SAL7361, Act: R°122.4-V°122.1 (264 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°122.4-V°122.1  
Act
Date: 1468-01-20

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen en(de)/
bezunder burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet der stad va(n) loeven(en)/
saluit doen te weten dat op den dach van heden datu(m)/
van desen voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone steven stercx en(de)/
heeft gemechticht volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auc(tori)teyt ge/
geven sond(er) e(n)nch wed(er)roepe(n) willem(me) stercx zijne(n) wettigen/
sone Alle en(de) yegewelke zijn sake(n) questie(n) en(de) gescille(n) die hij/
opden dach van heden uutstaende heeft oft namaels hebben
//
soude moege(n) voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat ware/
oft geboiren mochte Alle en(de) yeg(ewelke) zijn jaergulden sculden opcomi(n)ge(n)/
ende vervallen goede beruerlijc en(de) onber(uerlijc) als hij heeft he(m) gevalle(n)/
zijn oft namaels valle(n) sele(n) Te verware(n) te mane(n) teyssce(n) op te/
buere(n) en(de) tontfange(n) jege(n) oft aen wat p(er)sone(n) dat dat zijn mach/
dair voir te dage(n) te pande(n) te beleyde(n) rasteme(n)te te doen legge(n)/
die met rechte texequere(n) (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) P(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo/
semp(er) iusto calculo tymple nethen(en) ja(nuarii) xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer