirs(creven) wy(n)ne de(n)/
voirs(creven) roelove jaerlijcx doen tot loeven(en) vier corweyde(n) oft voir elke/
corweyde doen twee vaerde soe v(er)re als va(n) herent oft wy(n)xele/
tot loeven(en) en(de) dan sal roelof de(n) p(er)sone(n) en(de) p(er)de vuede(n) Item de/
voirs(creven) wynne en sal egheen lande vande(n) voirs(creven) goede(n) voirt moge(n)/
uutgeve(n) noch anderlieder goede wynne(n) sonder roelofs consent It(em)/
de wynne sal int hoff late(n) alsoe vele mests als hij dair vynde(n)/
sal en(de) de voirs(creven) goede(n) tot zijne(n) afscheyde(n) bevreedt ende begrecht/
late(n) alsoe hij die oec bevinde(n) sal tsijne(n) aencomen(e) It(em) de wynne sal/
jaerlijcx de beke(n) grechte(n) waterleyde(n) ende strate(n) vaghe(n) en(de) maken
//
aende goede liggende alsoe intijts dat de voirs(creven) roelof dairbij gheen/
schade en lijde It(em) sal roeloff jaerlijcx cope(n) xxxiiii wagen(en) m(er)gels/
de welke de wy(n)ne hale(n) sal en(de) de goede d(air) mede m(er)ghele(n) ten/
meeste(n) p(ro)ffite It(em) is vorwerde oft de voirs(creven) wynne tenig(er)tijt in gebreke/
ware binne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne van voldoene va(n) e(n)nige(n) vande(n) poente(n)/
ind(er) voirs(creven) pechtinge(n) begrepen dat de voirs(creven) wynne [roelof] die sal moege(n)/
doen doen te(n) coste des wynne(n) vors(creven) Ende alle de vorwerde(n) en(de)/
(con)dicie(n) en(de) geloften Inde su(n)t fid(eiussores) joh(annes) bone p(ate)r et marcus vande(n)/
doorne et p(ri)mus berghe nausnyde(re) m(ar)cii xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt