SAL7361, Act: R°136.6-R°137.1 (291 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°136.6-R°137.1  
Act
Date: 1468-02-11

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen burg(ermeesteren)/
scepen(en) en(de) raet der stad van loeven(en) saluit en(de) doen te wete(n) dat/
voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone willem vanden dorpe woenen(de)
//
te bruessele ende heeft voir hem en(de) als p(ro)cur(eur) gielijs va(n) gottegnies/
des volcomelijc vande(n) selve(n) gielijs gemechticht octobr(is) sexta/
lesstleden geco(n)stituert gesedt volcome(n)lij macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt/
gegeven meest(er) janne vanden dorpe(n) wettich sone des voirscr(even)/
willems p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] jannes dond(ere) jan hannarde en(de) janne ha(n)narde/
de(n) jonge(n) sijne(n) sone oft den eene(n) va(n) hen bringe(r) sbriefs Alle/
ende yegewelke zijn en(de) des voirs(creven) gielijs va(n) gottegnies sake(n)/
questie(n) ende gescillen als zij op den dach va(n) hede(n) uutstaende/
hebbe(n) oft namaels hebbe(n) souden moege(n) voir wat gerichte/
gheestelijc oft weerlijc dat dat zijn oft gescien mochte/
alle des voirs(creven) willems en(de) gielijs jaergulde(n) opcomi(n)ge(n)/
ende v(er)vallen goede beruerlijc ende onber(uerlijc) chisen renten erf/
pachten als de selve willem en(de) gielijs hebbe(n) oft hen hier/
namaels vallen selen inden lande va(n) brabant oft dair buyte(n)/
d(air) zij oft e(n)nich van hen die uutstaende hebbe(n) oft hen valle(n)/
souden moegen Te verware(n) teyssche(n) te mane(n) opte buere(n)/
en(de) tontfangen jege(n) oft aen wat p(er)sone dat dat zijn mach/
dair voe(r) te dage(n) te pande(n) te beleyden rasteme(n)te te doen/
legge(n) die met rechte texeq(ue)ren te v(er)volge(n) en(de) te vorde(re)n alle/
scepen(en) brieve met rechte te vo(n)nissen en(de) vorderinge d(air) af te/
nemen en(de) te doene na costume gewoente(n) ende usagie(n) van/
den plaetsen dair dat behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moge/
Ende ofts noot geboirde voir alle richte(re)n gheestelijc oft/
weerlijc met rechte hue(r) sake(n) te (con)teste(re)n te decline(re)n texci/
piere(n) te reco(n)venieren te v(er)antwerden te bescudde(en) te bedinge(n)/
alle gescrifte(n) en(de) libelle(n) ov(er) te geve(n) en(de) te neme(n) te replice(re)n/
te duplice(re)n (et)c(etera) alsoe wel int p(ri)ncipael als int accessoir alsoe/
dicwile en(de) menichw(er)ve(n) als des te doen zijn sal getuge(n) met/
met r(e)chte te versueken bedwonge(n) te werden tot huerre/
deposicie(n) die te leyden der wederp(ar)tien getuge(n) te sien zwere(n)/
die te battere(n) hue(r) deposicie(n) te wederlegge(n) alsoe dicwile en(de)/
menichwerven alst behoire(n) en(de) behoeven sal allet des voirs(creven)/
steet alsoe wel donberuerlike goede chise rente(n) pachte(n) voirg(eruert)/
als and(er)s met rechte te wynne(n) te verliesen de saken bij/
beroepe oft appellacie(n) te moege(n) v(er)volge(n) de vo(n)nisse(n) va(n) dien
//
ende allen ande(re)n des voirs(creven) willems en(de) gielijs constitucie(n) aengaen(de)/
alsoe wale int(er)locutoire als diffinitive te verwachten tgewijsde/
te v(er)volge(n) ende te doen exequere(n) composicie ende mynlike yffeni(n)ge/
van al des voirs(creven) is te maken de sculders va(n) des zij oft e(n)nich va(n)/
hen ontfange(n) sele(n) te q(ui)tere(n) ende q(ui)tan(cie) te gheven En(de) voirt/
alle des voirs(creven) willems en(de) gielijs goede beruerlijc en(de) onber(uerlijc)/
chise rinten pachte(n) hoedanich die zijn in al oft in deele te/
v(er)pachte(n) te hantplichte(n) te v(er)huere(n) en(de) met jaerschare(n) uut te/
gheve(n) en(de) al te(n) meeste(n) orboe(r) en(de) p(ro)fite d(er) voirs(creven) (con)stituerd(er)s/
en(de) d(air) af alle behoirlike en(de) behoeflike vestich(eit) te doen en(de)/
voirtane g(e)n(er)alijc ende specialijc dair inne te doen en(de) te vorde(re)n/
allet des de voirs(creven) (con)stitue(n)te doen en(de) vordere(n) soude(n) moege(n) w(ar)t/
dat zij telker tijt en(de) plaetsen jegewoirdich ende voir oege(n) ware(n)/
Ende soe wes bij de(n) eene(n) d(er) voirs(creven) p(ro)cur(eur)s in e(n)nich des voirs(creven)/
steet bego(n)ne(n) oft innegesteke(n) sal werde(n) va(n) rechtvorderi(n)ge(n)/
oft anders dat dat dande(re) va(n) hen sal oft selen moege(n)/
middele(n) volynde(n) voirts vordere(n) late(n) compone(re)n oft v(er)volge(n)/
sond(er) yemants wed(er)segge(n) cum plena p(otes)tate substituendi unu(m)/
vel plures Geloven(de) voir ons in goede(n) trouwe(n) de voirs(creven)/
willem voir he(m) en(de) de voirs(creven) gielijs op de v(er)bintenisse/
va(n) alle(n) hue(re)n goede(n) jeg(ewoirdich) en(de) toecomen(de) v(er)crege(n) ende te/
v(er)crigen(e) beruerl(ijc) en(de) onber(uerlijc) hoedanich die zijn wair die/
belege(n) moege(n) wesen goet vast gestentich en(de) van weerden en(de)/
onv(er)brekelijc te houden tot ewige(n) dage(n) allet des bij den/
selve(n) p(ro)cur(eur) en(de) gesubstit(ueerden) oft de(n) eene(n) van hen in des voirs(creven)/
is e(n)nichssins gedaen gep(ro)cureert en(de) gevord(er)t sal werde(n)/
behalve(n) dat de voirs(creven) p(ro)cur(eur)s en(de) ges(u)bstit(ueerden) en(de) elc van/
hen sculd(ich) sele(n) zijn va(n) desen hue(re)n bewynde ad mo(nici)[o(n)e(m)] alt(erius)/
goede rekeni(n)ge bescheyt en(de) bewijssenisse te doen alsoe dair/
toe behoirt des torconde (et)c(etera) febr(uarii) xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer