SAL7361, Act: R°104.4-V°104.1 (230 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°104.4-V°104.1  
Act
Date: 1467-12-17

Transcription

2019-08-01 by myriam bols
Allen den ghenen die desen l(ette)ren sullen sien oft horen lesen burger/
meeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt doen cont en(de)/
te weten dat op den dach van heden voir ons comen es in prop(re) p(er)sone/
jouffr(ouwe) katlijne spapen weduwe peters wilen vanden breyne ten/
bijsijne wille ende consente van arnde de cock hue(re)n man ende/
momboir ende heeft geconstitueert gesedt volcomen macht/
procuracie en(de) auctoriteit gegeven den eerwerdigen hee(re) meest(er)/
janne sucket doctoir in medicinen he(re)n jacope vanden breyne priest(er)/
janne vanden breyne zijne(n) gebruede(re)n zone d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) ka(tlij)[nen]/
die zij heeft vand(en) vors(creven) wilen pete(re)n hue(re)n yersten man te weten(e)/
de selve jan te voren in desen uute(n) broede van zijnder vors(creven) moed(er)/
met consente des vors(creven) arnts huers mans met behoirliker/
manie(re)n gedaen [gerard(en) van baussele] janne de beye(re) clause den beye(re) meester arnde/
vander straten janne stevens philips vander vlaest
//
vanderstraten gielise vanden eynde en(de) henricke vander hoeven oft/
den eenen van hen hebber des briefs Alle alsulke saken questien/
en(de) gescillen als de vors(creven) jouff(rouwe) katlijne(n) uutstaende heeft oft/
namaels hebben zoude mogen voir wat gerichte gheestelic/
oft weerlic dat dat zijn oft geschien mochte tegen henricke/
van pulle aengaende zeke(re) leengoede gelegen te wynghe hue(r)/
[v(er)storven na de doot jans wile(n) de pape huers brued(er)s] met rechte te vervolgen te bedingen texeque(re)n te wynnen en(de)/
te verliesen Ende oft noet geboirde voir alle rechte(re)n gheestelijc/
en(de) weerlic met rechte hue(r) saken te conteste(re)n te decline(re)n te exci/
pieren te reco(n)venie(re)n te verantweerden te bescudden alle gescrifte(n)/
en(de) libellen over te gheve(n) en(de) te nemen te replice(re)n te duplice(re)n/
alsoe wael int p(ri)ncipael als int accessoir also dicke ende menich/
werven als des te doen sal zijn getuygen met rechte te v(er)sueken/
bedwongen te wordden tot hue(re)r deposicien die te leiden der/
wederp(ar)tien getuygen te sien sweren die te batteren hue(r)/
deposicien te wederleggen also dicke en(de) menichwerven/
alst behoe(re)n en(de) behoeven sal de saken bij beroepe oft appellacie/
te mogen vervolgen de vonnissen van dien en(de) allen ande(re)n/
d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) katlijnen constitucien aengaen(de) also wale inter/
locutorie als diffinitive te verwachten tgewijsde te v(er)volgen/
en(de) te doen exequeren composicie en(de) mynlike effeninge/
van al des vors(creven) is te maken [en(de) aen te gane] En(de) vortaen generalic ende/
specialic allet ghene dair inne te doen en(de) te vorde(re)n des de/
vors(creven) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne] selve in hue(re)n p(er)soen soude mogen doen telker/
tijt oft zij tegenwordich en(de) voir ogen ware Gelovende/
de selve jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne] voir ons in goeden truwen op de verbinn/
tenesse van allen hae(re)n goeden tegenwordich en(de) toecomen(de)/
goet vast gestentich en(de) van weerden te houden allet ghene/
des bijden vors(creven) procur(eur)s oft den eenen van hen in desen gedaen/
en(de) gevordert sal worden in e(n)niger manie(re)n behoudelic/
wes deen procur(eur) ingestelt sal hebben dat dat dander/
p(ro)cur(eur) sal mogen [utenen en(de)] vervolgen Act(um) dece(m)bris xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer