SAL7360, Act: V°291.1 (626 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°291.1  
Act
Date: 1467-06-08

Transcription

2019-06-19 by myriam bols
It(em) her philips van scoenhove(n) ridde(r) voer hem en(de) jonch(e)r henr(icke) van/
scoenhoven zijnen brueder die(n) hij in des nae bescr(ev)en steet geloift/
heeft te v(er)vanghen in p(rese)ncia heeft volcomelijc gemechticht/
geconstitueert p(ro)curacie en(de) auctoriteit gege(ve)n he(re)n janne van/
scoenhove(n) ridde(r) zijne(n) brueder alsulken hondert rinsche guld(en)/
alse bescreve(n) staen ende begrepen in zeke(re)n vorweerd(en) ende/
(con)dicien gemaict ende gepasseert xvi daige in meye lestled(en)/
bezegelt onder segele jonch(e)r(e)n henrix hee(re) tot scoenhoven he(re)n/
jans jonch(e)r(e)n henrix en(de) he(re)n philips zijnd(er) wettig(er) zonen/
henrix vand(er) rivi(er)en arnts vand(en) stade jans h(er)mans geheete(n)/
kemerlinc en(de) rufflaerts de pape liggen(de) onder de cap(it)le van/
arschot Te heffen te bue(re)n tontfangen en(de) die jairlix de(n) t(er)mijn/
van sesse jaren beghinnen(de) van sint jansmisse naestcomen(de) over/
een jair wel ende loflic aen te leggen te(n) meeste(n) orboe(r) ende/
p(ro)fite der selver drie gebruede(re)n ende algader nae inhoud en(de)/
begrijp der brieve(n) voirs(creven) dair voe(r) te daigen te panden raste/
mente te leggen [die te v(er)volge(n) te vorde(re)n texeque(re)n met rechte beding(en) te wy(n)nen te verliesen] volcomen q(ui)tan(cie) den sculders d(air) af te geven/
ende allet ghene dair inne te doene en(de) te vorde(re)n allet des/
bijde(n) voirs(creven) he(re)n philipse dair inne gedaen en(de) gevordert/
soude moigen wordden oft hij selve [mede] tegewoirdich en(de) voir/
oogen ware telker tijt en(de) plaetsen Promitt(ens) rat(um) Ende/
heeft geloift de vors(creven) h(er) jan vand(en) ontfanghe der vors(creven) hond(er)t/
rinsche guld(en) jairlix den vors(creven) t(er)mijn lang due(re)nde ende/
vand(en) aenleggen(e) der selver goede wettighe rekeni(n)ge ende/
bewijssenisse te doene quol(ibet) ass(ecutu)[m] Voirtane heeft geloift/
de vors(creven) h(er) ph(ilip)s den vors(creven) he(re)n janne zijne(n) brued(er) jairlix den/
vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde te geve(n) te betalen ende op te leggen/
veertich rinsch(e) guld(en) nae uutwijsen der besegeld(er) brieve vors(creven)/
op also dat jonch(e)r henr(ic) vad(er) vand(en) vors(creven) gebrued(er) te live blijft/
den vors(creven) t(er)mijn van vi jaren en(de) and(er)s niet junii viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt