SAL7360, Act: V°275.4-V°276.1 (595 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°275.4-V°276.1  
Act
Date: 1467-05-21

Transcription

2019-06-19 by myriam bols
Vanden stote die geport is tusschen den eerweerdighen hee(r) abt/
en(de) convent des godshuys van percke in deen zijde ende janne/
diericx in dande(re) alse van alderhande erfgoeden tot eegen/
hoven en(de) dair omtrent gelegen die de vors(creven) abt en(de)
//
convent meintene(re)n den voirs(creven) godshuysse toebehoe(re)nde de welcke/
de voirs(creven) jan ter ande(r) zijden meynt dat hem behoe(re)n te volgen/
bij alrehande reden(en) die elc vanden vors(creven) p(ar)tien tot zijnder meyni(n)ge(n)/
in dien vornympt? also dat mits dien de vruchten van e(n)nigen/
vanden kijfgoeden van ons gened(ichs) he(re)n wegen staen gesequeste/
reert totten eynde vanden beslichte En(de) oic van alrehande/
gebreken die tvoirs(creven) godshuys den vors(creven) janne is eysschende/
uut saken vander pechtingen vanden hove des selfs godsh(uys)/
tot egenhoven gelegen dat de vors(creven) jan en(de) sijn vorders/
vormaels gehouden hebben desgelix van diversen gebreken/
die de vors(creven) jan den vors(creven) godshuyse oic is eysschen(de) van/
schaden en(de) lasten die hij en(de) zijn voirders opde voirs(creven) goede/
meer gehadt en(de) geleden souden hebben dan zij sculdich wae(re)n/
te draghen Hebben hen beide de voirs(creven) p(ar)tien van dien/
en(de) des dair aen cleeft en(de) tusschen hen e(n)nichsins te/
gescille uutstaen mach van wat saken dat zijn tot opden/
dach van heden gekeert in segge(re)n en(de) vriendelike effene(re)n/
te weten(e) de vors(creven) abt en(de) convent in clause de kersmake(re)/
en(de) gerard(en) van baussele secret(aris) en(de) de voirs(creven) jan in joese/
absoloen en(de) arnold(en) kyp secret(aris) in sulker vueghen dat/
alle appointemente van rechte en(de) concordie(n) gemaect ende/
overlede(n) bij p(ar)tien consente sullen bliven in hue(re)r macht/
en(de) dat de voirs(creven) segge(re)n hen sullen informe(re)n van p(ar)tien/
rechte en(de) bescheide ter eend(er) zijden en(de) ter ande(re) het/
zij bij gescrifte oft met monde also hen dat duncken sal/
dienende en(de) p(ar)tien cundigen de dage dat zij hue(r)/
gescriften en(de) behoeften sullen overgeve(n) en(de) alle registe(re)n/
brieven ande(re) muniment(en) en(de) bethoene die elc van hen/
sal willen innebringen Dair toe elc p(ar)tie hem sal cleren/
des hij onder heeft den goeden oft punten van gescille/
aenclevende visente(re)n en(de) aenhoe(re)n en(de) dae(re)nteyden/
hue(r) uutsprake van rechte also zij vinden zullen totter/
saken na goede reden(en) en(de) bescheide behoe(re)nde dair af/
doen eendrechtichlic oft de drie van hen tusschen dit
//
en(de) den yersten dach van augusto naestcomen(de) Ende oft zij/
tsamen oft de drie van hen dair inne niet en v(er)leken/
zullen zij eendrechdelic oft de drie van hen neme(n)/
en(de) kyesen eenen overman dien zij alle bescheit van/
p(ar)tien voir hen gecomen met gaders hue(re)n opinien en(de)/
vornemen overgeve(n) sullen en(de) open(en) bynnen acht/
dagen dair na die zijn uutsp(ra)ke opde manie(r)/
vors(creven) dair af doen sal bynnen xiiii nachten dair/
na vervolgen(de) Gelovende de vors(creven) p(ar)tien goet vast/
gestentich en(de) van weerden te houden allet ghene/
des bijden vors(creven) seggers oft overman in des voirs(creven)/
is uutgesproken sal worden en(de) oft e(n)niger p(ar)tien/
segge(re)n gebrake datme(n) in die stat and(ere) gelike/
sal mogen neme(n) roel(ofs) naus(nydere) maii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt