SAL7361, Act: R°128.3-R°129.1 (274 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°128.3-R°129.1  
Act
Date: 1468-01-29

Transcription

2019-08-14 by myriam bols
Wij tymple nethen(en) scep(enen) te loeven(en) doen cond en(de) kenlijc alle(n)/
lieden dat voir ons op den dach van heden datu(m) van desen/
comen zijn in p(ro)pren p(er)sone coenrart van elsloe met jouff(rouwe)/
mag(rie)ten van graven zijnre w(er)dinnen weduwe jans wilen/
caluart en(de) clase caluart wettich sone d(er) voirs(creven) jouff(rouwe) mag(rie)te(n)/
vande(n) yerste(n) bedde voir p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] voir hem en(de) jouff(rouwe)/
johanne(n) caluart zijnre zuster nu absent zijnde die de selve/
claes h(ier) inne gelooft heeft te v(er)vane in deen zijde ende/
jan vadoul die de mo(m)borie gehadt heeft vande(n) voirs(creven) brued(er)/
en(de) zust(er) en(de) hue(re)n goeden in dande(re) Ende zijn bij tussenspreke(n)/
van hue(re)n maghe(n) en(de) vrienden talle(n) zijde(n) mynlijc ov(er)comen
//
ende eens worde(n) der pointe(n) en(de) (con)d(icien) h(ier) na bescr(even) die zij malcande(re)n/
gelooft hebben voir hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n) vast en(de)/
gestentich te houden en(de) te voldoene Inde(n) yerste(n) dat de voirs(creven)/
gehuyssce(n) noch hue(r) kijnde(re) den voirs(creven) ja(n)ne vadoul va(n) nu/
voirtane ne(m)m(er)meer anespreken vexere(n) noch moeyen en selen/
in e(n)niger maniere(n) vand(er) voirs(creven) mo(m)borie(n) oft hanteringe(n) der/
goede(n) voirs(creven) mair schelde(n) hem alsnu d(air) af en(de) va(n) des d(air) aen/
cleve(n) mach geheelijc quite It(em) sal de voirs(creven) jan vadoul de(n) voirs(creven)/
gehuyssce(n) ende kijnde(re)n en(de) hue d(er) selver kijnde(re)n nacomelingen/
alle jare sculdich zijn wel en(de) wettelijc te ghelde(n) en(de) te betalen/
tsinte pet(er)s dage ingaende oechst x m(ud)[de] corens goet en(de) payabel/
d(er) maten van wav(er)e erfs pachts d(air) af volbetaelt te zijne te/
sinte andriesmisse ap(oste)ls d(air) na volgende en(de) te wave(r) te leve(re)n/
q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] en(de) dair voir ter manissen van hen aut wettelijc/
te v(er)pande(n) en(de) te v(er)oblige(re)n voir hoff en(de) hee(re) dair dat sal/
behoiren alle de goede die de voirs(creven) jan vadoul houdende is/
en(de) toe te behoiren plagen alart wilen pochet onder wave(r)/
gelegen It(em) alse vander questien tussce(n) p(ar)tien zijnde van xii/
rijders xxiiii pet(er)s en(de) xxii clincarts myn x r(insche) g(ulden) die de/
voirs(creven) jan vadoul bekint heeft dair op gehave(n) en(de) ontfange(n)/
te hebben selen p(ar)tien ter stont trecken inde halle oft core(n)huys/
te wave(r) ende aldair sal men de voirs(creven) pe(n)ninge estime(re)n te/
coirne na m(er)ctgange noch vande(n) hoochsten noch vanden/
nedersten prise en(de) die estimacie alsoe gedaen zijnde sal de/
voirs(creven) jan vadoul heffen en(de) boire(n) jaerlijcx alle de coren/
rinte die de voirs(creven) jouffr(ouwe) mag(rie)te heeft te wave(r) ende te/
dyon le val tot der volre betalinge(n) der pe(n)ninge(n) voirs(creven)/
Behoudelijc dat de voirs(creven) vadoul gehouden sal zijn ter/
manissen der voirs(creven) jouffr(ouwe) op zijne(n) eedt te v(er)claren den/
twivel oft donckerheit zijnde tussce(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n) vanden/
voirs(creven) xxii clincarden It(em) alse vander pechtingen die gesciet/
is tussce(n) den voirs(creven) wilen alart en(de) janne vadoul hebben/
de voirs(creven) gehuysscen en(de) claes inden name als voe(r) gelooft/
te houden vast en(de) gestentich sonder e(n)nich wederseggen/
mer sal de voirs(creven) vadoul gehoude(n) zijn te contente(re)n robb(eer)t
//
de longpreit ten goetduncken van goeden manne(n) hen des ver/
staende It(em) alse vanden houte oft bossche en(de) de coste en(de) laste/
gedaen en(de) gesciet voir de he(re)n vander univ(er)sit(eit) van loeven(en) sele(n)/
p(ar)tien bringen t(er) stont in handen van hueren seggers alle al/
sulken l(ette)ren van c(er)tificacie(n) en(de) ande(re)n thoenisse alse hen sal moege(n)/
dien(en) om te comen tot huerre meyni(n)gen En(de) als vande(n) x m(ud)[d(en)]/
corens die de voirs(creven) coenrard eyscht den voirs(creven) janne vadoul/
van sesse jaren dair op de voirs(creven) vadoul betaelt heeft v[c]/
lxxxv schoeve corens dair af kinne(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n) hen ver/
nuecht en(de) wel betaelt en(de) hebben hem dair af quite gescouwe(n)/
geheelijc en(de) al tot den daghe van heden alle fraude en(de)/
arghelist in des voirscr(even) steet uutgesceyden ja(nuarii) xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer