SAL7360, Act: V°23.1 (46 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°23.1  
Act
Date: 1466-08-11

Transcription

2018-11-08 by myriam bols
Wij borchove(n) hoeve(n) scepen(en) te loeven(en) doen cond alle(n) lude(n) dat willem/
van q(ua)rlemont en(de) jouffr(ouwe) beatrix del heeste dochter jacops wile(n) hee(re) del/
heeste zijn huysvrouwe in deen zijde en(de) ph(ilip)s van q(ua)rlemont sone des voirs(creven)/
willems van zijne(n) voirbedde in dandere met malcandere(n) ov(er)come(n) en(de)/
eens worden zijn bij tusscenspreken vanf huere(n) maghe(n) ende vrienden der/
poente(n) ende condicie(n) hier na bescreve(n) die zij gelooft hebben voir hen/
huere(n) erven ende nacomelinge(n) malcandere(n) vast gestentich en(de) van weerde(n)/
tonderhoude(n) ende te voldoene Inden yersten heeft de voirs(creven) jouff(rouwe) beat(ri)x/
metten voirs(creven) willem(me) hueren man gelooft dat zij den voirs(creven) ph(ilip)s/
noch zijn nacomelingen zijn noch hue(r) goede ne(m)mermeer prame(n) be/
lasten noch aenspreken en sal binnen den levene des voirs(creven) willems/
noch dair nae uut ocsuyne van eniger duwarie(n) die hue(r) met/
scepen(en) brieve(n) van loeven(en) oft anders besedt mocht zijn ten tide als/
thuwelijc tussce(n) den voirs(creven) willem(me) en(de) huer gesciedde behalven/
den voirs(creven) willem(me) zijnen rechte van zijnre tocht inde goede va(n) dyon/
Ter ander zijde(n) heeft gelooft de voirs(creven) philips ind(er) mate(n) als bove(n)/
dat hij voir goet ende van weerden sal houde(n) al alsulke(n) opdracht/
en(de) overgeven als hij d(er) voirs(creven) jouff(rouwe) beatrice(n) gedaen heeft vande(n)/
goede(n) te bevekem ende te doirne gelege(n) die hem na doot zijns/
voirs(creven) vaders verstorven soude(n) hebben alsoe wel va(n) leengoede(n) als/
van anderen Gelovende den voirs(creven) gehuyssce(n) in alsoe verre alst/
zijnen deele ende porcie vande(n) selve(n) goede(n) aengaen mach en(de)/
hij dopdracht gedaen heeft huer dair inne te houde(n) jege(n) zij(n)re/
zuster en(de) eene(n) yegeliken anders ende altijt genoech te doene/
oft hij d(air) af der voirs(creven) jouffr(ouwe) beat(ri)ce(n) yet te nauwe gedaen hadde/
alsoe dat d(er) selv(er) jouffr(ouwe) beat(ri)ce(n) in also v(er)re alst zijne(n) deele aengheet en(de)/
hue(re)n oire(n) en(de) erfg(enamen) alt(ijt) vast en(de) zeker sal moege(n) wesen Voirt heeft gelooft/
de voirs(creven) ph(ilip)s dat hij de voirs(creven) jouff(rouwe) beat(ri)x noch hue(r) oer voir noch nae/
de doot zijns vaders voirs(creven) ne(m)m(er)meer aenspreke(n) en sal vexe(re)n noch/
moeyen van gheene(n) haeflike(n) goede(n) die zij moege(n) ond(er)hebben oft v(er)crige(n)/
selen noch va(n) egheene(n) vliegen(de) erve in gheenre wijs mer heeft d(air) op/
voir alsnu en(de) de(n) toecomen(de) tijt volcomel(ic) v(er)tege(n) It(em) heeft de voirs(creven) ph(ilip)s/
gelooft dat hij oec in gheene(n) onber(uerlike) goede(n) leene erve noch eyghe(n) die/
de voirs(creven) willem na doot van zijnre yerst(er) w(er)dinne(n) v(er)crege(n) mach hebben/
oft die de voirs(creven) wille(m) en(de) zijn wijff tsame(n) v(er)crege(n) moege(n) hebbe(n) oft die/
de voirs(creven) zijn vader oft hij zijn voirs(creven) huysvrouwe ov(er)leefde v(er)crige(n)/
mochte ne(m)mermeer aenspreke(n) en sal noch he(m) d(air) toe actie recht/
noch deel v(er)mete(n) in gheenre wijs Voirt heeft de voirs(creven) ph(ilip)s quijtgescouwe(n)/
de(n) voirs(creven) zijne(n) vader va(n) al tgene des hij de(n) selve(n) zijne(n) vad(er) va(n) haeflik(en)/
schout onthavene(n) rente(n) oft and(er)ssins soude moege(n) eyssche(n) ter ande(r) zijde(n)/
hebbe(n) de voirs(creven) gehuyssce(n) de(n) voirs(creven) ph(ilip)s oec q(uij)tegescouwen va(n) alle(n) scouwe(n) en(de)/
haefliken aensprake(n) oft optichten die zij te he(m)w(er)ts e(n)nichssins mochte(n) hebbe(n)/
tot den daghe toe van heden augusti xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt