SAL7360, Act: V°252.1-R°253.1 (543 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°252.1-R°253.1  
Act
Date: 1467-04-22

Transcription

2019-05-08 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te wete(n) dat opden dach van/
heden datum van desen voir ons comen zijn in p(ro)pe(re)n p(er)sone jan/
datijn en(de) gerard van crehain beide [inde(n) name en(de)] als mo(m)boirs willekijns datijn/
na(tur)lic sone wout(er)s wile(n) datijn Ende hebben geconstitueert gesedt/
volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegev(en) henrike de haresch/
geheete(n) mascure alle des vors(creven) willekens saken questien en(de) gescillen/
jairgulden sculden opcomi(n)gen p(ro)fite(n) vervalle(n) goeden beruerlijc ende/
omberuerlijc chijsen rinte(n) erfpachte(n) die de selven willeken e(n)nichs(ins)/
uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal soude moigen oft die hij/
liggen(de) heeft [oft hem vallen ende verschinen souden moigen] inden lande van brab(ant) oft dair buyte(n) tegen oft aen wat/
p(er)sone(n) oft oic te wat plaetsen oft stede(n) dat zi dat zijn s mochte/
oft te doen wesen in e(n)nig(er) manie(re)n Te verwaren te manen te/
eysscen opte bue(re)n te ontfangen tegen en(de) aen alle p(er)sone dairs te doen/
mocht wesen dair voe(r) te panden te daigen te beleiden rastemente/
te doen leggen die met rechte texeque(re)n te v(er)volgen te vorde(re)n alle/
scepen(en) brieve met rechte te vo(n)niss(en) ende v(er)volch en(de) vorde(ri)nghe va(n)/
rechte d(air) af te neme(n) en(de) te doene nae costu(m)e gewoente ende/
usagien vand(en) plaetsen dair dat behoe(re)n sal oft behoeven soude/
moigen Ende op dats noot gebuerde voir alle richte(re)n gheestel(ijc)/
ende weerlijc met richte alle des vors(creven) willekens saken te (con)teste(re)n/
te decline(re)n te excipie(re)n te reco(n)venie(re)n te v(er)antweerd(en) te bescudden/
te bedingen te wynne(n) te verliesen alle gescrifte(n) en(de) libelle(n) over/
te geven en(de) te nemen te replice(re)n te duplice(re)n also wael int/
p(ri)ncipael alse int accessoir alsoe dicwijle en(de) menichwerven/
alse des te doen sijn sal getuygen met richte versuek(en) bedwonge(n)/
te wordde(n) tot hue(r)e deposicien die te leiden der wed(er)p(ar)tien getuyg(en)/
te sien swee(re)n die te batte(re)n hue(r) deposicien te wed(er)leggen also dicwile/
en(de) menichw(er)ven alst behoe(re)n en(de) behoeve(n) sal allet des vors(creven) steet/
alsoe wale domberuerlike goede chijse rinte(n) pachte(n) vors(creven) als and(er)s/
met rechte te wynne(n) [en(de)] te verliesen die saken bij beroepe oft appel(laci)[en]/
te moge(n) v(er)volgen de vo(n)niss(en) van dien en(de) allen ande(re)n zijnd(er) (con)stitucien/
aengaen(de) te v(er)wachte(n) tgewijsde te v(er)volge(n) en(de) te doen exeque(re)n composicie/
en(de) mynlike yffeni(n)ge van al des vors(creven) steet te mak(en) den sculders
//
van des hij ontfang(en) sal te q(ui)te(re)n en(de) volcome(n) quitan(cie) te geve(n) Ende voirt/
alle des vors(creven) willekens goede beruerlijc en(de) omberuerlijc chijsen rinte(n) en(de)/
pachte(n) hoedanich die sijn in al oft in deele te hantplichten te rege(re)n te/
verhue(re)n met jairscharen uut te gheven en(de) allet ten meesten orbore en(de)/
profite des vors(creven) willekens ende d(air) af behoirlike en(de) behoiflike vesticheit/
te doene en(de) zekerheit te doene Ende voirtane g(e)n(er)alijc ende specialijc dair/
inne te doen(e) en(de) te vorde(re)n allet gene des de vors(creven) jan datijn en(de) gerart/
van crehain als mo(m)boirs selve soude(n) moigen doen en(de) vorde(re)n wairt d(at)/
zij telker tijt en(de) plaetsen selve tegewoirdich en(de) voir oogen waren Promitt(entes)/
ratu(m) Behoudelijc dat de vors(creven) p(ro)cur(eur) gehoude(n) sal zijn alt(ijt) t(er) maniss(en)/
der vors(creven) mo(m)boirs van sijne(n) vors(creven) bewinde en(de) ontfange goede loflijke/
rekeni(n)ge bewijssenisse en(de) uutreykinge te doene cor(am) roela(n)ts burg(imagistro)/
meldert hoeve(n) ap(ri)lis xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt