SAL7360, Act: V°238.2-V°239.1 (519 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°238.2-V°239.1  
Act
Date: 1467-04-10

Transcription

2019-06-16 by myriam bols
Het zijn comen te rechte inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van lov(enen)/
jan de witte sone wilen vranx aenleggere ter eend(er) zijden en(de) johannes/
vander eyken woenen(de) inde proofstdie van corby verweerde(r) in dande(re)/
aldair de vors(creven) jan de witte de seggen hoe dat hij eene langhe/
wile tijts gedinct hadde teghen jouffrouwe maghdalene lonijs/
weduwe diericx wilen van langrode en(de) gevolght inde banc/
van herent dair zij gesedt hadde te borghe den vors(creven) joha(n)nes/
die aldair voir de vors(creven) weduwe borghe bleven was tot den/
eynde vanden rechte en(de) om te voldoene alles ghens des/
gheens des recht uutwisen zoude renu(n)cie(re)nde tot dien der/
previlegien vander univ(er)siteit van lov(enen) en(de) alle vriheid(en) van/
zijnd(er) poirterien die hem ter contrarien zoude dien(en) in dese(n)/
en(de) dat de scepen(en) van herent van seke(re) handelinge en(de) gedinge/
also voir hen gehanteert mits dat zij der saken wijs noch/
vroet en wae(re)n alhier haelden zeke(re) hoetvonnissen ende/
die alsoe uuten hoode comen(de) in hue(r) banc uutwesen d(air)s/
hem de vors(creven) jan toegedroech Conclude(re)nde mits den segge(re)n/
dat de vors(creven) johannes gehouden soude zijn tgewijsde vand(en)/
vors(creven) vo(n)nisse te voldoen met gaders den costen inden voirs(creven)/
gedinge gedaen en(de) geschiet en(de) alle pointen in faite gelegen/
boot de vors(creven) jan te thoenen hopen(de) wair hijt gethoenen conste/
dat dan de vors(creven) johannes hem zijnen vors(creven) eysch gehouden/
soude zijn te voldoen Dair tegen de vors(creven) joh(ann)es hem oppo/
nerende dede seggen dat des leden mach zijn omtrint twee/
jair de vors(creven) jouffruwe maghdalene in aenlegger stat dinghde
//
inde banc te herent tegen henricke van wynge en(de) zijn medeplichte(r)s/
in verweerders stat dair hij der selver jouffr(ouwe) maghdalene borge/
was bleven dair zij protesteerde om den vors(creven) henricke van wynge/
en(de) zijn medeplichters te dwingen met rechte dat hij zijn/
ha(n)de lichten zoude van eenen hove te herent gelegen geheten/
van belsenake dat de vors(creven) henric en(de) zijn medeplegers aenvert/
hadden uut saken van eenen dagemente opt selve goet gedae(n)/
dat sij sustineerde met rechte geschiet te zijne v(er)suekende/
alsdoen bij vele reden(en) inde possessie der selver goede gehoude(n)/
te wezen Ende sij p(rese)nteerde die te verantwerden dair int/
recht tusschen de p(ar)tien vors(creven) zoe verre geprocedeert wert/
dat ten yersten daghe van thoenen tusschen hen dienen(de) elc/
sustineerde verweerde(r) te zijne Dair op uut den hoode/
geclaert wart met vo(n)nisse den vors(creven) scepen(en) van herent/
dat de vors(creven) jouffr(ouwe) maghdalene voir thonen zoude navol/
gende welcken vo(n)nisse proces en(de) handelinge zee(r) corts/
gecomen wae(re)n aende voirs(creven) scepen(en) van he(re)nt diverse sintbrieve/
van deser stat ten versueke des voirs(creven) henricx van wynge dair/
mede trecht vand(er) banc gescorst was en(de) vertogen also dat/
ten uutersten de vors(creven) henric van wynge na vele genechte(n)/
en(de) daghen achter bleef en(de) cesseerde van zijne(n) v(er)volg(en)/
Dair doen compareerde jan de clerck met eend(er) procuracien/
onder deser stat seghel gegeven die hem pijnde tvoirscr(even)/
gedinge te vue(re)n en(de) de worde na hem droech en(de)/
dat corts na desen comen wae(re)n geweest zeke(re) brieve(n)/
vanden raide m(ijns) gened(ichs) he(re)n uut vervolghe vanden/
vors(creven) janne de witte dair mede de sake uuter vors(creven)/
banc gheemvoieert wart voir den selven raide aldair/
de vors(creven) sake eene lange wile tijts hinc Bege(re)nde/
in onderstande van zijnen behulpe voir ogen gebracht/
te hebben alle alsulke brieve en(de) missive en(de) and(er) gescrifte(n)/
zij wae(re)n uut den vors(creven) raide m(ijns) gened(ichs) he(re)n oft anders/
ond(er) de scepen(en) van herent gegeven en(de) al noch rustende/
Seggen(de) vort dat hij begheerde gevisenteert te hebben
//
twee acten oft appointemente geschiet bijden vors(creven) raide m(ijns)/
gened(ichs) he(re)n dierste vand(er) daet xiiii[c] lxv decembris secunda/
getekent metten hantteken meester peters van tielt secret(aris)/
m(ijns) gened(ichs) he(re)n en(de) dand(er) vand(er) daet xiiii[c] lxv januarii xi da.?/
spreken(de) van des(er) materien oic getekent bij handen meester/
jans stoep secret(aris) des selfs ons gened(ichs) he(re)n en(de) dat de vors(creven)/
acten getekent zijn metten prope(re)n hantteken d(er) voirscr(even)/
secretar(is) gehouden zijn voir auctentuc? dair hijs hem toe/
gedroech Seggende dat den eysch die de voirs(creven) jan de/
witte den vors(creven) jannesse vand(er) eyken eysschen mach wa(r)e/
dat dien quam spruyten(de) uut seke(re)n handelingen die bynnen/
drie oft vier maenden gewesen mochten zijn en(de) dat de/
vors(creven) joh(ann)es in gheender wijs borghe bleven en was ...?/
dat de vors(creven) jan de witte zijn rekeninge inde banc te/
herent gevolght hadde gedragen(de) hem des van allen/
pointen in feyte gelegen totter wairheit hopende ende/
conclude(re)nde wa(r)eir hij des vors(creven) steet gethoenen conste dat/
hij vanden eyssche des vors(creven) jans witten ongehouden sijn/
soude Wair op de he(re)n scepen(en) van loven(en) ter manessen smeyers/
ghewijst hebben voir een vonnisse dat de vors(creven) jan vander eyke(n)?/
gehouden sal zijn optelegghen en(de) te betalen de costen van rechte/
geschiet vanden daghe dat hij borghe bleef totten dage toe dat/
de sake getogen was voir den raide m(ijns) gened(ichs) he(re)n p(rese)ntib(us) scab(inis)/
in scampno ende dair mede gestaen P(rese)ntib(us) o(mni)bus scabinis/
dempto hoeven aprilis x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt