SAL7360, Act: V°226.2-V°228.1 (498 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°226.2-V°228.1  
Act
Date: 1467-04-08

Transcription

2019-12-06 by myriam bols
Opde questien die voe(r) den raide vander stat comen zijn en(de) hier nae geruert/
wordden ghepoort tusschen janne offus in deen zijde ende clause en(de) janne/
ma(m)bour gebruede(re)n in dande(re) spruyten(de) uut(er) pechtingen vanden goede/
des vors(creven) jans offus die de vors(creven) jan ma(m)bour als wynne tande(re)n tijden/
gehouden heeft dair elke p(ar)tie eyssche(r) en(de) aenspreke(r) ter ande(re) w(er)t/
es geweest ende hebben hue(r) tichte en(de) v(er)antweerd(en) in wed(er)ssijde/
in gescrifte overgegev(en) ende zijn dair op infor(ma)cien beyde van sc(ri)ftue(re)n/
wethoude(re)n en(de) anders gehoirt hebben hen oic p(ar)tien in wederssijde/
h(ier) af gesubmitteert inde uutsprake vand(er) stat alst blijct bij ons(er) reg(ist)re/
decembr(is) xii lestled(en) Sijn bijden raide vander stat get(er)mineert/
ende overdragen de pointen h(ier) nae v(er)claert ierst opde pointen/
van eyssche des vors(creven) jans offus ende namelijc op dierste point/
dair hij eyscht zijn jairgulde vanden vors(creven) hove oft goede(n) v(er)schene(n)
//
a(nn)[o] xiiii[c] lxv[o] dair inne die voirs(creven) gebruede(re)n niet en meynden gehoude(n)/
te sijne bij dien dat zij de p(ro)fiten van dien jae(re) vand(en) vors(creven) goede(n) niet en/
hadden gehadt alsoe zij seyden mair hadde jan hen v(er)boden mette(n) hee(re) die/
te aenveerden en(de) alsoe mochte(n) die lude van wapen(en) die hebben gedestrueert/
Wart get(er)mineert dat de voirs(creven) gebruede(re) gehouden sijn souden den vors(creven)/
offus die jairgulde vanden jae(re) lxv te betalen nae begrijp vanden cyrog(ra)ve/
vander pechtingen gemaict achter dese t(er)minacie gheinsereert behalve(n)/
dat hen redelijc cortsel vanden lieden van wapen(en) gedaen sal wordden/
nae gelegenth(eit) vander schaden die de liede van wapen(en) aen tselve goet/
deden dat jair Ten ande(re)n male eyschte die voirs(creven) jan offus den voirs(creven)/
gebruede(re)n alsulken presten als hij hen ten aenveerden der voirs(creven) pechtingen/
gheleend hadde begrepen int cyrograf der pechtinghen voirg(eruert) dair inne/
die voirs(creven) gebruede(re)n alsoe niet en meynden gehouden te zijne ende seyden/
dat zij den vors(creven) janne off[(us)] diverse arbeyden gedaen hadden meer dan/
zij naeder pechtingen sculdich wae(re)n te doen(e) die zij meynde(n) dat tegen die/
vors(creven) presten gecompenseert souden werdden Hier op wart get(er)mineert/
dat de vors(creven) gebruede(re)n gehoude(n) zijn souden den vors(creven) offus vand(en) vors(creven)/
preste(n) te (con)tente(re)n ende want zij in hue(re)n eysch dair hier af nae af/
geruert wordt gearticuleert hadden dat meerindoen datme(n) dair op/
letten soude alst quame in hue(r) aenleggen te spreken tverantweerd(en)/
des vors(creven) off[(us)] dair tegen voir oogen nemen en(de) d(air)entinden doen des/
recht soude wesen Ten derden male eyschte de vors(creven) jan offus restitucie/
van meswynnen der vors(creven) goede van gebreke van verluykene ende/
onderhouden(e) vanden huysinghen acht(er)volgen(de) den vors(creven) cyrog(ra)ve vand(er)/
pechting(en) dair inne de vors(creven) gebruede(re)n niet en meynden gehouden/
te sijne bij dien dat de lude van wapen(en) int jair van lxv de huysinge/
zee(r) ghesthoert hadden en(de) dat zij die oic in sobe(re)n state hadde(n) aenveert/
en(de) en wae(re)n vand(en) meswynne(n) noch vand(en) verluyken(e) in hem niet/
gehouden Hier op w(ar)t get(er)mineert wes gebrec de vors(creven) jan offus/
bewisen conste van meswynnen(e) verluyken(e) oft der thevaegien vand(en)/
huysen totten daige dat zij de hande afdeden vand(er) pechtingen contrarie
//
den inhouden vander pechtingen selen die selve gebruede(re)n den vorscr(even)/
offus oprichten nae begrijp vanden cyrog(ra)ve behalven wes de selve/
gebruede(re)n bewijsen connen dat bijden lieden van wapen(en) gesciet es/
dat hen dat cortten sal Ten vierden male alse vand(en) xiii(½) mudde(n)/
corens die de voirs(creven) gebruede(re)n hem van acht(er)stelligen pachte uut ocsuyne/
der vors(creven) goede sculdich wae(re)n dair inne de vors(creven) gebruede(re)n niet en meynde(n)/
gehouden te sijne mair die voldaen te hebben in coirne oft ande(re) waren/
Hier op w(ar)t get(er)mineert soe v(er)re die voirs(creven) gebruede(re)n bewijsen connen de/
betalinge der voirs(creven) xiii(½) mudde(n) cor(ens) gedaen te hebben in coirne oft ande(r)e/
wa(r)en dat hen dat passe(r)en sal oft anders selen zij de selve xiii(½) mudde(n)/
cor(ens) den vors(creven) janne offus opleggen Item ten v[ten] male dair de/
voirs(creven) jan offus eysschte restitucie vanden vruchten van vijf boender/
beemts int jair van xiiii[c] lxv gewassen op sijn goede die hij seyde dat/
de voirs(creven) gebruede(re) getogen hadden ende nae dat sij voer trecht hue(r)/
hande vand(er) pechtingen hadden gehadt gedaen vanden welken die/
selve gebruede(re)n meynden de (contra)rie ende maecten vanden selven vru/
vruchten selve eysch in huer(er) aenspraken ten voirs(creven) janne w(er)t hier op/
w(ar)t get(er)mineert datmen beyde der p(ar)tien thoenisse aenhoe(re)n soude wie/
de p(ro)fite(n) van dien jae(re) gehadt hadde ende d(aer)entinde(n) recht Item ten/
vi[te(n)] male eyschte de vors(creven) off[(us)] restitucie vand(er) schaden die der vors(creven)/
gebruede(re)n beesten opde spruyten van des vors(creven) jans offus bosschen/
gedaen hadden die de selve offus seyde dat gevisenteert was mair/
niet ghetaxeert dwelc de selve gebruede(re)n genoech bekinde(n) Hier/
op wart get(er)mineert dat de goede liede die die visentacie gedaen/
hebben hue(r) taxacie doen sullen vander schaden en(de) dair nae sullen p(ar)tie(n)/
in wed(er)ssijden hue(r) richte(n) Item ten vii[te(n)] ende ten lesten male eyschte/
de vors(creven) jan offus den vors(creven) gebruede(re)n diverse costen beide van hootvo(n)niss(en)/
en(de) ande(re)n voer de banc gedaen voer thoet ende voer doverhoet die niet/
ze(re) gedeclareert en wae(re)n ende meest al bijder weder p(ar)tien ontkint/
Hier op w(ar)t get(er)mineert dat de raid vand(er) stat begheerde naerder claer/
nisse ende specificacie vand(en) vors(creven) coste(n) te hebben die de wed(er)p(ar)tie soude/
moigen wederlegg(en) oft diminue(re)n ende d(air)entinden soude d(air) af wordden
//
get(er)mineert des recht soude wesen nae alle gelegenth(eit) ende opde poi(n)te/
vanden eyssche der vors(creven) gebruede(re)n Ende yerst dair zij eyschten restitucie/
van xviii(½) mudden corens eens dat de goede meer gegouden hebben/
zeder dat zij hue(r) hande dair af deden dan zij aen hen bescaeyt wae(re)n/
dair op w(ar)t get(er)mineert nae tverantweerd(en) des vors(creven) jans doff(us)/
d(air) op gedaen dat hij dier aenticht ongehouden zijn soude Ten ande(re)n/
male dair de vors(creven) gebruede(re)n eyschten huer(er) arbeyt die zij opde vors(creven)/
goede gedaen hadden meer dan zij opde vors(creven) goede sculdich wae(re)n te/
doen(e) dair op wart get(er)mineert wes die vors(creven) gebruede(re)n bewijsen/
connen meer besaeyt te hebben dan zij doen souden nae beg(ri)p der pech/
tingen ende dat ten proffijte van janne off(us) comen es dat hij hen/
dair af richtinge doen sal Ten derden male van dat zij seyden dat/
zij elf boender ende meer tarwen corens ende spelten hadden gesaeyt/
met hue(re)n prope(re)n sade en(de) de p(ro)fijte(n) d(air) af getogen sijn bijde(n) vors(creven) off(us)/
buyte(n) der pechting(en) ende dat zij niet sculd(ich) en wae(re)n te doen(e) dair af/
de vors(creven) offus hielt de (contra)rie Hier op w(ar)t get(er)mineert es desen labeur/
gesciet naeden xxi[te(n)] dach van junio anno lxv dat zij der goede/
afghinghen dat de vors(creven) jan offus huer(er) aenspraken ongehoude(n)/
zijn soude Ten vierden male maicten zij eysch vand(en) vruchte(n)/
vanden beemden dair af de vors(creven) offus in sijnder aenspraken selve/
eysch gemaict heeft in zijnen v[te(n)] ar(tic)[le] dair af w(ar)t get(er)mineert/
soe voe(r)ger(uert) steet datmen p(ar)tien thoenisse aenhoe(re)n soude ende/
d(air)entinden recht Ten vijfsten male eyschte(n) zij restitucie van/
dat zij de weyde vand(en) bossche niet gebruyct en hadde(n) noch van/
eene(n) beemde houden(de) drie dach(mael) noch van eene(n) beemde houden(de)/
vier roeden dair zij oic restitucie eyschte(n) dat sij geackert hadde(n)/
v boend(er) lants op een vore en(de) gesaeyt drie dach(mael) even(en) in twee/
stucken desgelix xvi[c] schoefve corens gewassen int jair van lxv/
Hier op es get(er)mineert es dit p(ro)fijt biden vors(creven) offus ghetoghen ende
//
den vors(creven) arbeit gedaen zeder den xxi[te(n)] dage van junio a(nn)[o] lxv soe/
sal de selve offus der aenticht ongehouden sijn Ten vi[te(n)] male maicte(n)/
zij eysch diverse eyssche van costen opden vors(creven) janne die sij meynde(n)/
dat hij hen oplegghen soude [en(de)] den vors(creven) off(us) hielt de (contra)rie Hier op w(ar)t/
get(er)mineert want die costen niet genoech gedeclareert en waren/
dat de raid vand(er) stat beg(eer)de naerder claernisse ende specificacie/
vand(en) selven costen te hebben die de wederp(ar)tie soude moige(n) weder/
leggen oft diminue(re)n en(de) d(air)entinden soude wordden get(er)mineert des/
recht soude wesen nae alle gelegenth(eit) Act(um) et det(er)minat(um) in pleno/
c(on)silio opidi ap(ri)lis viii/
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt