SAL7360, Akte: V°42.2-R°43.1 (92 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°42.2-R°43.1  
Act
Datum: 1466-10-07

Transcriptie

2018-10-23 door myriam bols
Allen den ghene(n) die zdese l(ette)ren selen zien oft hoire(n) lesen bur/
g(er)meeste(re)n scepen(en) ende raid der stad van loeven(en) saluit doen cond/
ende kinlijc allen dat op den dach datum van desen voir/
ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone her a(n)thonis va(n) glymes hee(re) va(n) walh(ain)/
grymbergen [van mellijn (et)c(etera)] ridder ende heeft geconstituert gesedt volcome(n) macht/
p(ro)curacie en(de) auc(tori)teit gegeve(n) sond(er) e(n)nich wederroepen henricke(n)/
de haresch gehete(n) mascure en(de) hugen van udekem voirspreke te/
loeven(en) oft den eenen van hen bringe(r) sbriefs Alle alsulke(n) q(ues)tie(n)/
en(de) gescille(n) als de voirs(creve) h(er) philips [anthonis] uutstaende heeft oft namaels/
hebbe(n) soude moege(n) voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat/
dat zijn oft gescien mochte alle ende yegewelke zijn jaergulde(n)/
sculde(n) opcominge(n) p(ro)fiten ende v(er)vallen goede beruerlijc ende on/
beruerlijc chise renten pachten die hij nu heeft oft namaels hebbe(n)/
mochte oft hem toecomen mochte(n) inden lande van brabant oft d(air)/
buten te verware(n) te mane(n) teyssce(n) op te bueren en(de) tontfange(n)/
jege(n) oft aen wat p(er)sonen oft oec te wat plaetsen oft gerichte/
gheestelijc oft weerlijc dat dat zijn behoeren oft behoeven/
mochte dair voe(r) te daghen te pande(n) te beleyden en(de) rastem(en)te/
te doen leggen die met rechte texequere(n) te v(er)volgen en(de)/
te vordere(n) na costume ende gewoente vanden plaetsen dair/
dat behoire(n) ende behoeven soude moege(n) Ende opdats noot/
gebuerde met rechte te v(er)antwerden te bescudden te bedingen/
te bedingen te wynne(n) te verliesen composicie ende mynlike/
yffeninge dair af te maken den sculders van dat zij ende elc/
van hen ontfange(n) sal te quite(re)n volcomen quita(n)cie dair af te/
geve(n) ende ofts noot geborde voir alle richtere(n) gheestelijc
//
ende weerlijc met rechte alle zijn voirs(creven) saken te conteste(re)n te decline(re)n/
texcipiere(n) te reco(n)veniere(n) te bedinge(n) alle gescriften ende libellen over/
te gheve(n) ende te neme(n) te replice(re)n te duplice(re)n also wale int p(ri)ncipael/
als int accessoir alsoe dicwile ende menichwerve(n) als des te doen sal/
zijn getuge(n) met rechte versueken bedwongen te werden tot huerre de/
posicien die te leyde(n) der wed(er)p(ar)tie(n) getuge(n) te zien zwere(n) die te batte(re)n/
hue(r) deposicie(n) te wed(er)leggen alsoe dicwile en(de) menichwerve(n) alle sake(n)/
te wynne(n) te v(er)liesen P(ro)mitt(ens) ratu(m) salvis (com)putac(i)one satisf(a)c(ti)one/
et assig(na)cione de p(re)miss(is) oct(obris) sexta
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-14 door Xavier Delacourt