SAL7360, Act: V°285.2-V°286.1 (614 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°285.2-V°286.1  
Act
Date: 1467-06-06

Transcription

2019-06-26 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen sien oft hoire(n) lese(n)/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raet der stadt van loeven(en) saluyt/
doen condt ende te weten dat opden dach van heden dat(um)/
van desen voir ons comen is in prope(re)n p(er)sone lambrecht van/
wynghe sone wijlen jans ende heeft geconstitueert gesedt/
volcome(n) macht procu(r)acie ende auc(tori)teyt gegeve(n) gerarde/
van baussele secretar(is) der stadt van loven(en) woute(re)n van/
wynge wettich sone desselfs lambrechts yerst uuyt des/
selfs lambrechts zijns vaders broode in behorlijcke manie(re)n/
gedaen ende mathijse cloestermans oft den eene(n) van hen/
bringher des briefs Alle ende yegewelke alsulke sake(n)/
questien en(de) gescillen alst de voirs(creven) lambrecht alsnu uuytstaen(de)/
heeft oft namaels uuytstaen(de) hebbe(n) soude moege(n) voir wat/
gherichte gheestelijck oft weerlijck dat dat zijn oft gebue(re)n/
mochte alle des voirs(creven) lambrechts jaergulde(n) sculden/
opcomi(n)gen profijten ende vervallen goeden beruerlijck en(de)
//
omberuerlijck chijsen renten erfpachte(n) die de voirs(creven) lambrecht/
heeft oft hem namaels vallen ende toecome(n) selen inden lande/
van brabant oft elde(r) te wat plaetse(n) dat hij die uuytstaen(de) oft/
liggende heeft oft namaels hebbe(n) mochte in e(n)nigher manie(re)n/
Te verwae(re)n te mane(n) teysschen opte bue(re)n en(de) tontfanghe(n) tege(n)/
oft aen wat p(er)sone(n) dat dat zijn mochte dair voe(r) te pa(n)den/
te dage(n) te beleyde(n) rasteme(n)te te doe(n) legghen die met/
rechte texeque(re)n te vervolgen te bedingen ende te vorde(re)n/
alle scepen(en) brieve met rechte te vo(n)nisse(n) en(de) vorderinghe d(air)af/
te nemen ende te doene nae costu(m)e ende gewoente vanden/
plaetse(n) d(air) dat behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moege(n) Ende/
ofts noot gebuerde voe(r) alle richte(re)n gheestelijck en(de) weerlijck/
met rechte alle des voirs(creven) lambrechts sake(n) te conteste(re)n te/
decline(re)n te excipie(re)n te reco(n)venie(re)n te v(er)antw(er)de(n) te bescudde(n) te/
bedinge(n) te wynne(n) te v(er)liese(n) alle gescrifte(n) ende libellen over/
te gheve(n) ende te nemen te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wale int/
p(ri)ncipael als int accessoir alsoe dicwijle ende menichwerve(n)/
als des te doen zijn sal Getuyge(n) met rechte versuecke(n) bedwo(n)g(en)/
te worde(n) tot hue(re)r deposicien die te leyden der weder p(ar)tien/
getuygen te sien zweren die te batteren hue(r) deposicien/
te wederleggen also dickwille en(de) menichwerven alst/
behoe(re)n en(de) behoeve(n) sal allet des vors(creven) steet also wel dom/
beruerlike goede chijse(n) renten pachten vors(creven) als and(er)s/
met rechte te wynnen en(de) te verliesen die saken bij/
beroepe oft appellacien te mogen vervolgen de vo(n)nissen/
van dien en(de) allen ande(re)n der vors(creven) hue(re)r constitucien/
aengaen(de) te verwachten tghewijsde te vervolgen ende/
te doen exequeren composicie en(de) mynlike effenninge/
van al des vors(creven) is te maken des sculd(er)s van des zij/
ontfangen sullen oft e(n)nich van hen ontfangen sal te/
quite(re)n en(de) volcomen quitancie te gheven En(de) vort
//
alle des vors(creven) lambrechts goede beruerlic en(de) omberuerlic/
chijse renten en(de) pachten hoedanich die zijn in al oft in/
deele te rege(re)n te verpachten te hantplichten te v(er)hue(re)n/
en(de) met jairscharen uuttegheven en(de) al ten meesten/
orber en(de) proffite des vors(creven) lambrechts En(de) vortaen/
generalic en(de) specialic d(air) inne te doen en(de) te vorde(re)n/
allet ghene des de vors(creven) lambrecht selve doen/
en(de) vorde(re)n soude mogen of wart dat hij telker/
tijt en(de) plaetsen tegenwordich en(de) voir ogen wa(r)e En(de)/
so wes bijden eene(n) d(er) vors(creven) p(ro)cur(eur)s in e(n)nich des/
vors(creven) steet bevond(en) begonne(n) oft ingesteken sal worden/
van rechtvorderinge oft and(er)s dat dat dander/
van hen sal oft sullen mogen middelen voleynden/
vortvorde(re)n laten compone(re)n oft laten v(er)volgen zond(er)/
yemants wederseggen Gelovende vor ons (et)c(etera) ren(uncians)/
p(ri)vileg(iis) et aliis quibuscu(m)q(ue) sub oblig(atione)/
o(mn)i(u)m bonor(um) mob(iliorum)?/
et i(m)mo(biliorum) acquisit(orum) et acquiren(dorum) ubicu(m)q(ue) behalven/
dat de vors(creven) p(ro)cur(eur)s en(de) elc hue(re)r den vors(creven) lambrechte(n)/
tot zijnd(er) manessen gehoud(en) zullen zijn zoe v(er)re/
elc hue(re)r in des vors(creven) steet enichsins bewint geh(adt)?/
sal hebben en(de) niet voird(er) te doen vanden selve(n)/
hue(re)n bewinde in desen goede rekeni(n)ge bescheit en(de)/
bewisenesse als dat behoeve(n) junii vi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt