SAL7360, Act: V°52.2 (107 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°52.2  
Act
Date: 1466-10-16

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
Item arnt vanden boeme diemen heet deslootmake(re) die met gheerde/
poirters van diest den xxvi[ste(n)] dach van augusto anno xiiii[c] lvii geleit/
is tot allen den goeden lijsbetten gressens weduwe hubrechts wilen/
poirters om te volvue(re)n zeke(re) condicien onder tselve beleit staende/
en(de) onder dande(re) eene begripen(de) dat de vors(creven) arnt metten selven/
beleide en(de) aende goede dair inne begrepen hem verrichten soude/
mogen om betaelt te zijne van lxxv guld(en) eens die de vors(creven) weduwe/
en(de) hue(r) kynde(re) den selven arnde wettelic sculdich wae(re)n ter/
eend(er) zijden gheert en(de) (christ)ine poirters kynde(re) wilen hubrechts/
en(de) der vors(creven) lijsbetten gressens vervangen(de) hier inne der selver/
lijsbetten huer(er) moeder en(de) alle hue(r) ande(re) wettighe kynde(re) hue(re)n/
brueder en(de) suste(re)n ter ande(re) Sijn met malcande(re)n eensworden en(de)/
overcomen alse vanden selven lxxv gul(den) alleene dander pointe/
en(de) condicien bijden selven beleide staende in huer(er) macht blivende/
dat voir de vors(creven) lxxv guld(en) de selve moeder en(de) kynde(re) oft de/
ghene van hen die dair inne na recht is gehouden sculdich/
sullen sijn te gheven en(de) te betalen vanden goeden vorg(eruert) ind(en)/
vors(creven) beleide begrepen en(de) altoes vanden gereetsten den/
vors(creven) arnde vanden bome jairlix tsinte bertelmeeusdage vallen(de)/
drie mudden corens goet en(de) payabel d(er) maten van loven(en)/
diest te dieste ten huyse des vors(creven) arnts te leve(re)n sijn/
leefdaghe lanc en(de) niet langer Ende nade doot van hem/
sullen die selve drie mudde corens en(de) vanden selven goede(n)/
volghen lijsbetten en(de) (christ)inen vors(creven) en(de) heylken der vors(creven) lijsbetten/
gressens dochter elcken van hen een mudde tot hue(re)n live/
soe lange sij leven en(de) niet langer alle jare vallen(de) en(de) te betalen(e)/
ten daghe en(de) mate(n) vors(creven) Ende oft geborde dat de vors(creven) arnt niet/
betaelt en worde en(de) om dit te vervolgen e(n)nigen cost hadde oft/
schade lede hoedanich dien wae(re) montcosten oft ande(re) dien sal hij/
met sijnen vors(creven) beleide en(de) aend(en) vors(creven) gheerde en(de) (christ)inen brued(er) en(de)/
suster dwelc hem gereets sij v(er)halen en(de) v(er)reiken mogen Ende/
dair toe es borghe des vors(creven) gheerts en(de) (christ)inen gheert poirt(er)s/
van diest d(er) vors(creven) kynde(re) oem Et duo p(ri)mi naus(nydere) vync oct(obris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt