SAL7361, Act: R°119.2-V°119.1 (257 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°119.2-V°119.1  
Act
Date: 1468-01-19

Transcription

2019-08-07 by myriam bols
It(em) om alle twivel te verclare(n) en(de) alle discort dat na de doot/
der selver machtilde(n) tusscen hue(r) erfgenamen soude moegen/
gerijsen soe heeft de selve machtilt v(er)cleert en(de) gekint en(de)/
gelijdt dat zij den voirs(creven) lod(ewijcke) ten tijden als hij in wettelike(n) huwelike/
vergaderde met ka(tli)[ne(n)] va(n) hev(er)le huerre dochter docht(er) den selve(n)/
lod(ewijcke) in huwelik(er) vorwerden toeseyde en(de) geloofde vii m(ud)[de] corens/
lijfpens(ien) en(de) dat de selve lod(ewijc) in gracie(n) en(de) vrienscapen die ge/
mindert heeft tot op vi pet(er)s lijfpens(ien) te xviii st(uvers) stuc Seggende/
voirt dat zij de(n) selven lod(ewijcke) vercocht heeft een half huys ond(er)/
de borch gelegen voir ii pet(er)s lijfpens(ien) vande(n) vi pet(er)s voirs(creven) alsoe/
dat de so(m)me van dier huweliker vorwerde(n) alsdoen na daen/
nemen vanden huyse bleef op vier pet(er)s lijfpensie(n) tsjaers de/
welke iiii pet(er)s alsnu op dese tijt onbetaelt verloepen zijn/
sesse jaren maken tsamen xxiiii pet(er)s ende om de(n) selve(n)/
lod(ewijcke) van dien xxiiii pet(er)s te vernuegen soe heeft zij he(m)/
ov(er)gegoet de voirs(creven) goede inde pe(n)nincstrate en(de) inde ravestrate/
gelegen Verclarende voirt dat de selve lodewijc voir hue(r)
//
met zijnen gereeden pe(n)ninge(n) betaelt heeft aen woute(re)n de hont/
te bruessel x r(ijnsche) gulden(en) tstuc te xx stuv(er)s en(de) dair voe(r) heeft/
zij hem overgegoet een stuc wijngarts gelegen opden stuyp(er)s/
te dier meyni(n)gen dat zij van hem ongepraemt sal zijn en(de)/
bliven vanden voirs(creven) verloepen(en) sesse jaren en(de) x rijnsche guld(en)/
ende tsurplus dat de voirs(creven) goede beter moegen zijn de(n) selven/
lod(ewijcke) na de doot van hue(r) erflijc te volgen voe(r) ende in recom/
pensacie(n) van vele en(de) div(er)sen bequamen diensten die de selve/
lodewijc zijn huysvrouwe h en(de) hue(r) kijndere huer dicwile/
gedaen hebben ende ande(re) lasten die zij om hue(re)n wille gelede(n)/
ende gedaen hebben cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer