SAL7360, Act: V°63.2-R°64.1 (133 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°63.2-R°64.1  
Act
Date: 1466-10-25

Transcription

2018-11-05 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien oft hoe(re)n lesen borg(er)meest(ere)n/
scepen(en) en(de) raid der stat van loeven(en) saluyt doen cont en(de) te weten/
dat opden dach van heden dat(um) van desen voir ons come(n) es in/
p(ro)pe(re)n p(er)sone katlijne reers weduwe henrix wilen tsweerts/
woenen(de) te houdert ende heeft geconstitueert gesedt volcomen/
macht p(ro)curatie en(de) auctoriteit gegev(en) janne dillen vand(er) dorshage(n)/
woenen(de) inde dorpstrate alle hue(r) saken questien ende gescillen die/
zij tegewoirdichlic uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben soude moige(n)/
tegen wat p(er)sone oft voir wat gerichte gheestelic oft weerlijc/
dat dat sijn oft gescien mochte Alle j hue(r) jairguld(en) sculden/
opcomi(n)gen rinte(n) pachte(n) p(ro)fite(n) ende v(er)vallen goeden beruerlic ende/
omberuerlik(en) waer die inden lande van brabant oft d(air) buyte(n) geleg(en)/
zijn hoedanich die sijn ende te wat plaetsen oft steden dat dat/
wesen mochte in e(n)nig(er) manie(re)n te verwaren te mane(n) te eysscen/
opte bue(re)n ende te ontfang(en) dair voe(r) te pande(n) te daige(n) te/
beleid(en) rastem(en)te te doen legg(en) die met rechte texeque(re)n/
te v(er)volgen te vorde(re)n en(de) texploite(re)n nae costu(m)e en(de) gewoente/
vand(er) plaetse(n) dair dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude moigen/
Ende ofts noot gebuerde voir alle richte(re)n gheestelic en(de) weerlic/
met rechte hue(r) saken te (con)teste(re)n te decline(re)n texcipie(re)n te re(con)venie(re)n/
aentesprek(en) te v(er)antwerd(en) te bescudd(en) te bedingen te wynne(n) te/
v(er)liesen alle gescrifte(n) en(de) libellen over te geve(n) en(de) te neme(n) te/
replice(re)n te duplice(re)n alsoe wel int p(ri)ncipael als int accessoir/
alsoe dicwile en(de) menichw(er)ven (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo (com)putu/
et ass(ignaci)[o(n)e] de p(re)ce r(e)cept(is) et levat(is) in meliori for(ma) oct(obris) xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt