SAL7360, Act: V°75.1-R°76.1 (171 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°75.1-R°76.1  
Act
Date: 1466-11-12

Transcription

2018-11-20 by myriam bols
Item vanden stoete die is tusschen gielijs sroiden sone jans/
sroiden dien hij in des nabescreven steet gelooft heeft te v(er)vangen/
als desgemechticht bijden selven janne zijnen vader met behoir/
liker procuracien en(de) als erfgename hier gielis sroiden cannonicx/
der kercken van sinte peters te loven(en) ter eender zijden en(de)/
gielise de roide natuerlic zone des vors(creven) her gielis ter/
ande(re) Om der goede wille die de vors(creven) her gielis den/
vors(creven) zijnen sone voirmaels in heyliker vorweerden met ka(tli)[ne(n)]/
scribaens sijnen wijve gegheven hadde en(de) dair af de/
selve gielis de sone behoirlike guedinge voir de wetten/
d(air) onder die liggen vanden selven her gielise heeft ende/
betogen was bijden vors(creven) janne en(de) gielise zijnen sone voir/
m(ijns) gened(ichs) he(re)n raide en(de) vort van allen ande(re)n saken/
actien en(de) optichten die den vors(creven) gielise den bastart/
soude mogen eyschen nu oft in toecomende tijden en(de)/
des desen e(n)nichsins soude mogen aencleven Hebben/
hen de selve p(ar)tien in desen renu(n)cie(re)nde de p(r)vilegien en(de)/
liberteit der univ(er)siteit van loven(en) en(de) alle ande(re) vrijdich(eiden)/
gesubmitteert en(de) verbonden in segge(re)n en(de) [vrundelike] effene(re)n te/
weten(e) de vors(creven) gielis jans sone in meester arnt van/
beke licenciaet ind(en) rechte(n) en(de) janne noyts en(de) de vors(creven) gielis de/
bastart in meester robberde de lacu doctor in beiden/
rechten en(de) gielise gerarde van baussele secretaris/
d(er) stat van lov(en) In sulker vueghen dat de vors(creven) gielis jans sone/
den seggers zijnder wederp(ar)tien zijnen eysch in gescrifte/
overgheven sal bynnen eend(er) maent naestcomen(de) d(air)/
op de voirs(creven) gielijs de bastart zijn verantweerden oic/
in gescrifte overgheven sal den zeggers zijnd(er) weder/
p(ar)tien bynnen eend(er) maent d(air) na Ende als dan sullen/
de vors(creven) seggers informacie en(de) allet ghene des totter/
materien souden mogen dienen nemen en(de) aenhoe(re)n en(de)/
hue(r) eendrechtige uutsp(ra)ke doen op dat zijs eens zijn/
bynnen eend(er) maent d(air) na v(er)volgen(de) ende ofs zijs/
niet veraccorde(re)n en consten sullen de vors(creven) seggers gesa/
mender hant oft ten mynsten de drie van hen kyese(n)/

//
eenen overman die alle saken en(de) bescheit van p(ar)tien wel/
verstaen hebben(de) zijn uutsp(ra)ke doen sal bynnen xiiii/
nachten [d(air)] naestcomen(de) Promitten(tes) rat(um) ende oft e(n)nig(er)/
p(ar)tien zegger gebrake dat zij in die stat ande(re) geliken/
p(er)soen sullen nemen ende mits desen sal versmelten en(de)/
te nyeute gaen alsulken vorderinge van rechte als de/
vors(creven) gielis [janssone] begonnen heeft te volgen uut deser saken/
opden vors(creven) gielise den bastart voir m(ijns) gened(ichs) he(re)n raide/
te bruessel borchove(n) berghe no(vembris) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt