SAL7360, Act: V°27.2-V°28.1 (57 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°27.2-V°28.1  
Act
Date: 1466-08-20

Transcription

2019-11-03 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat thomaes thuynincx in p(rese)ncia heeft/
genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft tegen den/
eerwerdigen hee(re) he(re)n lenarde van grypenvail? abt des godshuys/
van vliederbeke thof des vors(creven) godshuys gelegen te vlesenbeke/
inde prochie van corttenake metten lande en(de) beempden [tot] den/
voirs(creven) hove behoe(re)nde en(de) met den ii beempden gelegen inde/
prochie van beetze gelic en(de) in alle d(er) manie(re)n de vors(creven) thomaes/
de vors(creven) goede vormaels in pechtingen ghehouden heeft Te/
houden te hebben en(de) te wynnen van half merte dat was/
int jair xiiii[c] lxv na costume des hoofs van luydic eene(n)/
t(er)mijn van ix jae(re)n lanc due(re)nde deen na dand(er) sond(er) middel/
v(er)volgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen de vors(creven) lande om xv mudd(en)/
roggen en(de) xv mudden gersten elx grains goet en(de) payabel der/
maten van diest en(de) pacht van corttenaken te kersmesse te betalen/
en(de) te [vacat] te leve(re)n en(de) de weyde hue(r) elx jairs om/
xl ryns guld(en) te xx stuv(er)s tstuc deen helicht d(air) af ts(inte) jansmesse/
en(de) dand(er) helicht te kersmesse te betalen en(de) altoes bynnen vi/
weken na elcken paydach ombegrepen te zijne Item sal de/
selve wynne insgelix der costerien van vlierderbeke jairlix/
betalen drie holl(andsche) guld(en) sond(er) afslach des vors(creven) steet It(em)/
is vorweerde wart dat sake dat e(n)nich van hen ten/
vi[sten] jare van malcande(re)n scheiden wouden dat hij dat/
sal mogen doen bij also dat de ghene die scheiden/
wilt dat den ande(re)n een half jair te voren sal moete(n)/
condigen Item de wynne sal hebben jairlix alle trunc/
hout opde vors(creven) goede wassen(de) en(de) dat truncken mair/
m(ijn) hee(re) sal dair aen zijn berringe mogen neme(n) also/
v(er)re alst hijs int hof al d(air) te doen sal hebben en(de) m(ijn)/
hee(re) sal zijn voesteringe hebben van hoye en(de) van stroe/
zoe wanneer hij oft de zijne int hof vors(creven) come(n) sullen
//
Item sal de vors(creven) wynne jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde int/
vors(creven) hof leve(re)n driehondert walme(re)n om de huysinghe/
aldair mede te decken en(de) zoe wanneer men aldair dect/
oft plect sal m(ijn) hee(re) de dachue(re)n betalen en(de) de wynne/
den wercluden den montcost gheve(n) Ende de wynne sal de/
huysinge vand(en) vors(creven) hove zijnen vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde/
vander underster rikelen ned(er)weert houden in goeden state/
zoe v(er)re men die metten hafteele en(de) plecspane maken/
mach Item de vors(creven) wynne sal alle jare tsijnen laste moete(n)/
innehalen alle den chijs tot den vors(creven) hove behoe(re)nde op/
zijnen cost en(de) dair af rekeni(n)ge en(de) betalinge doen gelijc/
ande(re) wynnen oft meye(re)n vortijts gedaen hebben En(de) dair/
af sal de vors(creven) wynne jairlix hebben de dingerie? twee/
mudden rox en(de) ii mudden have(re)n gelic ande(re) sijn vorseten gehadt/
hebben Item mijn hee(re) sal den vors(creven) wynne alle jare gheve(n)/
vier ellen lakens tot eenen tabbarde oft twee ryns/
guld(en) dair voir ind(er) weerde vors(creven) Vortmeer heeft de/
vors(creven) wynne genome(n) als voir de groete en(de) cleyn/
thienden also verre die den godshuyse vors(creven) toebehoe(re)n/
te corttenake en(de) te mynskem gelegen te houden en(de) te/
hebben van sint jansmesse bap(tis)[te(n)] inden jae(re) van lxv vors(creven)/
eene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n lanc eemp(er)lic vervolgen(de) op/
condicien van scheiden als voir elx jars dae(re)nbynnen om/
hond(er)t pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc deen helicht d(air)af tons(er)/
liever vruwen dage lichtmesse en(de) dand(er) helicht/
ts(int) jansmesse te betalen en(de) bynne(n) vi weken na elcken paydach/
ombevaen te zijne Item sal de vors(creven) wynne alle jare betale(n)/
den p(er)soen en(de) der kercken aldair iiii mudden rox en(de) iiii mudd(en)/
even(en) sond(er) aflach des vors(creven) steet En(de) is ondersproken dat/
de vors(creven) wynne alle jare vand(er) vors(creven) thienden sal mogen/
uutgheven dair hem die ongelegen is vi oft vii boend(er)/
corens Item sal de vors(creven) wynne alle stroe vand(er) vors(creven)/
thienden comen(de) bringen int vors(creven) hof en(de) dat etten met/
sijnen beesten aldair en(de) te meste maken en(de) dat mest
//
jairlix vue(re)n opde vors(creven) lande van vleesbeke ten meesten proffite/
also wel ten versten als ten naesten Item wart also dat/
de vors(creven) wynne bynne(n) zijnen vors(creven) t(er)mijne schade lede van/
tempeesten oft gemeynen orloghe zo sal mijn hee(re)/
hem d(air) af restoir doen gelijc ande(re) he(re)n en(de) p(re)laten hue(re)n/
wynne(n) bove(n) en(de) beneden doen zullen ter estimacien van/
goeden mannen hen des verstaende Item is vorwerde/
dat de vors(creven) wynne met zijnen wagen en(de) p(er)den op zijnen/
cost allet ty(m)merhout dat m(ijn) hee(re) behoeven en(de) den/
wynne bewisen sal leve(re)n sal bynnen der prochien van/
corttenake dart mijne(n) hee(re) gelieve(n) sal des sal m(ijn) de/
here [wynne] hebben d(air) af spaende(re)n en(de) overhout Ende alle dese/
vorweerden cond(icien) (et)c(etera) Inde sunt fideiussores d(i)c(t)i coloni ludovic[us]/
de ottenborch (com)mor(ans) in p(ar)ro(chi)[a] de leeuwe en(de) servacius thuyni(n)cx/
f(rate)r d(i)c(t)i thome co(m)mor(ans) in p(ar)ro(chi)[a] de beetze Et p(ri)m[(us)] berghe/
nausnide(re) aug(usti) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt